LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KALVIŲ, PABRADĖS IR SULINKIŲ ATKURIAMŲJŲ SKLYPŲ ĮSTEIGIMO BEI JŲ RIBŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 15 d. Nr. D1-486

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 16 ir 23 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.10 punktu bei įgyvendindamas 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos nuostatas:

1. Įsteigiu Kalvių, Pabradės ir Sulinkių atkuriamuosius sklypus.

2. Tvirtinu atkuriamųjų sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, ribas (ribų planai pridedami).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. D1-486

 

23

 

Kalvių atkuriamojo sklypo ribos parengtos naudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000, Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Ribų plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. D1-486

 

24

 

Sulinkių atkuriamojo sklypo ribos parengtos naudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000, Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Ribų plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. D1-486

 

25

 

Pabradės atkuriamojo sklypo ribos parengtos naudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000, Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Ribų plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

______________