LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PSICHOLOGO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO

 

2004 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ISAK-1303

Vilnius

 

Įgyvendindamas Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio įgyvendinimo 2003–2005 metais priemonių plano, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1811 (Žin., 2004, Nr. 13-390), 2.2.7 priemonę,

tvirtinu Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinį pareigybės aprašymą.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu

Nr. ISAK-1303

 

SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PSICHOLOGO

PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PATVIRTINTA

_______________________

(Pedagoginės psichologinės tarnybos

_______________________

vadovo)

                             įsakymu Nr._____

                                                                                               (Data)

 

_________________________________ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

(Miestas/rajonas)

 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo (toliau – Tarnybos psichologas) pareigybės aprašymas reglamentuoja psichologo, dirbančio savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba), profesinę veiklą.

2. Tarnybos psichologas – asmuo, kuris įvertina ir padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.

3. Tarnybos psichologas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais: Psichologo profesine etika (1997), Tarptautiniu testų naudojimo reglamentu (2003), steigėjo patvirtintais Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

 

II. TIKSLAS

 

4. Tarnybos psichologo pareigybė reikalinga šios Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TARNYBOS PSICHOLOGUI

 

5. Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).

6. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.

7. Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC III atliekant asmens psichologinį įvertinimą.

8. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 

IV. TARNYBOS PSICHOLOGO FUNKCIJOS iR ATSAKOMYBĖ

 

9. Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose.

10. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.

11. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.

12. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.

13. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

14. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.

15. Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.

16. Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

17. Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija.

18. Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

19. Išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų tinkamumą naudoti.

20. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

21. Vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos psichologo funkcijomis.

22. Tarnybos psichologas atsako už vykdomų psichologinių tyrimų kokybę, turimos informacijos konfidencialumą.

______________

 

Susipažinau

___________________

              (Pareigos)

 

___________________

              (Parašas)

___________________

     (Vardas ir pavardė)

__________________

         (Data)

______________