LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. birželio 15 d. Nr. IX-2274

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431; 2001, Nr. 35-1165; 2003, Nr. 123-5584)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytoje privačių interesų deklaracijos formoje nurodyti turto ir pajamų duomenys;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________