LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. spalio 12 d. Nr. IX-2489

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 53-1245; 2000, Nr. 75-2265, Nr. 82-2479; 2002, Nr. 123-5519)

 

1 straipsnis.         25 straipsnio 2 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 6 dalies pakeitimas

1. 25 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Uosto žemę subnuomoti draudžiama.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS ADAMKUS

 

______________