LIETUVOS RESPUBLIKOS

ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO, NOTARIATO ĮSTATYMO, BANKŲ ĮSTATYMO, CENTRINĖS KREDITO UNIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 4 d. Nr. IX-2537

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2002, Nr. 53-2042)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies pakeitimas

22 straipsnio 1 dalyje po žodžio „fondo“ įrašyti žodį „administravimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Atlikdamas šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas, antstolis turi teisę neatlygintinai gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NOTARIATO ĮSTATYMO 61 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329)

 

1 straipsnis. 61 straipsnio 2 dalies pakeitimas

61 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „privalomuoju“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Notarų rūmai kandidatus į notarus (asesorius) draudžia valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BANKŲ ĮSTATYMO 87 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2004, Nr. 54-1832)

 

1 straipsnis. 87 straipsnio 3 dalies pakeitimas

87 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „privalomojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

CENTRINĖS KREDITO UNIJOS ĮSTATYMO 71 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 45-1288; 2004, Nr. 61-2181)

 

1 straipsnis. 71 straipsnio 3 dalies pakeitimas

71 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „privalomojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS