LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 105:2004 „POLIMERINIAI STATYBOS PRODUKTAI IR POLIMERINĖS BALDINĖS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 9 d. Nr. V-895

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti visuomenės sveikatos saugą naudojant polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas:

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (pridedama).

2. Nustatau, kad Lietuvos higienos norma HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ įsigalioja 2005 m. vasario 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PAREIGAS                                                                                       JUOZAS OLEKAS

______________


PATVIRTINTA

L. e. Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro pareigas

2004 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-895

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 105:2004 „POLIMERINIAI STATYBOS PRODUKTAI IR POLIMERINĖS BALDINĖS MEDŽIAGOS“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma taikoma polimeriniams statybos produktams, naudojamiems statant gyvenamuosius, viešojo naudojimo, gamybos ir pramonės paskirties pastatus, įrengiant patalpas, ir polimerinėms baldinėms medžiagoms.

2. Ši higienos norma nustato tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų saugos sveikatai reikalavimus.

3. Ši higienos norma privaloma juridiniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems gyvenamuosius, viešojo naudojimo, gamybos ir pramonės paskirties pastatus ir gaminantiems bei tiekiantiems rinkai polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas.

 

II. NUORODOS

 

4. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170).

4.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

4.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

4.4. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).

4.5. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987).

4.6. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 92-2542).

4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509).

4.8. LST EN 312:2004. Smulkinių plokštės. Techniniai reikalavimai.

4.9. LST EN 636:2004. Sluoksniuotoji mediena. Techniniai reikalavimai.

4.10. LST EN 13986:2003. Medienos skydai, naudojami konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas.

4.11. LST EN 622-1:2004. Plaušų plokštės. 1-oji dalis. Bendrieji reikalavimai.

4.12. LST EN 120:1999. Medienos skydai. Laisvojo formaldehido kiekio nustatymas. Ekstrahavimo metodas, vadinamas perforatoriniu metodu.

4.13. LST ENV 717-1:2000. Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1-oji dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu.

4.14. LST EN 717-2:2000. Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 2-oji dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas dujų analizės metodu.

4.15. LST EN 717-2:2000/AC:2003. Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 2-oji dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas dujų analizės metodu.

4.16. LST EN 12149:2002. Ritininės sienų dangos. Sunkiųjų metalų ir kai kurių kitų elementų, vinilchlorido monomero ir formaldehido išsiskyrimo nustatymas.

4.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-215).

4.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611).

4.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 23-721).

4.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851).

4.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-160 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1919).

4.22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2142).

4.23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 187 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140).

4.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas „Dėl saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-946).

4.25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361).

4.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213).

4.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75-2002. „Ikimokyklinės įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 27-968).

4.28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 512 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2002. „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 3105-4726).

4.29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 239 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404).

4.30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 645/169 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4008).

4.31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-749 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-997).

 

III. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

 

5. Šioje higienos normoje vartojami terminai jų apibrėžimai ir santrumpos:

5.1. Statybos produktas

Pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį.

5.2. Polimerinis statybos produktas

Statybos produktas, kurio pagrindinė medžiaga arba rišiklis yra polimerinis (stambiamolekulinis) organinis junginys.

5.3. Polimerinė baldinė medžiaga

Baldinė medžiaga, kurios pagrindinė medžiaga arba rišiklis yra polimerinis (stambiamolekulinis) organinis junginys.

5.4. Pastatas

Stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ar kitai veiklai [4.2].

5.5. Gyvenamasis pastatas

Gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos [4.19].

5.6. Visuomeninės paskirties pastatas

Pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į STR 1.01.09:2003 [4.18] nuostatas priklausantis viešbučių, administracinės prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui [4.20].

5.7. Užterštumo ribinė vertė

Mokslinių tyrimų nustatytas gyvenamosios aplinkos oro užterštumo lygis, pagal turimus duomenis nedarantis žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai [4.28].

5.8. Perforatorinė vertė

Formaldehido kiekis miligramais 100 gramų visiškai sausos plokštės.

5.9. Atitiktis

Produkto, proceso ar paslaugos atitikimas nustatytiems reikalavimams [4.6].

5.10. Atitikties įvertinimas

Veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [4.6].

5.11. Sertifikavimas

Procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus [4.6].

5.12. Atitikties sertifikatas

Pagal sertifikavimo taisykles išduotas dokumentas, liudijantis, kad reikiamu būdu identifikuotas produktas, procesas ar paslauga atitinka tam tikrą normą [4.6].

5.13. CE

Ženklas, patvirtinantis, kad statybos produktas atitinka galiojančių Europos Sąjungos darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus [4.23].

5.14. CAS Nr.

Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagai registracijos numeris.

5.15. EB Nr.

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų arba naujų cheminių medžiagų sąrašo numeris.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Ūkio subjektai, gaminantys bei tiekiantys polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingi už jų tiekiamų produktų tinkamumą naudoti pagal paskirtį ir saugą visuomenės sveikatai [4.1, 4.3].

7. Polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų gamintojai bei tiekėjai privalo deklaruoti, kad jų produktas atitinka tam tikrus standartus ar kitus normatyvinius reglamentus (technines specifikacijas), tiksliai nurodyti taikymo sritį, užtikrinti nustatytus produktų saugos reikalavimus [4.24].

8. Gyvenamiesiems, viešojo naudojimo, gamybos ir pramonės paskirties pastatams statyti ir baldams gaminti gali būti naudojami tik tokie polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos, kurie nekelia grėsmės visuomenės sveikatai bei žmonių gyvybei [4.3, 4.4].

9. Vertinant polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas visuomenės sveikatos saugos aspektu, būtina įvertinti produkto sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas ir jų kiekį, pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimą į aplinkos orą, išsiskiriančių cheminių medžiagų pokyčius esant temperatūros svyravimui, specifinio kvapo intensyvumą, atsparumą fizikinių, cheminių ir biologinių veiksnių poveikiui, šilumos laidumą, garso absorbciją, elektrostatinio lauko įtampą, atsižvelgus į produkto paskirtį [4.3, 4.5, 4.28].

10. Iš polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų išsiskiriantys į aplinką pavojingų cheminių medžiagų kiekiai turi neviršyti gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausių leidžiamų koncentracijų. Kai iš polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų į aplinkos orą išsiskiria dvi ar kelios pavojingos cheminės medžiagos, kurių poveikis suminis, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų ir didžiausių leidžiamų koncentracijų santykių suma neturi būti didesnė už vienetą [4.28].

11. Polimeriniams statybos produktams bei statybinėms konstrukcijoms ir polimerinėms baldinėms medžiagoms nuo ardančio mikroorganizmų poveikio apsaugoti turi būti naudojami preparatai, kurie tiekiami į rinką Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka [4.25].

12. Savitieji gamtinės kilmės radionuklidų aktyvumai statybos produktuose ir baldinėse medžiagose turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 85:2003 reikalavimus [4.31].

13. Tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos turi atitikti produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus [4.21, 4.22, 4.23, 1 priedo 1 p.].

 

V. POLIMERINIŲ STATYBOS PRODUKTŲ IR POLIMERINIŲ BALDINIŲ MEDŽIAGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS, JŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

14. Privalomieji visuomenės sveikatos saugos reikalavimai polimeriniams statybos produktams ir polimerinėms baldinėms medžiagoms:

14.1. Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos eksploatacijos metu neturi skleisti specifinio kvapo.

14.2. Sunkiųjų metalų išsiskyrimas iš ritininių sienų dangų neturi viršyti 1 lentelėje nurodytų koncentracijų ribinių verčių [4.16].

 

1 lentelė – Sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš ritininių sienų dangų ribinės koncentracijų vertės

 

Metalo pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Ribinė metalo koncentracijos vertė, mg/kg

Analizės pataisa, %

Arsenas (As)

7440-38-2

231-148-6

8

60

Baris (Ba)

7440-38-3

231-149-1

100

30

Chromas (Cr)

7440-47-3

231-157-5

60

30

Gyvsidabris (Hg)

7439-37-6

231-106-7

20

50

Kadmis (Cd)

7440-43-9

231-152-8

25

30

Selenas (Se)

7782-49-2

231-957-4

165

60

Stibis (Sb)

7440-36-0

231-146-5

20

60

Švinas (Pb)

7439-92-1

231-100-4

90

30

1 PASTABA – Siekiant gauti koreguotą analitės rezultatą, iš medžiagų analizės rezultatų atimama analizės pataisos reikšmė.

2 PASTABA – Laikoma, kad medžiaga atitinka Europos standarto reikalavimus, jeigu koreguotas analizės rezultatas yra mažesnis arba lygus koncentracijų ribinėms vertėms.

3 PASTABA – Bario ribinė koncentracijos vertė nedažytose sienų dangose – 500 mg/kg.

4 PASTABA – Stibio ribinė koncentracijos vertė netaikoma toms dangoms, kurios apdorotos stibio preparatais ir atsparios ugniai.

 

14.3. Ritininėse sienų dangose išsiskiriantis formaldehido kiekis neturi viršyti ribinės koncentracijos vertės – 120 mg/kg [4.16].

14.4. Vinilchlorido monomero kiekis ritininėse sienų dangose neturi viršyti ribinės koncentracijos vertės – 0,2 mg/kg [4.16].

14.5. Ant paviršiaus konstrukcijų iš polimerinių statybos produktų eksploatacijos metu elektrinio lauko stipris neturi būti didesnis kaip 15 kV/m.

14.6. Patalpoms, kurioms keliami ypač griežti reikalavimai, bei drėgnų patalpų apdailai turi būti naudojamos bakteriostatinį ir bakteriocidinį poveikį turinčios medžiagos. Paviršiai, padengti šiomis medžiagomis, turi būti atsparūs ploviklių, valiklių ir dezinfekcijos medžiagų bei ultravioletinių spindulių poveikiui.

14.7. Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos, galinčios išskirti į patalpos orą formaldehidą, turi būti bandomos ir priskiriamos E1 arba E2 formaldehido klasėms, ir ribinė formaldehido koncentracijos vertė turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m-3. Bandymo reikalavimai netaikomi medienos skydams, jei juos gaminant ar apdorojant pagamintus nededama formaldehido turinčių medžiagų [4.8, 4.9, 4.10, 4.11].

15. Reikalavimai gaminant polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas:

15.1. Gaminant polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas turi būti laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą [4.1].

15.2. Gaminant polimerinius statybos produktus ir polimerines baldines medžiagas turi būti užtikrinta, kad išsiskiriančių į darbo aplinkos orą cheminių medžiagų kiekiai neviršytų didžiausių leidžiamų koncentracijų [4.30].

15.3. Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos turi būti gaminami griežtai laikantis Lietuvos teisės aktų bei gamintojo deklaruotų Lietuvos standartų, produkto receptūros, įmonės standarto bei techninių reglamentų.

15.4. Polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų cheminė sudėtis turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 36:2002 [4.29] reikalavimus.

15.5. Duomenys apie produktų termooksidinės destrukcijos metu išsiskiriančias chemines medžiagas turi būti nurodyti produktų saugos duomenų lapuose [4.24].

15.6. Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos, kurie priskiriami pavojingoms cheminėms medžiagoms ir preparatams, turi būti ženklinami ir sandėliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka [4.5, 4,7].

15.7. Baldams gaminti leidžiama naudoti E1 ir E2 formaldehido klasės smulkinių plokštes ir sausosios gamybos plaušų plokštes. Vaikų baldams leidžiama naudoti tik E1 formaldehido klasės smulkinių ir sausosios gamybos plaušų plokštes. Vertės, atitinkančios E1 ir E2 formaldehido klases, pateiktos 2 lentelėje [4.8, 4.11].

 

2 lentelė – Išsiskiriančio formaldehido kiekio vertės smulkinių ir sausosios gamybos plaušų plokštėse

 

Plokščių tipas

Plokštės klasė

Formaldehido kiekis (perforatorinė vertė)

 

Smulkinių plokštės

E1

mažiau arba lygu 8 mg/100 g visiškai sausos plokštės

 

E 2

daugiau kaip 8 mg/100 g, bet mažiau arba lygu 30 mg/100 g visiškai sausos plokštės

 

Sausosios gamybos plaušų plokštės (MDF)

E 1

mažiau arba lygu 8 mg/100 g visiškai sausos plokštės

 

E 2

mažiau kaip 30 mg/100 g visiškai sausos plokštės

 

PASTABA Perforatorinė vertė taikoma plokštėms, kurių drėgnis 6,5%. Kai naudojamos kitokio drėgnio (3%H10%) medienos smulkinių plokštės, perforatorinė vertė turi būti padauginta iš faktoriaus, apskaičiuoto pagal formulę:

 

F=–0,133 H +1,86,

 

čia H – plokštės drėgnis, procentais.

 

15.8. Smulkinių plokščių, sluoksniuotos medienos, plaušų plokščių bei medienos skydų išorinė kontrolė ir produkcijos kontrolė įmonėje atliekamos pagal LST EN 312:2004, LST EN 622-1:2004, LST EN 636:2004, LST EN 13986:2003 [4.8, 4.11, 4.9, 4.10].

16. Polimerinių statybos produktų ir polimerinių baldinių medžiagų naudojimo reikalavimai:

16.1. Naudojant polimerinius produktus statybose ir polimerines medžiagas baldams turi būti laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų [4.1].

16.2. Naudojant polimerinius statybos produktus statiniuose (pastatuose) būtina atsižvelgti į statinių (pastatų) klasifikaciją pagal naudojimo paskirtį bei į higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus [4.17, 4.18, 4.19, 4.20].

16.3. Produktai, skirti naudoti profesionalams (lakai, dažai, klijai, sandarikliai, medienos antiseptikai, lakų ir dažų valikliai ir kt.), turi būti pateikiami naudotojui kartu su saugos duomenų lapu lietuvių kalba [4.24].

16.4. Sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų apdaila ir grindų dangos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus [4.26, 4.27].

16.5. Iš išorinėje aplinkoje naudojamos sluoksniuotosios medienos išsiskiriančio formaldehido kiekio galima nenustatyti. Šiuo atveju turi būti nurodyta informacija, kad sluoksniuotosios medienos skydai gali būti naudojami tik išorinėje aplinkoje [4. 10].

16.6. Medienos skydų, naudojamų konstrukcijose, formaldehido

išsiskyrimo klasifikacija pateikta 3 ir 4 lentelėse, remiantis

LST EN 13986:2003 [4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15].

16.7. Patalpų vidaus konstrukcijoms leidžiama naudoti E1 medienos skydus, kuriuos išbandžius kameriniu metodu pagal LST ENV 717-1:2000 [4.12] formaldehido koncentracijos yra ne didesnės kaip 0,1 ppm.

 

3 lentelė – Formaldehido klasė E1

 

 

 

Skydinis gaminys

 

 

Nedengtas

Nedengtas

Skysčiais dengtas arba padengtas

 

 

Smulkinių plokštė

OSB2

MDF3

Sluoksniuotoji mediena

Natūralios medienos skydai

LVL4

Smulkinių plokštė

OSB2

MDF3

Sluoksniuotoji mediena

Natūralios medienos skydai

Plaušų plokštės (drėgnosios gamybos)

Cementu sujungtos smulkinių plokštės

LVL4

Pradinis produkto tipo bandymas1

Bandymo metodas

ENV 717-1

Reikalavimas

Išsiskyrimas ≤ 0,124 mg/m3 oro

Produkcijos kontrolė įmonėje

Bandymo metodas

EN 120

EN 717-2

Reikalavimas

Kiekis ≤ 8 mg/100 g visiškai sausos plokštės

Išsiskyrimas ≤ 3,5 mg/m2h

arba ≤ 5 mg/m2h dar nepraėjus 3 dienoms po pagaminimo

 

1 PASTABA – Įprastinių gaminių pradinį produkto tipo bandymą taip pat galima atlikti remiantis turimais bandymų pagal EN 120 arba EN 717-2 duomenimis, gautais atliekant produkcijos kontrolę įmonėje arba iš išorinės kontrolės įstaigos.

2 PASTABA – OSB – orientuotų skiedrantų plokštė.

3 PASTABA – MDF – sausosios gamybos plaušų plokštė.

4 PASTABA – LVL – sluoksninė lukštų mediena.

 

4 lentelė – Formaldehido klasė E2

 

 

 

Skydinis gaminys

 

 

Nedengtas

Nedengtas

Skysčiais dengtas arba padengtas

 

 

Smulkinių plokštė

OSB2

MDF3

Sluoksniuotoji mediena

Natūralios medienos skydai

LVL4

Smulkinių plokštė

OSB2

MDF3

Sluoksniuotoji mediena

Natūralios medienos skydai

Plaušų plokštės (drėgnosios gamybos)

Cementu sujungtos smulkinių plokštės

LVL4

Pradinis produkto tipo bandymas 1

arba

Bandymo metodas

ENV 717-1

Reikalavimas

Išsiskyrimas > 0,124 mg/m3

arba

Bandymo metodas

ENV 717-1

Reikalavimas

Kiekis

> 8 mg/100 g, bet

≤ 30 mg/100 g visiškai sausos plokštės

Išsiskyrimas > 3,5 mg/m2h, bet ≤8 mg/m2h

arba > 5 mg/m2h, bet ≤ 12 mg/m2h dar nepraėjus 3 dienoms po pagaminimo

 

Produkcijos kontrolė įmonėje

Bandymo metodas

EN 120

EN 717-2

Reikalavimas

Kiekis

>8 mg/100g, bet

≤ 30 mg/100 g visiškai sausos plokštės

Išsiskyrimas > 3,5 mg/m2h, bet ≤8 mg/m2h

arba > 5 mg/m2h, bet ≤ 12 mg/m2h dar nepraėjus 3 dienoms po pagaminimo

 

1 PASTABA – Įprastinių gaminių pradinį produkto tipo bandymą taip pat galima atlikti remiantis turimais bandymų pagal EN 120 arba EN 717-2 duomenimis, gautais atliekant produkcijos kontrolę įmonėje arba iš išorinės kontrolės įstaigos.

2 PASTABA – OSB – orientuotų skiedrantų plokštė.

3 PASTABA – MDF – sausosios gamybos plaušų plokštė.

4 PASTABA – LVL – sluoksninė lukštų mediena.

______________


Lietuvos higienos normos NH 105:2004

„Polimeriniai statybos produktai ir

polimerinės baldinės medžiagos“

priedas

 

DOKUMENTŲ, PANAUDOTŲ RENGIANT HIGIENOS NORMĄ HN 105:2004, SĄRAŠAS

 

1. Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, suderinimo“ = Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (OJ 1998, L 40, vol. 32).

2. S. Brooks, M. Gochfeld, J. Herzstein, R. J. Jackson, M. B. Schenker. Aplinkos medicina, Mosly, 1995 = S. Brooks, M. Gochfeld, J. Herzstein, R. J. Jackson, M. B. Schenker. Environmental medicine, Mosly, 1995.

3. LST EN 1084:2000. Sluoksniuotoji mediena. Formaldehido išsiskyrimo klasės, nustatytos dujų analizės metodu.

4. LST EN 717-3:2000. Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 3-ioji dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kolbos metodu.

5. LST 1646:2000. Smulkinių plokštės. Formaldehido išsiskyrimo tam tikromis sąlygomis nustatymas. Formaldehido išsiskyrimo metodas (CR 213:1984).

6. LST EN 622-5:1999. Plaušų plokštės. Techninės sąlygos. 5-oji dalis. Reikalavimai sausosios gamybos plokštėms (MDF).

7. LST EN 13300+AC:2004. Dažai ir lakai. Vidinių sienų ir lubų vandeninės dengimo medžiagos ir dangų sistemos. Klasifikavimas.

8. LST EN 927-1:2004. Dažai ir lakai. Išorinių medinių paviršių dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. Klasifikavimas ir atranka.

9. LST EN ISO 3251:20044. Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2003).

10. LST L ENV 13419-1:2000. Statybos produktai. Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką nustatymas. 1-oji dalis. Išsiskiriančių dujų toksiškumo įvertinimas kameros metodu.

11. LST L ENV 13419-3:2000. Statybos produktai. Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką nustatymas. 3-ioji dalis. Ėminių ėmimo metodika, ėminių laikymas ir tiriamųjų mėginių paruošimas.

______________