LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAREIGŪNUI IR JO ŠEIMOS NARIAMS PADARYTOS MATERIALINĖS ŽALOS, KURIĄ JIE PATYRĖ DĖL PAREIGŪNO VIDAUS TARNYBOS, ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1V-305

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 52 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (Žin., 2003, Nr. 114-5147) 1.3 punktą,

tvirtinu Pareigūnui ir jo šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos, atlyginimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1V-305

 

PAREIGŪNUI IR JO ŠEIMOS NARIAMS PADARYTOS MATERIALINĖS ŽALOS, KURIĄ JIE PATYRĖ DĖL PAREIGŪNO VIDAUS TARNYBOS, ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pareigūnui ir jo šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos, atlyginimo tvarkos aprašas nustato materialinės žalos (toliau — žala), kurią pareigūnai ir jų šeimos nariai patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo procedūrą.

2. Žalos padarymo faktas ir jos dydis nustatomas vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo, jai pavaldžios teritorinės, specializuotos ar kitos įstaigos (toliau – įstaiga) vadovo patvirtintoje ir su vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovu ar jo įgaliotu pareigūnu suderintoje tarnybinio patikrinimo išvadoje. Pareigūnams, esantiems Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve, taip pat vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams žalos padarymo faktas ir jos dydis nustatomas vidaus reikalų ministro patvirtintoje tarnybinio patikrinimo išvadoje. Žalos dydį nustato nepriklausomas turto vertintojas pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 52-1672). Išlaidos, susijusios su žalos dydžio nustatymu, atlyginamos iš įstaigai, kurioje tarnauja pareigūnas ir kuriam padaryta žala, valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Jeigu turtas apdraustas, žalos dydį nustato draudimo įmonė.

3. Pareigūnas prašymą atlyginti žalą, padarytą jam ir jo šeimos nariams, kurią jie patyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos, taip pat žalos faktą ir jos dydį patvirtinančius dokumentus pateikia įstaigos, kurioje jis tarnauja, vadovui.

4. Įstaigos vadovas, gavęs pareigūno prašymą, paveda jam pavaldžiam pareigūnui atlikti tarnybinį patikrinimą. Jeigu šio patikrinimo metu nustatomi faktai, kurie leidžia teigti, kad buvo priežastinis ryšys tarp pareigūno ir jo šeimos nariams padarytos žalos ir pareigūno einamų pareigų vidaus tarnyboje, vidaus reikalų įstaigos vadovas patvirtina išvadą, kurią teikia vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui derinti. Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui pritarus tarnybinio patikrinimo išvadai, yra rengiamas įsakymas, kurio pagrindu pareigūnui atlyginama jo ir jo šeimos narių patirta žala. Žala atlyginama iš įstaigai, kurioje tarnauja pareigūnas ir kuriam padaryta žala, valstybės biudžete patvirtintų asignavimų.

5. Padaryta žala neatlyginama, jeigu žalą atlygina ją padaręs asmuo. Įstaiga (darbdavys) atlygina padarytos žalos dalį, kurios neatlygina ją padaręs asmuo.

6. Jeigu sunaikintas, sužalotas ar pagrobtas pareigūnui ir jo šeimos nariams priklausęs turtas apdraustas, įstaiga atlygina padarytos žalos dalį, kurios neatlygina draudimo įmonė.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Algirdas Butkevičius

2004 m. rugsėjo 21 d.

______________