LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, VYKDANČIŲ GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMĄ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. spalio 29 d. Nr. 3D-587

Vilnius

 

 

Remdamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056) 1.1 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Utenos mėsa“ 2004 m. rugsėjo 6 d. raštą Nr. 1-19-347 „Dėl skerdyklos veiklos“,

papildau Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30 „Dėl skerdyklų, vykdančių gyvulių skerdenų klasifikavimą, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-439; 2003, Nr. 121-5496; 2004, Nr. 54-1870; 2004, Nr. 83-3022) patvirtintus:

1. Skerdyklų, kurios turės vykdyti kiaulių skerdenų klasifikavimą, sąrašą šiuo 28 punktu:

28. UAB „Utenos mėsa“.

2. Skerdyklų, kurios turės vykdyti galvijų skerdenų klasifikavimą, sąrašą šiuo 12 punktu:

12. UAB „Utenos mėsa“.

 

 

 

Žemės ūkio Ministras                                                                   Jeronimas Kraujelis