LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-584/1B-1019/B1-987

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121) 6 straipsnio 5 dalies 4, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 4 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-767; 2004, Nr. 86-3121),

1. Pakeičiame Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097):

1.1. išdėstome 2.4 punktą taip:

2.4. fosiliniais (iškastiniais) ir Žemėje išnykusių ne mažiau kaip prieš šimtą metų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų;“;

1.2. išdėstome 2.7 punktą taip:

2.7. kailiniais žvėreliais (kanadinėmis audinėmis, rudosiomis lapėmis, poliarinėmis lapėmis, usūriniais šunimis, nutrijomis bei jų įvairiais hibridais), jų kailiais ar gaminiais iš jų (jei įvežama ar išvežama iš Europos Sąjungos šalių), kai šie žvėreliai buvo išveisti bei išauginti specializuotuose ūkiuose (fermose) ar jų kailiai buvo įsigyti specializuotuose kailių aukcionuose ir įvežimo, išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai;“;

1.3. išdėstome 3.1 punktą taip:

3.1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97 4308), numatyti leidimai ir kiti dokumentai (jų kopijos) medžiojamajam gyvūnui sumedžioti, jei jiems sumedžioti yra būtinas toks leidimas;“;

1.4. išdėstome 3.6 punktą taip:

3.6. 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001), nustatyti dokumentai (leidimai, sertifikatai, etiketės);“;

1.5. išdėstome 15.1 punktą taip:

15.1. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:“;

1.6. išdėstome 21 punktą taip:

21. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimas išrašomas keturiais egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, antrasis – muitinei, likusieji – juos išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimas išrašomas trimis egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kiti – juos išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami juos išdavusioje institucijoje.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai bei Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija Aplinkos ministerijai pateikia išsamią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus Taisyklių 15 punkte nurodytus leidimus, nurodydami leidimų skaičių, numerius, vežtų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gyvūnų rūšis, gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų kiekį, eksporto, importo bei kilmės šalis, parduodamų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.“;

1.7. išdėstome 35 punktą taip:

35. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.1 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat kitus Taisyklių 1 priedo 1 punkte išvardytus gyvus gyvūnus, kuriems netaikomos Taisyklių 2 punkto nustatytos išimtys ir kurie nepaminėti Taisyklių 6.2 punkte, valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimo asmeniui ir muitinei skirto egzemplioriaus muitinės žymoms skirtą langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, asmens spaudu ir muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas leidimo įvežti ar išvežti gyvūnus egzempliorius grąžinamas gyvūnus įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius lieka muitinės įstaigoje.“.

2. Nustatome, kad šio įsakymo 1.5 punktas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ

MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS                                       RIMUTIS KLEVEČKA

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS                             KAZIMIERAS LUKAUSKAS