ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL INFORMACIJOS SAUGUMO

 

1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone pasirašytos Šiaurės Atlanto Sutarties Šalys,

patvirtindamos, kad veiksmingos politinės konsultacijos, bendradarbiavimas ir gynybos planavimas siekiant Sutarties tikslų lemia poreikį Šalims keistis įslaptinta informacija;

manydamos, kad Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių vyriausybėms būtinos nuostatos dėl įslaptintos informacijos, kuria jos gali keistis, abipusės apsaugos;

suvokdamos, kad būtini bendri saugumo standartų ir procedūrų pagrindai;

veikdamos savo ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos vardu,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Šalys:

i) saugo:

a) atitinkamai pažymėtą įslaptintą informaciją (žr. I priedą), kurią parengė NATO (žr. II priedą) arba kurią valstybė narė pateikė NATO;

b) atitinkamai pažymėtą įslaptintą valstybių narių informaciją, pateiktą kitai valstybei narei pradedant vykdyti kurią nors NATO programą, projektą ar sutartį;

ii) išsaugo šio straipsnio i punkte nurodytos informacijos slaptumo žymas ir visokeriopai stengiasi ją atitinkamai apsaugoti;

iii) nenaudoja šio straipsnio i punkte nurodytos įslaptintos informacijos kitokiems tikslams, nei nustatytieji Šiaurės Atlanto Sutartyje arba su ja susijusiuose sprendimuose ir rezoliucijose;

iv) neatskleidžia šio straipsnio i punkte nurodytos informacijos ne NATO Šalims be informacijos rengėjo sutikimo.

 

2 straipsnis

 

Vykdydamos šio Susitarimo 1 straipsnį, Šalys užtikrina, kad būtų įsteigta Nacionalinė saugumo institucija NATO veiklai, kuri įgyvendintų prevencines apsaugos priemones. Šalys nustato ir įgyvendina saugumo standartus, kurie užtikrina vienodą įslaptintos informacijos apsaugos laipsnį.

 

3 straipsnis

 

1) Šalys užtikrina, kad būtų atliktas tinkamas visų jų pilietybę turinčių asmenų, kurie, vykdydami tarnybines pareigas, turi arba gali susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ir aukštesnio laipsnio slaptumo žymomis, patikimumo patikrinimas prieš jiems pradedant eiti tokias pareigas.

2) Asmens patikimumo patikrinimo procedūros turi būti tokios, kad pagal jas būtų galima nustatyti, ar asmuo, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali susipažinti su įslaptinta informacija, tuo nesukeldamas nepriimtino pavojaus saugumui.

3) Bet kurios iš Šalių prašymu visos Šalys bendradarbiauja, atlikdamos atitinkamas asmens patikimumo patikrinimo procedūras.

 

4 straipsnis

 

Generalinis Sekretorius užtikrina, kad NATO taikytų atitinkamas šio Susitarimo nuostatas (žr. III priedą).

 

5 straipsnis

 

Šis Susitarimas netrukdo Šalims sudaryti kitų susitarimų dėl keitimosi jų parengta įslaptinta informacija, neturinčių įtakos šio Susitarimo dalykui.

 

6 straipsnis

 

a) Šį Susitarimą gali pasirašyti Šiaurės Atlanto Sutarties Šalys ir jis turi būti ratifikuojamas, priimamas arba patvirtinamas. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybei.

b) Šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo tos dienos, kai dvi jį pasirašiusios valstybės deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus. Kiekvienai kitai šį Susitarimą pasirašiusiai valstybei jis įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo tos dienos, kai ji deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentą.

c) Šalims, kurioms šis Susitarimas jau įsigaliojo, jis pakeičia Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Šalių saugumo susitarimą, kurį 1952 m. balandžio 19 d. Šiaurės Atlanto Taryba patvirtino dokumentą D. C. 2/7 papildančio dokumento priedėlio A priedu (1 punktas) ir vėliau įtraukė į 1955 m. kovo 2 d. Šiaurės Atlanto Tarybos patvirtinto dokumento C-M(55)15 (galutinė redakcija) A priedėlį (1 punktas).

 

7 straipsnis

 

Bet kuri nauja Šiaurės Atlanto Sutarties Šalis gali prisijungti prie šio Susitarimo pagal savo konstitucines procedūras. Jos prisijungimo dokumentas deponuojamas Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybei. Kiekvienai prisijungusiai valstybei šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų nuo tos dienos, kai deponuojamas jos prisijungimo dokumentas.

 

8 straipsnis

 

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė kitų Šalių vyriausybėms praneša apie kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimą.

 

9 straipsnis

 

Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą raštu pranešdama apie tai depozitarui, kuris apie tokį pranešimą informuoja visas kitas Šalis. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams po to, kai depozitaras gauna tokį pranešimą. Tačiau denonsavimas nekeičia Šalių pagal šio Susitarimo nuostatas anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ir įgytų teisių.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai savo vyriausybių įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašyta 1997 m. kovo 6 d. Briuselyje anglų ir prancūzų kalbomis, vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Junginių Amerikos Valstijų Vyriausybės archyvuose. Abu tekstai yra autentiški. Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė perduoda patvirtintas Susitarimo kopijas visoms kitoms jį pasirašiusioms valstybėms.

______________


I PRIEDAS

 

Šis priedas yra Susitarimo sudėtinė dalis.

Įslaptinta NATO informacija apibrėžiama taip:

a) „informacija“ – tai žinios, kurias galima perduoti bet kokia forma;

b) „įslaptinta informacija“ – tai informacija arba medžiaga, kurią reikia saugoti nuo neteisėto atskleidimo ir todėl jai suteikta slaptumo žyma;

c) „medžiaga“ – tai dokumentai, taip pat bet kokia pagaminta ar gaminama mechanizmo, įrangos ar ginklo dalis;

d) „dokumentas“ – tai bet kokia fiksuota informacija, nesvarbu, kokia jos fizinė forma ir savybės, kuri, be kita ko, apima rašytinę ir spausdintinę medžiagą, duomenų apdorojimo korteles ir juostas, žemėlapius, schemas, fotografijas, piešinius, brėžinius, graviūras, eskizus, darbo užrašus ir raštus, kalkinius egzempliorius ir rašalines juosteles arba bet kuria kita priemone ar procesu padarytas kopijas, taip pat garso, balso, magnetinius, elektroninius, optinius ar vaizdo įrašus bet kuria forma, nešiojamąją ADA (automatizuoto duomenų apdorojimo) įrangą su stacionariomis kompiuterinėmis laikmenomis ir išimamas kompiuterines laikmenas.

______________


II PRIEDAS

 

Šis priedas yra Susitarimo sudėtinė dalis.

Šiame Susitarime „NATO“ – tai Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija ir institucijos, kurioms taikomas Susitarimas dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso, pasirašytas 1951 m. rugsėjo 20 d. Otavoje, arba Protokolas dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso, pasirašytas 1952 m. rugpjūčio 28 d. Paryžiuje.

______________


III PRIEDAS

 

Šis priedas yra Susitarimo sudėtinė dalis.

Siekiant gerbti išimtines karinių vadų teises, su jais turi būti konsultuojamasi.

______________