LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 16 d. Nr. V-556/1R-181

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (Žin., 2004, Nr. 50-1632) 7 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 50-1631) 11 straipsnio 3 dalimi,

tvirtiname Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimus ir sveikatos būklės tikrinimo taisykles (pridedama).

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                              JUOZAS OLEKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro

2004 m. liepos 16 d.

įsakymu Nr. V-556/1R-181

 

PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI IR SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikata tinka verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką.

2. Pareiškėjas ir advokato padėjėjas privalo pasitikrinti sveikatą prieš pateikdami dokumentus Lietuvos advokatūrai dėl asmens pripažinimo advokatu arba prieš pateikdami prašymą įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą. Vėliau kiekvienas advokatas privalo tikrintis sveikatą ne rečiau kaip kas penkerius metus.

3. Advokatai ir advokatų padėjėjai privalo pirmą kartą pasitikrinti sveikatą iki 2005 m. liepos 1 dienos. Po šios datos verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką turi teisę tik sveikatą pasitikrinę advokatai ir advokatų padėjėjai.

4. Pareiškėjai, advokatai ir advokatų padėjėjai medicininį pažymėjimą (F046/a) pateikia Lietuvos advokatūrai. Pažymėjimas turi būti patvirtintas:

4.1. bendrosios praktikos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo parašu ir asmeniniu spaudu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu;

4.2. konflikto atveju – bendrosios praktikos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo ir Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau vadinama – GKK) pirmininko parašu ir asmeniniu spaudu, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir GKK antspaudu.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

5. Profilaktinis asmens sveikatos patikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Asmuo, norintis pasitikrinti sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia:

6.1. pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.2. socialinio draudimo pažymėjimą;

6.3. formą F027 iš savo pasirinkto teisės aktų nustatyta tvarka bendrosios praktikos gydytojo, jei tikrinasi sveikatą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nei yra pasirinkęs;

6.4. gyvenamosios vietos pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro išduotą medicinos dokumentų išrašą pagal formas F025/a, F003/a (toliau vadinama – forma F027/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), kuriame nurodyta, kad:

6.4.1. pacientui sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos;

6.4.2. pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jis įrašytas į psichiatro įskaitą;

6.5. gyvenamosios vietos priklausomybės ligų centro išduotą formą F027/a, kurioje nurodyta, kad:

6.5.1. pacientui sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos;

6.5.2. pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jis įrašytas į priklausomybės ligų psichiatro įskaitą.

7. Profilaktinį asmens sveikatos patikrinimą atlieka:

7.1. bendrosios praktikos gydytojas arba vidaus ligų gydytojas (jei patikrinimą atlieka vidaus ligų gydytojas, būtinas chirurgo, oftalmologo ir otorinolaringologo patikrinimas);

7.2. psichiatras;

7.3. priklausomybės ligų psichiatras.

8. Gydytojas psichiatras ir priklausomybės ligų psichiatras privalo patikrinti, ar asmuo nebuvo įrašytas į gydytojų psichiatro ar priklausomybės ligų psichiatro įskaitą ankstesnėse gyvenamosiose vietose. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 metus anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ar priklausomybės ligų psichiatrus. Savo atsakymus tikrinamasis patvirtina parašu.

9. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatoma medicininių indikacijų, tikrinamasis gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitų specialybių gydytojus. Tolesnis paciento tyrimas ir gydymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

10. Kiekvienas gydytojas sveikatos tikrinimo rezultatus pažymi tikrinamojo asmens sveikatos istorijoje (F025/a).

11. Galutinę išvadą, ar paciento sveikatos būklė yra tinkama verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką, medicininiame pažymėjime (F046/a) pateikia bendrosios praktikos gydytojas arba GKK pirmininkas, atsižvelgdamas į kitų gydytojų išvadas. Bendrosios praktikos gydytojas arba GKK pirmininkas išvadą patvirtina parašu ir asmeniniu spaudu, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir GKK antspaudu.

12. Už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, teikiamas profilaktiškai ir periodiškai tikrinant sveikatą, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią apdraustieji asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirinkę, sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (numatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos).

13. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys ir apdraustieji, kurie profilaktiškai ar periodiškai tikrinasi sveikatą ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią yra pasirinkę teisės aktų nustatyta tvarka, už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

14. Advokato veikla negali verstis arba advokato padėjėjo praktikos negali atlikti asmuo, turintis šių sutrikimų arba sergantis šiomis ligomis (bendrosios kontraindikacijos):

14.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai:

F00-F03; F05.1, F05.8; F06.0-F06.3; F06.5; F07.0;

14.2. epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8;

14.3. schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai:

F20; F21; F22; F25; F28;

14.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

F30.1-F30.2; F31.0-F31.8; F32.1-F32.3, F32.8; F33.0-F33.4; F33.8; F38;

14.5. suaugusių asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60-F69;

14.6. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas:

F10-F19 (išskyrus F1x.0-F1x1)*;

14.7. priklausomybės sindromas: F1x.2-F1x9; F10.-, F14.-, F15.-, F16.-, F18.-, F19.-*;

14.8. išsėtinė (dauginė) sklerozė (G-35), esant išreikštų asmenybės sutrikimų;

14.9. Alzhaimerio liga (G30);

14.10. Hungtingtono liga (G10).

 

* x – reiškia bet kurį ketvirto ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodamas nustatytos formos medicininis pažymėjimas (F046/a), kuris galioja 5 metus, išskyrus šiose taisyklėse numatytus atvejus.

16. Sudėtingais atvejais arba kilus konfliktui apie sveikatos būklės tinkamumą verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką sprendžia GKK. Pareiškėjas, advokatas ar advokato padėjėjas, nesutinkantis su GKK išvada, gali ją apskųsti asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui.

______________