LIETUVOS RESPUBLIKOS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMO 3, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 23 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2381

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 36-987)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnio 22 dalį pripažinti netekusia galios, 23 ir 24 dalis atitinkamai laikyti 22 ir 23 dalimis.

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

23 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimas

26 straipsnio 3 dalies 6 punkte išbraukti žodžius „pateikti licenciją išdavusiai institucijai teikimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) surašyti privalomus nurodymus dėl veiklos sustabdymo, kai ji susijusi su pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimu ar kitokiu jų tvarkymu, jei nustatomas galiojančių reikalavimų pažeidimas ir pavojus žmogaus sveikatai ar gyvybei arba avarijos galimybės;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS