LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 13 d. Nr. IX-2349

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 68-2364)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) detalūs duomenys apie technologinės apsaugos priemonių, naudojamų vertybiniams popieriams, dokumentams, dokumentų blankams, banderolėms, oficialiems žymėjimo ženklams, banknotams, monetoms nuo suklastojimo apsaugoti, kūrimą, naudojimą, gamybos technologijas, techninius duomenis;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________