LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2386

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 112-4089)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Naudotojo mokestis nemokamas už važiavimą keliais užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra pasirašiusi dvišales sutartis, bei Europos Sąjungos šalyse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis arba kai užsienio šalyse įregistruotos transporto priemonės vyksta likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai veža labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntas, taip pat už važiavimą keliais užsienio šalių krašto apsaugos sistemai priklausančiomis transporto priemonėmis.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________