LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 4, 6 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 15 d. Nr. IX-2372

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką, gali būti teikiama valstybės pagalba Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl valstybės pagalbos teikimo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kelių regionų, turinčių bendras administracines ribas, arba tų regionų savivaldybių, turinčių bendras administracines ribas, teritorija;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) regiono dalis, kurioje yra viena savivaldybė arba kelios bendras administracines ribas turinčios savivaldybės, priklausančios tam pačiam regionui.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

9 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „ir Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) atsižvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Nacionalinį plėtros planą (Bendrąjį programavimo dokumentą);“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________