LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 13 d. Nr. 1286

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 65-1581; 1998, Nr. 102- 2814; 1999, Nr. 103-2970; 2003, Nr. 15-622):

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Įsteigti 16 kasmetinių Lietuvos mokslo premijų: humanitarinių ir socialinių mokslų srityje – 4 premijas, fizinių mokslų srityje – 4 premijas, biomedicinos mokslų srityje – 4 premijas, technologijos mokslų srityje – 4 premijas. Kiekvienoje iš šiame punkte nurodytų mokslų sričių 2004 metais po vieną premiją, o nuo 2005 metų po 2 premijas skiriama už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbą.

Nurodytųjų premijų dydis 340 kartų viršija minimalų gyvenimo lygį.“.

1.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų nuostatuose:

1.2.1. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos mokslo premijas (toliau vadinama – premijos) steigia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o jas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komitetas (toliau vadinama – komitetas). Premijos skiriamos kasmet Lietuvos Respublikos piliečiams už reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus (toliau vadinama – darbai). Premijoms gali būti pristatyti ir užsienyje atlikti ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui.“;

1.2.2. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybos. Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu ar aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis.“;

1.2.3. išdėstyti 6 punktą taip:

6. Premijuotinų darbų pateikėjai nustato kiekvieno kandidato kūrybinį indėlį ir nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Pateikiant premijai gauti originalų aukštosios mokyklos vadovėlį, turi būti įrodyta mokslinė jo vertė. Pageidautina, kad premijai teikiamo darbo autorių skaičius nebūtų didesnis kaip 4 asmenys. Tačiau komitete svarstant darbą, autorių skaičius, remiantis ekspertų išvadomis, gali būti sumažintas arba, išimties būdu, padidintas. Įtraukti į autorių kolektyvus asmenis, atliekančius tik administracinį darbą, draudžiama.“;

1.2.4. išdėstyti 7 punktą taip:

7. Darbus, siūlomus premijai gauti, priima komitetas kasmet iki spalio 1 dienos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenumato kitaip. Darbų priėmimo tvarką, reikalavimus teikiamiems konkursui darbams, darbų vertinimo kriterijus nustato ir kasmet viešai paskelbia spaudoje komitetas.“.

1.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatuose:

1.3.1. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos mokslo premijų komitetą (toliau vadinama – komitetas) Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu sudaro, jo sudėtį tvirtina ir prireikus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komiteto narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Žinių ekonomikos forumas. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komiteto sudėtį, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomones. Komitetas susideda iš 47 narių: komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojo, komiteto mokslinio sekretoriaus ir po vienuolika 4 sekcijų narių. Komiteto sekcijos sudėtyje negali būti daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios institucijos. Komiteto kadencija – 3 metai. Asmenys komiteto veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 komiteto kadencijas iš eilės. Asmenys, jau dalyvavę komiteto veikloje 2 komiteto kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komiteto nariais tik praėjus vienai komiteto kadencijai. Jeigu komiteto nariai (narys) keičiami (-as) nepasibaigus komiteto kadencijai, nauji komiteto nariai (narys) skiriami (-as) likusiam komiteto kadencijos laikui. Komitetas savo veikloje vadovaujasi šiuo nutarimu, taip pat savo darbo reglamentu.“;

1.3.2. išdėstyti 3 punktą taip:

3. Komitetas priima Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo, aukštųjų mokyklų senatų ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybų teikimus skirti Lietuvos mokslo premiją (toliau vadinama – premija) už fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus, taip pat verslo įmonių ar organizacijų kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu ar aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis parengtus teikimus skirti premiją už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus.

Komiteto narys, kurio darbas pristatomas premijai, turi atsistatydinti iš komiteto narių.“;

1.3.3. išdėstyti 4 punktą taip:

4. Mokslo darbų, pristatytų premijai, ir jų autorių sąrašą komitetas kiekvienais metais skelbia viešai ne vėliau kaip per mėnesį nuo darbų priėmimo termino pabaigos.“.

2. Nustatyti, kad 2004 metais taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus, siūlomus premijai gauti, Lietuvos mokslo premijų komitetas priima iki 2004 m. gruodžio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS