LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮGALIOTŲ ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ (NURODANT JŲ PARAMETRUS) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 21 d. Nr. 4-457

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802) 3 punkto reikalavimus:

1. Tvirtinu Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad sąraše nurodytų garo ir vandens šildymo katilų, dujinį kurą deginančių technologinių įrenginių tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai nustatomi (iki bus patvirtinti nauji įrenginių priežiūros teisės aktai, kuriuose bus nustatyta priežiūros tvarka) vadovaujantis šių įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis bei gamintojo pateiktais jų naudojimo dokumentais.

Dujinį kurą deginančių technologinių įrenginių kontrolės ir matavimo prietaisai, automatikos, signalizacijos, saugos, reguliavimo sistemų veikimo ribos turi atitikti šių įrenginių darbo parametrus ir jie turi būti prižiūrimi pagal gamintojo nurodymus. Jeigu tokių nurodymų nėra, darbų apimtis, suderinęs su įgaliota įstaiga, nustato dujinį kurą deginančių technologinių įrenginių savininkas. Dujinį kurą deginančių technologinių įrenginių techninė būklė turi būti tikrinama vieną kartą per penkerius metus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 345 „Dėl Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių su jų nurodytais parametrais sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 98-3504);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 421 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 345 „Dėl Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių su jų nurodytais parametrais sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5166).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        VIKTOR USPASKICH


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 4-457

 

ĮGALIOTŲ ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ (NURODANT JŲ PARAMETRUS) SĄRAŠAS1

 

1. Garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga (1 grupė2):

1.1. Kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai3, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga4 (1.1 kategorija):

1.1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3500 bar×l;

1.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar×l.

2. Slėginiai indai ir jų įranga (2 grupė):

2.1. Slėginiai indai3 ir jų įranga, skirti 1 grupės5 takiosioms medžiagoms (2.1 kategorija):

2.1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 bar×l, išskyrus mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir techninių dujų balionus bei jų įrangą.

2.2. Slėginiai indai3 ir jų įranga, skirti 2 grupės5 takiosioms medžiagoms (2.2 kategorija):

2.2.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (dujoms), kai Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar×l.

3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga (3 grupė):

3.1. Slėginiai vamzdynai3 ir jų įranga, skirti 1 grupės5 takiosioms medžiagoms (3.1 kategorija):

3.1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3500 bar×mm;

3.1.2. didesnio kaip 100 bar slėgio vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms nepriklausomai nuo DN.

3.2. Slėginiai vamzdynai3 ir jų įranga, skirti 2 grupės5 takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai) (3.2 kategorija):

3.2.1. didesnio kaip 100 mm sąlyginio skersmens DN perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 bar.

3.3. Vamzdynai6 ir jų įranga, skirti 1 grupės5 takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo (3.3 kategorija):

3.3.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio vamzdynai, neatsižvelgiant į jų sąlyginį skersmenį DN, ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo.

4. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga (11 grupė):

4.1. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga (11.1 kategorija):

4.1.1. dujinį kurą7 deginantys technologiniai8 įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kW, ir jų įranga.

_________________

1 Šiame sąraše vartojamos sąvokos, santrumpos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Slėginių įrenginių techninio reglamento 2 straipsnyje (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

2 Grupių ir kategorijų numeravimas atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 3 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1073 (Žin., 2004, Nr. 133-4802) 1.9 punkte išdėstytą potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo naują redakciją.

3 Šių įrenginių grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 2 ir 3 straipsniuose.

4 Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai.

5 Šių medžiagų grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje. Suklasifikuotas cheminių medžiagų sąrašas, patvirtintas aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).

6 Šiai kategorijai nepriskiriami pakrantės terminalams priklausantys vamzdynai ir jų įranga, kuriais laivai pripildomi degalų. Šiems slėginiams vamzdynams Slėginių įrenginių techninio reglamento nuostatos netaikomos.

7 Šiame sąraše dujinis kuras – bet kokios rūšies kuras, kuris 15 °C temperatūroje ir 1 bar slėgyje yra dujinės būsenos.

8 Šiai kategorijai nepriskiriami garo ir vandens šildymo katilai, kuriuose deginamas dujinis kuras.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2004-10-18 raštu Nr. 924.3-55)-SD-7578

______________