VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KASOS APARATŲ ELEKTRONINIŲ KONTROLINIŲ JUOSTŲ DUOMENŲ KAUPIMO IR SAUGOJIMO SPECIALIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 21 d. Nr. VA-197

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522) 2.3.2 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialius techninius reikalavimus (toliau – specialūs techniniai reikalavimai).

2. Nustatau, kad šie specialūs techniniai reikalavimai įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. VA-197

 

KASOS APARATŲ ELEKTRONINIŲ KONTROLINIŲ JUOSTŲ DUOMENŲ KAUPIMO IR SAUGOJIMO SPECIALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialūs techniniai reikalavimai (toliau – specialūs techniniai reikalavimai) nustato elektroninei bei programinei įrangai Lietuvos Respublikos kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrengimų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, technines sąlygas.

2. Šie specialūs techniniai reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522) 2.3.2 punktu ir kitais teisės aktais.

3. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

elektroninė kontrolinė juosta (toliau EKJ) – tai kasos aparatu registruojamų operacijų duomenų masyvas, saugomas elektroniniuose lustuose arba kitose laikmenose;

EKJ kontrolinė suma – tai duomenų masyvo, naudojant CRC32 polinomą, apskaičiuota kontrolinė suma.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniuose reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 (Žin., 2004, Nr. 17-515) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. EKJ KAUPIMO IR SAUGOJIMO ĮRANGAI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

4. Kasos aparato kvitų bei kitų dokumentų ir EKJ įrašų duomenys turi būti tapatūs.

5. EKJ duomenys nuo vienos dienos fiskalinės ataskaitos (Z) iki sekančios dienos fiskalinės ataskaitos (Z) kaupiami nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje.

6. Nepanaikinamos elektroninės atminties sritis, skirta kaupti EKJ duomenis, gali būti išvalyta tik po dienos fiskalinės ataskaitos (Z) išspausdinimo ir išoriniam įrenginiui grąžinus informaciją apie tai, kad duomenys sėkmingai perkelti į nuolatinę duomenų laikmeną.

7. EKJ duomenų autentiškumui išsaugoti turi būti skaičiuojama EKJ kontrolinė suma arba ji pasirašoma elektroniniu parašu.

8. Spausdinant dienos fiskalinę (Z) ataskaitą, EKJ apskaičiuota kontrolinė suma arba elektroninis parašas turi būti įrašomi į fiskalinę atmintį ir spausdinami dienos fiskalinėje (Z) ataskaitoje.

9. EKJ kontrolinė suma arba elektroninis parašas turi būti spausdinamas išsamioje fiskalinėje ataskaitoje.

10. Po EKJ kontrolinės sumos apskaičiavimo arba jos pasirašymo elektroniniu parašu EKJ turi būti išsaugota ne mažiau kaip dviejuose elektroninės informacijos nuolatinio saugojimo laikmenose. Viena laikmena gali būti nuo informacijos korekcijos apsaugotas atminties įrenginys arba elektroninis lustas. Kita laikmena privalo būti išorinės atminties įrenginyje, kuriame EKJ saugoma kompiuterinės bylos formate. Bylos pavadinimas sudaromas pagal EKJ formavimo datą iš 8 skaičių (YYYYMMDD). Pirmieji 4 skaičiai nurodo metus, kiti 4 – atitinkamai mėnesį ir dieną.

11. Kiekvieno kasos aparato EKJ išorinės atminties įrenginyje EKJ turi būti saugomos atskirame EKJ bylų kataloge arba atskiroje laikmenoje.

12. Išorinės atminties įrenginyje saugoma EKJ turi būti ekranuose vaizduojama ir spausdinama standartinėmis tekstinės bylos peržiūros priemonėmis. Fiskalinis logotipas turi būti pavaizduotas trijų raidžių „LTF“ deriniu.

13. EKJ laikmena turi užtikrinti informacijos išsaugojimą ne mažiau kaip 6 metus.

14. Kasos aparato su EKJ darbas turi būti automatiškai blokuojamas, jeigu:

14.1. atjungiami EKJ saugojimo įrenginiai skirti arba jei nustatoma jų atminties klaida;

14.2. EKJ saugojimo atmintis visiškai užpildyta.

15. Programinė įranga, skirta apskaičiuoti EKJ kontrolinę sumą arba EKJ pasirašyti elektroniniu parašu, yra sudėtinė kasos aparato funkcijų valdymo programos dalis.

 

III. KASOS APARATŲ SU EKJ TECHNINĖ EKSPERTIZĖ

 

16. Kasos aparatui su EKJ taikomi visi Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 (Žin., 2004, Nr. 17-515), išskyrus punktus, reglamentuojančius popierinės kontrolinės juostos naudojimą.

17. Įrenginiai, skirti EKJ saugojimui, atskirai nesertifikuojami, bet jie turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius elektrosaugos ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

18. Visi kasos aparatų su EKJ tiekėjai privalo pateikti ekspertinei įmonei programinę ir techninę įrangą, leidžiančią patikrinti, peržiūrėti ir spausdinti EKJ.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Kasos aparatų su EKJ tiekėjai turi užtikrinti, kad visų modelių Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų (gaminamų) kasos aparatų elektroninė ir programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.

20. Asmenys, pažeidę šiuos specialus techninius reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos 2004-12-17 raštu

Nr. ((14.18-03)-5K-0432742)-6K-0413765

______________