LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 m. GRUODžIO 30 d. įsakymo nr. 400 „DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS, ANTSTOLIŲ DARBO ORGANIZAVIMO TIKRINIMO TVARKOS, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2004 m. liepos 14 d.  Nr.  1R-174

Vilnius

 

P a k e i č i u  Antstolių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą užtikrina Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai. Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai sudaro rašytinę sutartį, kurioje nustatomas Antstolių informacinės sistemos valdytojas ir išsprendžiami Antstolių informacinės sistemos finansavimo klausimai.“

2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Antstolių informacinėje sistemoje sukauptus ir apskaitomus duomenis šių nuostatų nustatyta tvarka turi teisę naudoti tik nustatyti vartotojai, nurodydami suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Turi būti užtikrinta šių duomenų apsauga nuo bet kokio neteisėto duomenų naudojimo. Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado (centrinės duomenų bazės), faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazės apsaugą nuo neteisėto naudojimo užtikrina Antstolių informacinės sistemos valdytojas. Antstolio vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazės (vietinės duomenų bazės) apsaugą nuo neteisėto naudojimo užtikrina pats antstolis.“

3. Papildau nurodytuosius nuostatus 221 punktu:

221. Antstolis reguliariai Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų nustatytu periodiškumu ir forma rengia antstolio vykdomųjų bylų statistiką. Statistika turi būti visiškai pagrįsta antstolio Vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazės ir Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenimis. Statistinių formų duomenys elektroniniu būdu perduodami į Vieningą vykdomųjų dokumentų sąvadą. Statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti antstolio ar antstolių, apie kurių veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, tapatybę, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų numatyta tvarka.“

4. Išdėstau 34 punktą taip:

„Už duomenų, perduotų į Vieningą vykdomųjų dokumentų sąvadą, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazę ir interneto tinklalapį, kuriame skelbiama apie iš varžytynių parduodamą turtą, teisingumą ir tikslumą įstatymų nustatyta tvarka atsako šiuos duomenis perdavęs antstolis (antstolio atstovas). Už Antstolių informacinės sistemos nuostatų pažeidimus, padarytus atliekant antstolio funkcijas, antstolis atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

 

Teisingumo ministras                                              Vytautas Markevičius

_____________