LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. IX-2559

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Respublikos Prezidento dekretų pasirašymas“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________