LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 14 d. Nr. V-716

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi (Žin., 2003, Nr. 70-3170):

1. Tvirtinu Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šio įsakymo 1 punkte nurodytuoju sąrašu, įvertinęs pavojų darbuotojui užsikrėsti užkrečiamąja liga konkrečioje darbo vietoje, sudaro skiepijamų darbdavio lėšomis darbuotojų sąrašą.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

______________

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Vilija Blinkevičiūtė

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio

14 d. įsakymu Nr. V-716

 

DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Užkrečiamoji liga, nuo kurios skiepijama

Ekonominės veiklos rūšis, profesijos ir pareigybės*,

kai darbuotojams gali būti pavojus susirgti užkrečiamąja liga

Aplinkybės, kurioms esant galima rizika

Difterija

1. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

1.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1);

1.2. teisingumo ir teismine veikla (L 75.23), visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla (L 75.24);

1.3. gynybos veikla (L 75.22);

1.4. kita veikla**.

Galimas sąlytis su sergančiais difterija ar užkrato nešiotojais;

darbas uždaruose kolektyvuose;

darbas difterijos rizikos šalyse.

Stabligė

2. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

2.1. žemės ūkio, medžioklės ir susijusių paslaugų veikla (A 01);

2.2. teisingumo ir teismine veikla (L 75.23), visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla (L 75.24), priešgaisrinių tarnybų veikla (L 75.25);

2.3. gynybos veikla (L 75.22);

2.4. veterinarine veikla (N 85.2);

2.5. nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašia veikla (O 90.00);

2.6. kita veikla**.

Darbas susijęs su galimais kūno dangų pažeidimais ir žaizdų užteršimu.

Hepatitas B

3. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

3.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1);

3.2. teisingumo ir teismine veikla (L 75.23), visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla (L 75.24);

3.3. kita veikla**.

Galimas sąlytis su krauju ar kita potencialiai infekuota biologine medžiaga;

ilgalaikis darbas (daugiau 6 mėn.) endeminėse hepatito B šalyse.

Tymai, epideminis parotitas, raudonukė

4. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

4.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1);

4.2. kita veikla**.

Galimas sąlytis su tymais, epideminiu parotitu, raudonuke užsikrėtusiais ar sergančiais asmenimis (užkrečiamuoju laikotarpiu);

sąlytis su tymų, epideminio parotito, raudonukės rizikos grupių asmenimis, kuriems šios užkrečiamosios ligos pavojingos dėl savo komplikacijų.

Vėjaraupiai

5. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

5.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1);

5.2. kita veikla**.

Galimas sąlytis su vėjaraupiais užsikrėtusiais ar sergančiais asmenimis (užkrečiamuoju laikotarpiu);

sąlytis su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais; sąlytis su vėjaraupių rizikos grupių asmenimis, kuriems ši užkrečiamoji liga pavojinga dėl savo komplikacijų.

Gripas

6. Didelės rizikos grupės asmenys (pagal užsikrėtimo galimybes), visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

6.1. gynybos veikla (L 75.22);

6.2. teisingumo ir teisminė veikla (L 75.23), visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla (L 75.24);

6.3. žmonių sveikatos priežiūros veikla (N 85.1);

6.4. socialinio darbo veikla (N 85.3);

6.5. kita veikla**.

Rizikos grupei priklausantys asmenys (pagal komplikacijų dažnį):

turintys sąlytį su rizikos grupėmis ir daugeliu asmenų gripo epidemijos laikotarpiu.

Erkinis encefalitas

7. Bet kokia veikla, susijusi su darbu gamtoje.

Galimas erkių įsisiurbimas.

Pasiutligė

8. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

8.1. veterinarine veikla (N 85.20);

8.2. kita veikla **.

Galimas sąlytis su pasiutusiais ar įtariamai pasiutusiais naminiais ar laukiniais gyvūnais, esant nepalankiai pasiutligės epizootologinei situacijai;

sąlytis su pasiutusių gyvūnų patologinio anatominio tyrimo medžiaga;

darbas nepalankiose endeminėse pasiutligės šalyse.

Hepatitas A

9. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

9.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (ypač asmenų su protine negalia slauga ir pan.), (N 85.1);

9.2. nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašia veikla (O 90.00);

9.3. kita veikla **.

Galimas sąlytis su hepatitu A užsikrėtusiais ar sergančiais asmenimis (užkrečiamuoju laikotarpiu);

sąlytis su nuotekų valymo įrenginiais ir nuotekomis;

darbas didelio endemiškumo hepatito A šalyse.

Geltonasis drugys

10. Veikla susijusi su darbu geltonojo drugio endeminėse šalyse.

Galimi infekuotų moskitų įkandimai.

Vidurių šiltinė

11. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su:

11.1. nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašia veikla (O 90.00);

11.2. medicinos laboratorijų veikla (N 85.14.30);

11.3. veikla, susijusi su darbu didelio endemiškumo vidurių šiltinės šalyse, ypač kai negarantuojamas maisto ir vandens saugumas.

Galimas sąlytis su infekuotu maistu, vandeniu ar kita infekuota medžiaga.

Poliomielitas

12. Veikla susijusi su darbu endeminėse poliomielito šalyse.

Galimas sąlytis su infekuota medžiaga.

Cholera

13. Veikla, susijusi su darbu endeminėse šalyse, kai negarantuojamas vandens ir maisto saugumas (kaip papildoma priemonė).

Negarantuojamas maisto ir vandens saugumas.

Meningokokinė infekcija

14. Veikla, susijusi su darbu šalyse, kuriose meningokokinė infekcija pasireiškia protrūkiais ir epidemijomis.

14.1. kita veikla**.

Darbas šalyse, kuriose meningokokinė infekcija pasireiškia protrūkiais ir epidemijomis, ypač jei galimas sąlytis su tų šalių gyventojais.

*Darbdaviai (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 2 str. 2 d.), sudarydami darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašus, nurodo profesijų ir pareigybių pavadinimus ir kodus vadovaudamiesi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“ (Žin., 2002, Nr. 126-5744).

**kita veikla – bet kokia veikla, kai darbuotojas darbo metu gali būti veikiamas biologinio rizikos veiksnio ir darbuotojui yra tikimybė užsikrėsti bei susirgti užkrečiamąja liga. Darbdaviai savarankiškai priima sprendimą dėl kita veikla užimtų darbuotojų skiepijimo darbdavio lėšomis nuo užkrečiamųjų ligų.

 

Pastaba. Skiepijant turi būti atsižvelgiama į darbuotojų sveikatos būklę (galimas kontraindikacijas ir kitus veiksnius), vakcinos naudojimo indikacijas, ankstesnius skiepijimus, persirgtas užkrečiamąsias ligas.

______________