LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO 9 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 8 d. Nr. IX-2325

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 14 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ar pobūdį arba yra keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ar pobūdis, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybinės žemės nuomos sutartyje arba jos pakeitime numatyta galimybė keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ar pobūdį.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________