LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJŲ, STALO IR AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 1495

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) 12 straipsnio 2 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

L. E. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                               ANTANAS VALIONIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu

Nr. 1495

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ

ORGANIZACIJŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJŲ, STALO IR AUTOMOBILIO

VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja atskirus užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejus, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų stalo vėliavėlių (toliau vadinama – stalo vėliavėlė) ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarką.

2. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos keliamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) ketvirtuoju skirsniu ir Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 (Žin., 2003, Nr. 113-5077) (toliau vadinama – Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos oficialus svečias ir oficialus renginys yra apibrėžtos Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos 5 punkte, o sąvokos stalo vėliavėlė ir automobilio vėliavėlė – Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 2 straipsnyje.

II. UŽSIENIO VALSTYBIŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJAI

 

4. Užsienio valstybės vėliava keliama prie Lietuvos Respublikos prezidentūros užsienio valstybės diplomatinės atstovybės vadovo skiriamųjų raštų teikimo proga.

5. Užsienio valstybių vėliavos prie, virš ar ant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijų ir įstaigų pastatų gali būti iškeliamos, kai jose lankosi tų užsienio valstybių savivaldybių delegacijos.

 

III. UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ

ORGANIZACIJŲ STALO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMAS

 

6. Stalo vėliavėlė statoma patalpoje, kurioje vyksta oficialus renginys, ant stalo, prie kurio sėdi oficialus svečias, arba prireikus kitoje patalpoje gerai matomoje vietoje.

7. Jeigu stalo vėliavėlė turi būti ant stalo, prie kurio sėdi oficialus svečias, ji pastatoma prieš oficialų svečią - jam iš dešinės arba priešais jį.

8. Jeigu stalo vėliavėlė turi būti kitoje patalpoje, ji statoma kartu su Lietuvos stalo vėliavėle laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto eiliškumo ir suteikiant Lietuvos stalo vėliavėlei garbingiausią pagal heraldikos principus vietą.

 

IV. UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ

ORGANIZACIJŲ AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLĖS NAUDOJIMAS

 

9. Užsienio valstybės, Europos Sąjungos arba tarptautinės viešosios organizacijos automobilio vėliavėlė kabinama ant stovelio, kuris tvirtinamas prie automobilio priekinio dešiniojo sparno.

______________