LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

KONSTITUCIJOS 57 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2004 m. liepos 13 d. Nr. IX-2344
Vilnius

 

 

 

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

 

1 straipsnis. Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Konstitucijos 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis

Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.

Eiliniai Seimo rinkimai, einantys po pirmalaikių Seimo rinkimų, rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS ADAMKUS