LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMU NR. 170, PAKEITIMO

 

2004 m. birželio 11 d. Nr. 4-237

Vilnius

 

Siekdamas suderinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojams parduodamų prekių ženklinimą, nuostatas ir užtikrinti Europos Sąjungos reglamentų tiesioginį taikymą,

Pakeičiu Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630), ir:

1. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Lietuvos Respublikos valstybine kalba privaloma pateikti prekių ženklinimo rekvizitus, kurių pateikimas valstybine kalba nustatytas konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte.

Jeigu konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimo nereglamentuoja konkretus teisės aktas, valstybine kalba privaloma pateikti saugiam ir tinkamam prekės naudojimui užtikrinti būtiną informaciją. Informacija dėl saugaus ir tinkamo prekės naudojimo, pateikta piešiniais, sutartiniais ženklais ar simboliais, į valstybinę kalbą gali būti neverčiama.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 19 punktą.

3. Išdėstau 23.2–23.3 punktus taip:

23.2. avalynės – dydį;

23.3. drabužių, kojinių gaminių, pirštinių:

23.3.1. dydį;

23.3.2. nurodymus dėl priežiūros (priežiūros simbolius). Informacija apie drabužių priežiūrą (priežiūros simboliai) pateikiama ant paties gaminio tvirtai pritvirtintose etiketėse, ji turėtų būti lengvai perskaitoma visą numanomą drabužių naudojimo pagal paskirtį laiką;“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 23.4 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 24.3 punktą.

6. Įrašau 26 punkte vietoj žodžių „šios skaičių poros turi būti pateiktos“ žodžius „šias skaičių poras rekomenduojama pateikti“.

7. Įrašau 27 punkte vietoj žodžių „terminas nurodomas“ žodžius „terminą rekomenduojama nurodyti“.

8. Išdėstau Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių priedą „Konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas“ nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų

(prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

taisyklių

priedas (informacinis)

 

Konkrečių prekių (Prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių

teisės aktų sąrašas

 

I. maisto ir ne maisto prekėms taikomi Lietuvos respublikos įstatymai,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

4. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893).

5. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1528).

6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987).

7. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330).

8. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952).

9. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976).

10. Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623).

11. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2003, Nr. 102-4583).

12. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790).

13. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317).

14. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778).

15. Genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 682/688/754 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-457).

16. Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 (Žin., 2003, Nr. 113-5097).

 

II. Maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; Nr. 60-2741; 2004, Nr. 70-2458).

2. Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-309).

3. Lietuvos higienos norma HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1491, Nr. 65-2298).

4. Lietuvos higienos norma HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 24-891; 2004, Nr. 21-648, Nr. 81-2907).

5. Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199; 2003, Nr. 12-447, Nr. 99-4451; 2004, Nr. 65-2297).

6. Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-772 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-158).

7. Lietuvos higienos norma HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-945; 2003, Nr. 99-4456).

8. Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4454; 2004, Nr. 81-2909).

9. Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3206; 2004, Nr. 81-2913).

10. Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 499 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-12; 2004, Nr. 65-2316).

11. Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 500 „Dėl Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklių taikymo“ (Žin., 2003, Nr. 1-13; 2004, Nr. 65-2317).

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl mėsos gaminių kokybės reglamentavimo“ (Žin., 2003, Nr. 124-5651).

13. Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2004, Nr. 74-2561).

14. Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos 2004 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. B1-126 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 27-854).

15. Mėsos ir žuvies produktų tvarkymo prekybos įmonėse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Mėsos ir žuvies produktų tvarkymo prekybos įmonėse taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 56-2290).

16. Veterinarijos reikalavimai mėsos gaminiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Veterinarijos reikalavimų mėsos gaminiams patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2966).

17. Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 77-3329).

18. Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „Dėl Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento“ (Žin., 2002, Nr. 79-3351, Nr. 115-5175; 2004, Nr. 54-1869).

19. 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3220/84, nustatantis Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3513/93).

20. 1985 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2967/85, nustatantis išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 3127/94).

21. 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1101/98).

22. 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91, nustatantis išsamias reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1321/2002).

23. Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. B1-793 „Dėl Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-441).

24. Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-26).

25. 1981 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1208/81, nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikacijos skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1991 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1026/91).

26. 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 344/91, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003).

27. 2000 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97.

28. 2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles jautienos ir jos produktų ženklinimui.

29. Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B1-500 „Dėl Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2483).

30. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517) patvirtintos:

30.1. Šviežios triušienos ir fermose auginamos laukinės faunos parengimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

30.2. Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos ir teikimo į rinką taisyklės;

30.3. Veterinarijos reikalavimai žvejybos laivams;

30.4. Veterinarijos taisyklės žuvininkystės produktams;

30.5. Gyvų dvigeldžių moliuskų paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės.

31. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. B1-497 „Dėl Veterinarijos reikalavimų dvigeldžiams moliuskams patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2482).

32. 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2065/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (tekstas svarbus EEE).

33. Privalomieji žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl Privalomųjų žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 47-1500).

34. Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2984).

35. Reikalavimai žalio pieno, termiškai apdoroto geriamojo pieno ir pieno produktų gamybai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. B1-217 „Dėl Reikalavimų žalio pieno, termiškai apdoroto geriamojo pieno ir pieno produktų gamybai patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2338).

36. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 46-1467; 2004, Nr. 65-2318) patvirtinti:

36.1. Privalomieji termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimai;

36.2. Privalomieji fermentinių sūrių kokybės reikalavimai;

36.3. Privalomieji lydytų sūrių kokybės reikalavimai;

36.4. Privalomieji valgomųjų ledų kokybės reikalavimai;

36.5. Privalomieji raugintų pieno gėrimų kokybės reikalavimai.

37. Privalomieji A klasės sviesto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „Dėl Privalomųjų A klasės sviesto kokybės reikalavimų patvirtinimo“ ir žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2318).

38. 1994 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94, nustatantis tepiųjų riebalų standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 568/1999).

39. Privalomieji jogurto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-453; 2004, Nr. 63-2282).

40. Pieno terminų vartojimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214; 2004, Nr. 63-2281).

41. Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 188 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno ir Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1514; 2003, Nr. 38-1747).

42. Privalomieji varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl Privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5366).

43. 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1907/90 dėl kiaušinių prekybos tam tikrų standartų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2052/2003).

44. 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles.

45. Kiaušinių produktų ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. B1-911 „Dėl Kiaušinių produktų gamybos ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-687).

46. Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-24).

47. 2000 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2000, nustatantis abrikosų prekybos standartą.

48. 2001 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1543/2001, nustatantis salotų, garbanotųjų ir plačialapių (Batavijos) salotinių trūkažolių prekybos standartus.

49. 1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2213/83, nustatantis svogūnų ir salotinių cikorijų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1508/2001).

50. 2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2396/2001, nustatantis porų prekybos standartą.

51. 1981 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1292/81, nustatantis porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1757/2003).

52. 2000 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2000, nustatantis pomidorų prekybos standartus.

53. 1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1591/87, nustatantis kopūstų, Briuselio kopūstų, pailgųjų salierų, špinatų ir slyvų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1135/2001).

54. 1999 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/1999, nustatantis slyvų pardavimo standartus.

55. 1999 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2561/1999, nustatantis žirnių prekybos standartą.

56. 1999 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2377/1999, nustatantis šparagų prekybos standartus.

57. 1997 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97, nustatantis česnakų pateikimo rinkai standartus.

58. 2001 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2001, nustatantis pupelių prekybos standartus.

59. 1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2213/83, nustatantis svogūnų ir salotinių cikorijų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1508/2001).

60. 1999 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/1999, nustatantis morkų prekybos standartus.

61. 2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004, nustatantis obuolių prekybos standartus.

62. 2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004, nustatantis kriaušių prekybos standartus.

63. 1988 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1677/88, nustatantis agurkų kokybės standartus.

64. 2002 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 843/2002, nustatantis braškių ir žemuogių prekybos standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 899/87.

65. 2004 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 843/2002, nustatantis vyšnių prekybos standartą.

66. 1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/98, nustatantis žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1466/2003).

67. 1999 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1455/1999, nustatantis saldžiųjų pipirų realizavimo standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2147/2002).

68. 1999 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2335/1999, nustatantis persikų ir nektarinų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. kovo 31 d Komisijos reglamentu (EB) Nr. 582/2003).

69. 1997 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1093/97, nustatantis melionų ir arbūzų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1615/2001).

70. 2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1615/2001, nustatantis melionų prekybos standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1093/97.

71. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2789/1999, nustatantis valgomųjų vynuogių prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2137/2002).

72. 1990 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 410/90, nustatantis kivi vaisių kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

73. 2001 m. rugsėjo 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001, nustatantis citrusų vaisių prekybos standartą
(su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2173/2003).

74. 1997 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/97, nustatantis avokadų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

75. 1999 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1666/1999, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl minimalių tam tikrų veislių džiovintų vynuogių prekinių charakteristikų.

76. 1994 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94, nustatantis bananų kokybės standartus (tekstas svarbus EEE) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/97).

77. 1986 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1764/86 dėl pomidorų pagrindo produktų, už kuriuos gali būti suteikta pagalba gamybai, minimalių kokybės reikalavimų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2001).

78. 1989 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2320/89 dėl persikų sirupe ir persikų savose sultyse minimalių kokybės reikalavimų, taikant pagalbos gamybai programą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2001).

79. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Privalomųjų konservuotų braškių ir Privalomųjų konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1917) patvirtinti:

79.1. Privalomieji konservuotų braškių kokybės reikalavimai;

79.2. Privalomieji konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimai.

80. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 „Dėl privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5019) patvirtinti:

80.1. Privalomieji konservuotų agurkų kokybės reikalavimai;

80.2. Privalomieji konservuotų morkų kokybės reikalavimai;

80.3. Privalomieji konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimai.

81. Maistinių bulvių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-2097).

82. Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 82-3536; 2004, Nr. 75-2591).

83. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 22-746) patvirtinti:

83.1. Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai;

83.2. Privalomieji miltų kokybės reikalavimai;

83.3. Privalomieji kruopų kokybės reikalavimai.

84. Techninis reglamentas, nustatantis kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-840).

85. 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1989/2003).

86. Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 110-3541; 2003, Nr. 97-4373; 2004, Nr. 12-342, Nr. 63-2275).

87. Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 60-1964; 2000, Nr. 110-3542; 2001, Nr. 55-1966).

88. Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-517; 2001, Nr. 104-3728; 2003, Nr. 101-4564).

89. Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2003, Nr. 101-4564).

90. Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154, Nr. 65-2295).

91. Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Vaisių ir uogų vyno taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1605, Nr. 50-1757).

92. 1985 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1907/85 dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo.

93. 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003).

94. 1990 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2140/98).

95. 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003).

96. 1994 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/94, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91 nustatančio bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles, taikymo taisykles.

97. 1994 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/94 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1434/97).

98. 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2215/96, nustatantis priemones, leidžiančias nukrypti dėl „Glühwein“.

99. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 709/2004).

100. 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2002, nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 908/2004).

101. 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2303/2003 dėl iš Jungtinių Amerikos Valstijų importuojamų vynų specialaus ženklinimo.

102. Privalomieji acto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Privalomųjų acto kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2537).

103. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

104. Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 487 „Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2003, Nr. 35-1522).

105. Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1520).

106. Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 36-1600, Nr. 49-2184; 2004, Nr. 60-2155).

107. Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu „Dėl Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4174).

108. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 „Dėl privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3946, Nr. 106-4766) patvirtinti:

108.1. Privalomieji greitai užšaldytų žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai;

108.2. Privalomieji greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimai.

 

III. Ne maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1486).

2. Privalomieji reikalavimai vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 „Dėl Privalomųjų reikalavimų vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims“ (Žin., 1999, Nr. 88-2606; 2004, Nr. 78-2734).

3. Privalomieji reikalavimai sėklinėms bulvėms, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ (Žin., 2000, Nr. 56-1673; 2004, Nr. 86-3143).

4. Privalomieji kokybės reikalavimai javų sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų javų sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2640; 2004, Nr. 88-3239).

5. Privalomieji kokybės reikalavimai runkelių sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2641; 2004, Nr. 86-3142).

6. Privalomieji grikių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų grikių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 3-55).

7. Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 10-267).

8. Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 20-782).

9. Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 5-145; 2004, Nr. 88-3240).

10. Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2529).

11. 1968 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/68, nustatantis skirtų pražydinti svogūnėlių, gumbasvogūnių ir gumbavaisių kokybės standartus.

12. Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2110; 2004, Nr. 88-3241).

13. Daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 365 „Dėl Privalomųjų reikalavimų daržovių dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklą“ (Žin., 2002, Nr. 95-4131; 2004, Nr. 90-3320).

14. Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 95-4132; 2004, Nr. 90-3318).

15. 1968 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 316/68, nustatantis ką tik nuskintų gėlių ir dekoratyvinių augalų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1979 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu 309/79).

16. Pašarų teikimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 209 „Dėl Pašarų teikimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2000, Nr. 60-1787, Nr. 106-3385; 2003, Nr. 65-2979).

17. Pašarų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 205 „Dėl Pašarų klasifikatoriaus įsigaliojimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2064; 2003, Nr. 65-2980; 2004, Nr. 78-2727).

18. Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 334 „Dėl Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2914; 2003, Nr. 39-1803).

19. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. I-17 „Dėl Žuvų miltų, hidrolizuotų baltymų, dikalcio fosfato, pagaminto iš kaulų su pašalintais riebalais, importo, gamybos, prekybos, naudojimo pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 71-3002).

20. Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 332/395 „Dėl Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2951; 2003, Nr. 39-1803, Nr. 55-2473).

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

22. Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-165 „Dėl Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2731).

23. Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-195 „Dėl Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2301; 2004, Nr. 36-1202).

24. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (tekstas svarbus EEE).

25. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140; 2003, Nr. 51-2295).

26. Lietuvos higienos norma HN 62 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 384 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 64-2372; 2002, Nr. 60, Nr. 62; 2004, Nr. 21-647).

27. Lietuvos higienos norma HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 308 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3266).

28. Ploviklių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 430 „Dėl Ploviklių techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 4-115; 2001, Nr. 104-3733).

29. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2198).

30. Tekstilės pavadinimų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Tekstilės pavadinimų techninio reglamento ir Tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-246; 2002, Nr. 79-3373).

31. Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-247).

32. Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 „Dėl Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 99-2866).

33. Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 10-248; 2004, Nr. 11-300).

34. Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4261).

35. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703).

36. Darbo su asbestu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 87/236 „Dėl Darbo su asbestu taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1225).

37. Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404; 2003, Nr. 35-1506; 2004, Nr. 74-2567).

38. Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3760).

39. Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1967).

40. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2001, Nr. 37-1266; 2002, Nr. 58-2358; 2004, Nr. 7-149).

41. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

42. Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 184/183 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1637, Nr. 52-1850).

43. Techninis reglamentas „Liftai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-785; 2001, Nr. 15-471, Nr. 37-1268, Nr. 58-2103).

44. Techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-57).

45. Techninis reglamentas „Keleiviniai lynų keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 137/559 „Dėl techninio reglamento „Keleiviniai lynų keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 108-4801).

46. Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 447 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-23).

47. Pagrindiniai techniniai reikalavimai kelių transporto priemonėms, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360, Nr. 115-3260; 1999, Nr. 28-814; 2000, Nr. 55-1626; 2001, Nr. 11-328, Nr. 94-3332; 2003, Nr. 122-5553).

48. Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 36-1221; 2002, Nr. 2-73; 2003, Nr. 117-5367).

49. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 „Dėl Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos ir Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 52-1755) patvirtintos:

49.1. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka;

49.2. Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka.

50. Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2097).

51. Techniniai reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3104).

52. 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2135/98).

53. 2002 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, septintąjį kartą derinantis su technikos pažanga Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (tekstas svarbus EEE).

54. Tachografų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-736 „Dėl Tachografų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 11-303).

55. Žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių tipo patvirtinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 507 „Dėl traktorių atitikties įvertinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-220).

56. Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-197; 2001, Nr. 54-1931).

57. Aerozolių balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-199).

58. Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1473, Nr. 105-3777).

59. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl dujų balionų techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1638, Nr. 105-3777) patvirtinti:

59.1. Plieninių besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

59.2. Nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

59.3. Suvirintųjų nelegiruotojo plieno dujų balionų techninis reglamentas.

60. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

61. Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 334/374 „Dėl Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 85-2550, Nr. 93 (atitaisymas)).

62. Dujinį kurą deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-218; 2002, Nr. 68-2793; 2003, Nr. 124-5644).

63. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

64. Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115-3263, 1999, Nr. 66-2137; 2001, Nr. 61-2194, 2003, Nr. 104-4676).

65. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-198; 2002, Nr. 56-2279).

66. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08.2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4086).

67. Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 „Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1269, 88-3103; 2003, Nr. 36-1596, Nr. 121-5506; 2004, Nr. 39-1277).

68. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 „Dėl reglamentų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2135, Nr. 55-2464) patvirtinti:

68.1. Buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos prietaisus pateikimo techninis reglamentas;

68.2. Buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ar jų derinių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.3. Buitinių skalbimo mašinų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.4. Buitinių elektrinių būgninių džiovintuvų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.5. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams, techninis reglamentas;

68.6. Buitinių lempų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.7. Buitinių indaplovių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.8. Buitinių kombinuotųjų skalbimo mašinų su džiovintuvais suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

68.9. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams, techninis reglamentas.

69. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-193 „Dėl reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2464) patvirtinti:

69.1. Buitinių oro kondicionierių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.2. Buitinių elektrinių orkaičių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas.

70. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4683; 2003, Nr. 88-4022).

______________