LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 18 d. Nr. ISAK-991

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1576 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5290) 1.14 punktą,

Tvirtinu Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                              ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. birželio 18 d. įsakymu

Nr. ISAK-991

 

BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas (toliau vadinama Aprašas) nustato iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įvairius vaikų ir suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo programų bendruosius kriterijus.

2. Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamos neformaliojo švietimo programos vykdomos šiose mokyklose (toliau tekste – Mokykla) jų steigėjų sprendimu:

2.1. lopšeliuose, lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirtuose lopšeliuose, lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose – ikimokyklinio ugdymo programos ir priešmokyklinio ugdymo programos;

2.2. mokyklose-darželiuose, pradinėse mokyklose, pagrindinėse mokyklose, specialiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, kitose mokyklose – priešmokyklinio ugdymo programos;

2.3. muzikos, dailės, meno, sporto mokyklose, ugdymo centruose, moksleivių rūmuose, kūrybos centruose, jaunųjų gamtininkų, technikų, turistų centruose, klubuose, šeštadieninėse ir sekmadieninėse tautinių mažumų mokyklose ir kitose mokyklose – neformaliojo vaikų švietimo programos;

2.4. suaugusiųjų mokymo centruose, liaudies aukštosiose mokyklose, kitose mokyklose, įvairiuose kursuose ir pan. – neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

4. Priešmokyklinio ugdymo programos rengiamos vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214).

 

II. BENDRIEJI PROGRAMŲ KRITERIJAI

 

5. Neformaliojo švietimo programų paskirtis:

5.1. Ikimokyklinio ugdymo – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

5.2. Neformaliojo vaikų švietimo – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;

5.3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.

6. Neformaliojo švietimo programą sudaro šios dalys:

6.1. Įvadas (programos pavadinimas, programos rengėjai, jų kvalifikacija, programos trukmė, apimtis, dalyviai. Jei reikia – mokinių amžius).

6.2. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijos). Prireikus programoje gali būti detalizuotas tikslas ir uždaviniai, veiksmai, priemonės programos paskirčiai įgyvendinti.

6.3. Turinys (veiklos aprašas, ugdytini gebėjimai ir nuostatos). Prireikus gali būti nurodoma tematika, programos moduliai, dermė su kitomis panašios krypties bendrojo lavinimo mokyklų programomis.

6.4. Ugdymo priemonės ir įranga.

7. Prireikus programoje gali būti nurodyta:

7.1. Siektini rezultatai (esminiai gebėjimai, žinios, supratimas bei nuostatos, kurias bus įgiję programą baigę mokiniai).

7.2. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas (vaikų pažangos, pasiekimų vertinimo principai, kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo būdai);

8. Meninės ir sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo programų bendrąjį turinį nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

 

III. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮVEDIMAS

 

9. Mokykla, vadovaudamasi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais, sudaro neformaliojo švietimo programas. Mokyklos steigėjas, įvertinęs vietos bendruomenės vaikų poreikius, teikia pritarimą programoms įvesti (arba nutraukti). Programą tvirtina Mokyklos direktorius.

______________