LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2378

Vilnius

 

(Žin., Nr. 1995, Nr. 51-1245; 2000, Nr. 43-1223)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIBLIOTEKŲ
Į S T A T Y M A S

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato bibliotekų veiklos valstybinį valdymą, bibliotekų sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, šio fondo struktūrą ir jo apsaugą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Biblioteka – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūrinis padalinys.

2. Bibliotekininkas – fizinis asmuo, dirbantis bibliotekoje ir atliekantis bibliotekinį darbą ar jį administruojantis.

3. Bibliotekų veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas teikiant visuomenės švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas.

4. Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

5. Dokumentų fondas – dokumentų, skirtų bibliotekos vartotojų informaciniams, mokslo, kultūriniams, edukaciniams, profesiniams, laisvalaikio ar kitiems poreikiams tenkinti, visuma.

6. Tarpbibliotekinis abonementas – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

7. Vartotojas – asmuo, šio įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

8. Viešoji biblioteka – visiems vartotojams prieinama biblioteka, kaupianti ir sauganti universalų teritorijos (apskrities, savivaldybės), kurioje ji yra, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BIBLIOTEKŲ VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS, VALSTYBINIS VALDYMAS IR FINANSAVIMAS

 

3 straipsnis. Bibliotekų veiklos reglamentavimas

1. Bibliotekos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo ir kitais įstatymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais.

2. Kai biblioteka steigiama, pertvarkoma ar pabaigiama arba steigiamas ar uždaromas jos filialas, bibliotekos steigėjas ar jos valdymo organas informuoja Kultūros ministeriją.

 

4 straipsnis. Kultūros ministerijos kompetencija bibliotekų veiklos valdymo srityje

Kultūros ministerija atlieka bibliotekų valstybinio valdymo institucijos funkcijas:

1) nustato valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų plėtros strategiją, rengia ir finansuoja ją įgyvendinančias programas;

2) steigia, finansuoja, kontroliuoja, pertvarko ir pabaigia Kultūros ministerijos įsteigtas bibliotekas;

3) konkurso būdu skiria bibliotekos, kurios steigėja yra Kultūros ministerija, vadovą ir jį atleidžia;

4) rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus;

5) užsako ir finansuoja mokslinius tyrimus;

6) koordinuoja valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse programose;

7) finansuoja apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų dokumentų įsigijimą;

8) finansiškai gali remti bibliotekas, įgyvendinančias valstybines bibliotekų plėtros programas, neatsižvelgdama į jų teisinę formą ir statusą;

9) tvirtina valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir nustato, kad tame sąraše nesančias paslaugas šios bibliotekos teikia nemokamai;

10) kontroliuoja, kaip laikomasi šio įstatymo ir kitų bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

11) tvirtina bibliotekos statistinių ataskaitų formas;

12) nustato bibliotekininkų, dirbančių valstybės ar savivaldybių įsteigtose bibliotekose, atestavimo tvarką, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;

13) leidžia teisės aktus, kuriais nustatomas privalomas Lietuvos standartų taikymas bibliotekų veikloje.

 

5 straipsnis. Lietuvos bibliotekų taryba

1. Bibliotekų taryba yra institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai.

2. Bibliotekų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina kultūros ministras.

 

6 straipsnis. Bibliotekų finansavimas ir lėšos

1. Nacionalinei bibliotekai ir valstybinės reikšmės bibliotekoms išlaikyti skiriami asignavimai. Jie Lietuvos valstybės biudžete nurodomi atskira eilute.

2. Apskričių viešosios bibliotekos finansuojamos iš valstybės biudžeto.

3. Savivaldybių viešosios bibliotekos finansuojamos iš savivaldybių biudžetų.

4. Lėšos dokumentams įsigyti apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms skiriamos iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų.

5. Mokslo ir studijų institucijoms bei mokykloms bibliotekų veiklai lėšos skiriamos iš steigėjų (ir) ar valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų lėšų.

6. Specialiosios bei kitos bibliotekos finansuojamos iš steigėjų lėšų.

7. Valstybinės bibliotekų plėtojimo bei mokslinių tyrimų programos finansuojamos iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų bei rėmėjų lėšų.

8. Bibliotekų lėšų šaltiniai gali būti teikiamos mokamos paslaugos bei kitos teisėtais būdais įgytos lėšos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BIBLIOTEKŲ SISTEMA

 

 

7 straipsnis. Bibliotekų sistema

1. Lietuvos bibliotekų sistemą sudaro:

1) Lietuvos nacionalinė biblioteka;

2) apskričių viešosios bibliotekos;

3) savivaldybių viešosios bibliotekos;

4) mokslo ir studijų institucijų bibliotekos;

5) mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekos;

6) specialiosios bibliotekos;

7) kitos bibliotekos.

2. Bibliotekos, kuriose sukauptas rašto ir kultūros paveldas turi išskirtinę reikšmę mokslui, švietimui, kultūrai ir šalies ūkiui, yra valstybinės reikšmės bibliotekos. Pagal steigėjo patvirtintus nuostatus šios bibliotekos atlieka atitinkamos srities bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės pagalbos funkcijas. Valstybinės reikšmės bibliotekos statusas suteikiamas ir atšaukiamas šiuo įstatymu.

3. Valstybinės reikšmės bibliotekos yra:

1) Lietuvos aklųjų biblioteka;

2) Lietuvos medicinos biblioteka;

3) Lietuvos mokslų akademijos biblioteka;

4) Lietuvos technikos biblioteka;

5) Vilniaus universiteto biblioteka.

 

8 straipsnis. Lietuvos nacionalinė biblioteka

1. Lietuvos nacionalinė biblioteka yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka) – pagrindinė visiems vartotojams prieinama mokslinė Lietuvos Respublikos biblioteka.

2. Nacionalinė biblioteka yra valstybės biudžetinė įstaiga.

3. Nacionalinės bibliotekos steigėja yra Vyriausybė. Steigėjo funkcijas atlieka Kultūros ministerija.

4. Nacionalinės bibliotekos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

5. Nacionalinė biblioteka atlieka šias funkcijas:

1) kaupia ir saugo Lietuvoje ir užsienyje publikuotus lituanistinius dokumentus, vykdo bibliografinę apskaitą;

2) kaupia ir saugo šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingus Lietuvos ir užsienio šalių dokumentus;

3) kaupia ir saugo nacionalinį publikuotų dokumentų archyvinį fondą;

4) atlieka šalies universalaus tarpžinybinio depozitoriumo funkcijas;

5) rengia ir leidžia Lietuvos valstybinę einamąją ir nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją, įvairių mokslo sričių bibliografines rodykles, sudaro suvestinius katalogus ir duomenų bazes;

6) atlieka Lietuvoje publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę numeraciją (ISBN, ISSN, ISMN);

7) kontroliuoja privalomųjų nemokamų dokumentų egzempliorių pateikimą nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui ir bibliotekoms;

8) dalyvauja rengiant bibliotekų, dokumentavimo ir informacijos, bibliografavimo ir referavimo, archyvų ir dokumentų, informacijos mokslų ir leidybos sričių Lietuvos ir tarptautinių standartų projektus, nustatyta tvarka rengia ir teikia kultūros ministrui tvirtinti teisės aktų projektus, nustatančius privalomą šių sričių Lietuvos standartų taikymą bibliotekų veikloje, ir kontroliuoja, kaip taikomi Lietuvos standartai;

9) atlieka Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinę apskaitą;

10) aptarnauja vartotojus;

11) atlieka parlamentinės bibliotekos funkciją: tenkina Seimo ir Vyriausybės, kitų valstybės valdžios, valdymo institucijų ar jų valstybės tarnautojų, atliekančių tarnybines funkcijas, informacines reikmes, kaupia ir tvarko tam reikiamus dokumentus bei kitą informaciją;

12) atlieka šalies ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento centro funkcijas;

13) teikia metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms;

14) kaupia ir analizuoja Lietuvos bibliotekų veiklos statistinius duomenis;

15) kuria ir diegia Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS);

16) atlieka kitas nuostatuose apibrėžtas funkcijas.

 

9 straipsnis. Apskrities viešoji biblioteka

1. Apskrities viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga. Jos steigėjas yra apskrities viršininkas.

2. Apskrities viešoji biblioteka užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtojimo programų vykdymą apskrityje, aptarnauja vartotojus, yra apskrities teritorijoje veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

3. Apskrities viešoji biblioteka kaupia ir saugo apskrities poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

4. Apskrities viešoji biblioteka apskrities ir savivaldybės sutartimi gali atlikti savivaldybės viešosios bibliotekos funkcijas.

 

10 straipsnis. Savivaldybės viešoji biblioteka

1. Savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga. Jos steigėja yra savivaldybė.

2. Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

3. Kiekvienoje savivaldybėje turi būti įsteigta savivaldybės viešoji biblioteka, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 7 dalyje nustatytus atvejus.

4. Gali būti steigiami savivaldybės viešosios bibliotekos filialai miesto mikrorajonuose, miesteliuose ir (arba) kaimuose, taip pat filialai, aptarnaujantys vaikus ar kitas vartotojų grupes, bei mobiliosios bibliotekos.

5. Kad būtų užtikrintas bibliotekos paslaugų prieinamumas savivaldybės teritorijos gyventojams, steigiami savivaldybės viešosios bibliotekos filialai:

1) miestuose (filialai paprastai steigiami vidutiniškai 20–30 tūkst. gyventojų);

2) miesteliuose ir kaimuose (vienas bibliotekos filialas paprastai steigiamas vidutiniškai 700–800 gyventojų).

6. Savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato savivaldybės taryba.

7. Mieste, kuriame yra miesto ir rajono savivaldybių bibliotekos, miesto ir rajono savivaldybių susitarimu gali būti viena biblioteka, aptarnaujanti miesto ir rajono gyventojus. Ši biblioteka finansuojama iš miesto ir rajono savivaldybių biudžetų lėšų.

8. Savivaldybės viešoji biblioteka savivaldybės tarybos sprendimu gali aptarnauti kaimo pradinę ar pagrindinę mokyklą. Tokiu atveju savivaldybės viešoji biblioteka ir mokykla sudaro jungtinės veiklos (asociacijos) sutartį.

9. Savivaldybės viešoji biblioteka savo veiklos nuostatų nustatyta tvarka teikia metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms.

 

11 straipsnis. Mokslo ir studijų institucijos biblioteka

1. Mokslinių tyrimų įstaigos gali vykdyti bibliotekų veiklą. Jos kaupia ir saugo dokumentų fondą, kuris tenkina mokslinių tyrimų įstaigos poreikius naudotis dokumentais bei informacija, aptarnauja vartotojus ir dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą bei kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

2. Aukštosios mokyklos gali vykdyti bibliotekų veiklą. Jos kaupia ir saugo dokumentų fondą, garantuojantį galimybę mokyklai įgyvendinti mokslo ir studijų tikslus, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją, aptarnauja vartotojus ir dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą bei kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

3. Valstybinėje aukštojoje mokykloje turi veikti biblioteka.

 

12 straipsnis. Mokyklos (išskyrus aukštosios) biblioteka

1. Mokyklos (išskyrus aukštąsias) gali vykdyti bibliotekų veiklą. Mokyklos (išskyrus aukštosios) biblioteka yra šios mokyklos struktūrinis padalinys, joje aptarnaujama mokyklos bendruomenė.

2. Valstybinėje aukštesniojoje, profesinėje ir bendrojo lavinimo mokykloje turi veikti mokyklos biblioteka.

3. Apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos teikia metodinę pagalbą mokyklų bibliotekoms.

 

13 straipsnis. Specialioji biblioteka

1. Specialioji biblioteka gali veikti kaip biudžetinė įstaiga ar kitos teisinės formos viešasis juridinis asmuo arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūrinis padalinys. Ji kaupia ir saugo specializuotą Lietuvoje bei užsienyje publikuotų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

2. Specialioji biblioteka ir jos teikiamos paslaugos skirtos tenkinti bibliotekos steigimo dokumentuose nustatytų vartotojų poreikius naudotis dokumentais bei informacija.

 

14 straipsnis. Kitos bibliotekos

Kitos bibliotekos – bibliotekų veikla užsiimantys viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, nenurodyti šio įstatymo 8–13 straipsniuose.

 

15 straipsnis. Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų perkėlimas iš užimamų patalpų

Valstybės ar savivaldybių įsteigtas bibliotekas galima perkelti iš užimamų patalpų tik į geresnes, bibliotekų veiklai vykdyti tinkamas, patalpas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDAS IR JO APSAUGA

 

16 straipsnis. Lietuvos bibliotekų fondas

1. Vienodais organizaciniais principais sudaryta ir bendros informacinės sistemos pagrindu sujungta bibliotekų dokumentų fondų visuma sudaro Lietuvos bibliotekų fondą.

2. Lietuvos bibliotekų fondo struktūrą, formavimo principus, bibliotekų teises ir pareigas formuojant šį fondą ir juo naudojantis reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti Lietuvos bibliotekų fondo nuostatai ir kiti teisės aktai, kuriais patvirtintas privalomas atitinkamų Lietuvos standartų taikymas.

3. Tarptautinių organizacijų depozitiniai fondai yra neatskiriama Lietuvos bibliotekų fondo dalis. Tarptautinių organizacijų depozitinių fondų komplektavimo, saugojimo ir naudojimo tvarką nustato šių organizacijų ir bibliotekų tarpusavio sutartys.

4. Kiekviena valstybės ar savivaldybės įsteigta biblioteka privalo panaudoti visas Lietuvos bibliotekų fondo galimybes vartotojo poreikiams tenkinti.

 

17 straipsnis. Lietuvos bibliotekų fondo struktūra

1. Lietuvos bibliotekų fondą sudaro: bibliotekų pagrindiniai fondai, depozitiniai fondai, mainų fondai, atsarginiai fondai, senų, retų ir ypač vertingų knygų ir rankraščių fondai, nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas.

2. Pagrindiniai fondai yra sudaromi bibliotekos vartotojams aptarnauti ir turi atitikti bibliotekos veiklos tikslą bei vartotojų poreikius.

3. Depozitiniai fondai yra sudaromi iš retai vartotojų naudojamų, bet nepraradusių savo kultūrinės, mokslinės bei istorinės vertės dokumentų, siekiant optimaliai panaudoti bibliotekų saugyklas ir sumažinti saugojimo išlaidas. Depozitinis fondas yra saugomas Nacionalinėje bibliotekoje (universalūs dokumentai), Lietuvos technikos bibliotekoje (specialūs patentiniai ir norminiai dokumentai) ir Lietuvos aklųjų bibliotekoje (dokumentai aklųjų (Brailio) raštu, specialiai silpnaregiams išspausdinti didesniu šriftu, ir garsiniai dokumentai).

4. Mainų fonduose kaupiami dubletai, neprofiliniai ir specialiai įsigyti keistis su kitomis bibliotekomis bei informacijos įstaigomis dokumentai.

5. Atsarginiai fondai yra sudaromi iš dubletų ir laikinai neaktualių dokumentų egzempliorių. Šie fondai yra skirti bibliotekų fondams papildyti bei atnaujinti.

6. Senų, retų ir ypač vertingų spaudinių bei rankraščių fondai sudaromi iš rankraščių ir jiems prilygstančių dokumentų, autorizuotų ir neautorizuotų mašinraščių, spaudinių korektūrinių egzempliorių, fotografijų, brėžinių ir senų bei ypač vertingų spaudinių.

7. Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas yra kaupiamas iš Vyriausybės nustatyta tvarka viešosios informacijos rengėjų pateikiamų dviejų nemokamų privalomųjų publikuotų dokumentų egzempliorių, siekiant juos išsaugoti kaip kultūros paveldą.

 

18 straipsnis. Lietuvos bibliotekų fondo komplektavimas

Lietuvos bibliotekų fondas yra komplektuojamas iš Vyriausybės nustatyta tvarka viešosios informacijos rengėjų pateikiamų nemokamų privalomųjų egzempliorių, iš fizinių bei juridinių asmenų įsigyjamų dokumentų, keičiantis dokumentais su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis bei informacijos įstaigomis, iš dovanotų, gautų kaip palikimas ar kitais teisėtais būdais įsigytų dokumentų.

 

19 straipsnis. Lietuvos bibliotekų fondo apsauga

1. Lietuvos bibliotekų fondo saugojimo sąlygas ir apskaitos tvarką reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai.

2. Naudojimosi biblioteka taisykles tvirtina juridinio asmens, vykdančio bibliotekų veiklą, valdymo organas.

3. Bibliotekos vartotojai privalo laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir saugoti naudojamus dokumentus. Bibliotekos vartotojai, praradę dokumentus iš bibliotekos fondų arba juos nepataisomai sugadinę, privalo juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma, – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka. Naudojimosi biblioteka taisyklėse turi būti nustatyta dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka.

4. Už bibliotekos dokumentų negrąžinimą per nurodytą terminą atlyginama naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Naudojimosi biblioteka taisyklėse gali būti nustatyta, kad vartotojams, turintiems laikinąjį pažymėjimą, dokumentai išduodami į namus už užstatą, kurio dydis, grąžinimo tvarka ir terminai nustatomi šiose taisyklėse.

6. Bibliotekų darbuotojai, dėl kurių kaltės dingo, buvo pagrobti, sunaikinti arba sugadinti bibliotekos dokumentai, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

7. Rankraščiai ir seni bei ypač vertingi dokumentai gali būti restauruojami bibliotekose, kurių nuostatuose numatyta restauravimo funkcija, bei kitose institucijose, kuriose dirba atestuoti restauratoriai (asmenys, Lietuvos Respublikoje arba užsienyje įgiję restauratorius profesinę kvalifikaciją, turintys Lietuvos Respublikos kultūros ministro pripažintą arba užsienyje įgytą ir nustatyta tvarka pripažintą restauratoriaus kvalifikaciją), taip pat atestuotų restauratorių vadovaujami asmenys.“

 

2 straipsnis. Įstatymo pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 51-1246).

 

3 straipsnis. Bibliotekų steigimo dokumentų galiojimas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų bibliotekų steigimo dokumentai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja šiam įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS