LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS LOGOPEDO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO

 

2004 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ISAK-1304

Vilnius

 

Įgyvendindamas Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio įgyvendinimo 2003–2005 metais priemonių plano, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1811 (Žin., 2004, Nr. 13-390), 2.2.7 priemonę,

tvirtinu Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinį pareigybės aprašymą.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu

Nr. ISAK-1304

 

SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS LOGOPEDO

PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                          

                                                                                    (Pedagoginės psichologinės tarnybos

                                                                                                                                           

                                                                                   vadovo)

                                                                                                         įsakymu Nr._______

                                                                                                                                       (Data)

_____________________________PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

                  (Miestas/rajonas)

 

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo (toliau – Tarnybos logopedas) pareigybės aprašymas reglamentuoja logopedo, dirbančio savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba), profesinę veiklą.

2. Tarnybos logopedas – asmuo, vertinantis mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatantis kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuojantis jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

3. Tarnybos logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

 

II. TIKSLAS

 

4. Tarnybos logopedo pareigybė reikalinga šios Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TARNYBOS LOGOPEDUI

 

5. Logopedo profesinė kvalifikacija.

6. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo darbo patirtis mokykloje.

7. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.

8. Išmanymas kalbos vertinimo metodikos, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

9. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, asmenų kalbos raidos vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 

IV. TARNYBOS LOGOPEDO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

11. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

12. Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

13. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

14. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

15. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.

16. Teikia informaciją apie kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

17. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

18. Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei šių sutrikimų šalinimą.

19. Dalyvauja rengiant kalbos raidos vertinimo metodikas.

20. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

21. Vykdo kitus tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su tarnybos logopedo funkcijomis.

22. Tarnybos logopedas atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

______________

 

Susipažinau

___________________

(Pareigos)

 

___________________

(Parašas)

___________________

(Vardas ir pavardė)

 

__________________

(Data)

______________