LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2004 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-208 „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-608

Vilnius

 

 

Pakeičiu Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915):

1. 3 punkto antrame sakinyje po skaičiaus „3“ įrašau skaičių „4“.

2. 8 punkte vietoj žodžių „skirstoma į tris kategorijas“ įrašau žodžius „skirstoma į keturias kategorijas“ ir vietoj žodžių „po to – atitinkamai 2, 3 kategorijos pagalba“ įrašau žodžius „po to – atitinkamai 2, 3 ir 4 kategorijų pagalba“.

3. Papildau 16 punktą šiuo sakiniu:

„Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė (forma Nr. 113) prilyginama siuntimui tirti, konsultuoti, gydyti (forma Nr. 028a).“

4. Papildau 17 ir 18 punktais ir juos išdėstau taip:

17. Skausmo intensyvumo vertinimas taikomas pacientams nuo 3 metų, pasirinktinai naudojant „veidukų“ ir/ar skaitmeninę, ir/ar žodinę skales.

 

 

 

 

 

 

„Veidukų“ skalė

1 „veidukas“

2 „veidukas“

3 „veidukas“

4 „veidukas“

5 „veidukas“

Skaitmeninė skalė

0

1 2 3

4         5      

6 7 8

9 10

Žodinė skalė

Nėra skausmo

Silpnas skausmas

Vidutinis skausmas

Stiprus skausmas

Nepakeliamas skausmas

 

 

18. Įvertintas skausmo intensyvumas pažymimas paciento medicinos dokumentuose ir yra laikomas pagrindu skirti atitinkamą skausmo malšinimo vaistą?.“

5. Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 2 kategorijos 4 skiltį papildau papunkčiu 12.3 ir jį išdėstau taip:

12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).“

6. Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 3 kategorijos 4 skiltį papildau 15 punktu ir jį išdėstau taip:

15. Kiauryminis akies sužalojimas.“

7. Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelę papildau 4 kategorija ir ją išdėstau taip:

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija

Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą

Kategorijos apibūdinimas

Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos

1

2

3

4

4 kategorija

Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,

 

 

jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

 

arba kitos būklės,

 

kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti sunkios.

1.     Šlapimo sulaikymas, anurija.

2.     Galvos kaulų traumos be sąmonės sutrikimo.

3.     Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS