LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL 1957 M. GRUODŽIO 13 D. EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS, 1975 M. SPALIO 15 D. EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS PAPILDOMO PROTOKOLO IR 1978 M. KOVO 17 D. EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS ANTROJO PAPILDOMOJO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO“ 2 PUNKTO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 8 d. Nr. IX-2324

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 34-819)

 

1 straipsnis. 2 punkto papildymas

Papildyti 2 punktą šiuo pareiškimu:

„28 straipsnio 3 dalyje:

„Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Konvencijos 28 straipsnio 3 dalimi, pareiškia, kad Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bus taikoma asmens perdavimo pagal Europos arešto orderį procedūra, išskyrus atvejus, nurodytus Europos Sąjungos valstybių narių pareiškimuose, padarytuose pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 32 straipsnį.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________