LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 5 d. Nr. 1250

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606):

1.1. Papildyti šiuo 2.3.3 punktu:

2.3.3. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisykles.“.

1.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje:

1.2.1. išdėstyti 3 punkto penkioliktąją ir šešioliktąją pastraipas taip:

„Aptarnavimo įmonė – juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

Aptarnavimo įmonės specialistas – aptarnavimo įmonės darbuotojas, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.“;

1.2.2. papildyti 8 punktą šia trečiąja pastraipa:

„Visi ūkio subjektai tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių realizavimo įplaukas turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje.“;

1.2.3. išdėstyti 22 punktą taip:

22. Kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrenginių priežiūrą ir remontą gali atlikti tik juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir turintys sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus. Sertifikatų išdavimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

Kasos aparatą aptarnauja jį įrengusi aptarnavimo įmonė ar kita tokių modelių kasos aparatus prižiūrinti aptarnavimo įmonė.“;

1.2.4. išdėstyti 35.2.1 punktą taip:

35.2.1. kvito antraštė (ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas);“;

1.2.5. išdėstyti 40 punktą taip:

40. Tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančioje specialioje prekybos vietoje parduodant prekes, kurios pagal galiojančius teisės aktus neapmokestinamos muitais ir (arba) kurioms taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos mokesčių lengvatos, taip pat parduodant minėtas prekes reiso metu keleiviams, vykstantiems oro ar jūrų transportu į paskirties tašką už Europos Bendrijų teritorijos, išduotame kasos aparato kvite, be šios tvarkos 35 punkte nurodytų rekvizitų, turi būti nurodyta valstybė, į kurią vyksta keleivis, ir keleivio bilieto (arba reiso) numeris.“.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.1 ir 1.2.4 punktus, įsigalioja nuo 2004 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS