LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL DURPYNŲ IR MIŠKŲ GAISRŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO

 

2004 m. gegužės  18 d. Nr. D1-275

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335) 6 straipsnio 3 dalies 17 ir 19 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais, patvirtintais 1998 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766),

Į p a r e i g o j u:

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą kiekvieną dieną skaičiuoti kompleksinius miškų gaisringumo rodiklius visą miško gaisrams kilti palankų laikotarpį.

2. Lietuvos geologijos tarnybą:

2.1. iki šių metų liepos mėn. 1 d. parengti Informavimo posistemę apie durpynų gaisrų plitimą Lietuvos teritorijoje ir padaryti ją prieinamą per Aplinkos ministerijos tinklapį;

2.2. nuo š.m. liepos 1 d. vykdyti kasdienį sukurtos posistemės darbingumo palaikymą ir eksploatacinę priežiūrą.

3. Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją:

3.1. pateikti Lietuvos geologijos tarnybai duomenis, reikalingus Informavimo apie durpynų gaisringumą posistemės projektavimui, iki šių metų gegužės 20 d.;

3.2. nuo posistemės  eksploatacijos  pradžios,  pavesti  regionų  aplinkos  apsaugos departamentams kiekvieną dieną joje registruoti duomenis apie durpynų gaisringumo būklę ir vykdyti duomenų pateikimo kontrolę.

4. Generalinę miškų urėdiją:

4.1. kiekvieną dieną Generalinės miškų urėdijos tinklapyje (www.gmu.lt) teikti informaciją apie miškų gaisringumą, miško gaisrų skaičių ir jų plotą miškų urėdijų, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos veiklos teritorijose visą miško gaisrams kilti palankų laikotarpį;

4.2. organizuoti videoklipų priešgaisrine tematika transliavimą per žiniasklaidos priemones, naujo videoklipo bei naujo kino filmo sukūrimą ir gamybą, naujų lankstinukų, plakatų sukūrimą, spausdinimą bei platinimą.

 

 

 

 

Ministras

Arūnas Kundrotas