LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS FAKULTATYVINIO PROTOKOLO DĖL VAIKŲ PARDAVIMO, VAIKŲ PROSTITUCIJOS IR VAIKŲ PORNOGRAFIJOS RATIFIKAVIMO

 

2004 m. birželio 10 d. Nr. IX-2269

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas 2004 m. gegužės 7 d. dekretą Nr. 49, ratifikuoja 2000 m. gegužės 25 d. Niujorke priimtą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS                                                                                                                         

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________