LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE AUGINANČIAI ŠEIMAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 4 d. Nr. ISAK-842

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1576 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5290) 1.2 punktą,

tvirtinu Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymu

Nr. ISAK- 842

 

ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE AUGINANČIAI ŠEIMAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai (toliau – Pagalba) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato Pagalbos rūšis, gavėjus ir teikėjus bei Pagalbos teikimo organizavimą.

2. Pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.

3. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

4. Pagalba teikiama tėvų pageidavimu arba atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms rekomendavus.

5. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23- 593; 2003, Nr. 63-2853), Specialiojo ugdymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3228), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir kitais įstatymais, juos papildančiais teisės aktais, savivaldybių tarybų sprendimais ir šia Tvarka.

6. Tvarka skirta Pagalbą teikiančių mokyklų, pagalbos įstaigų steigėjams, savivaldybių administracijų, pagalbos teikėjams ir gavėjams.

 

II. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR PAGALBOS RŪŠYS

 

5. Pagalbos gavėjas – šeima, namuose auginanti ir ugdanti nuo gimimo iki 5/6 metų vaiką (-us).

6. Pagalbos teikėjai:

6.1. mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas (lopšeliai, lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, darželiai, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirti lopšeliai, lopšeliai-darželiai ir darželiai ir kitos mokyklos); suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas (suaugusiųjų mokymo centrai); specialiojo ugdymo programas, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams (ugdymo centrai, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos);

6.2. pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos (savivaldybių pedagoginės psichologinės tarnybos, mokytojų švietimo centrai);

6.3. kiti švietimo teikėjai (juridiniai asmenys, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;

6.4. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (korekcijos) tarnybos /centrai.

7. Pagalbos rūšys:

7.1. institucinis ikimokyklinis ugdymas, skirtas 1–5/6 metų vaikui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, teikiamas rekomendavus Vaikų teisių apsaugos tarnybai;

7.2. pedagoginė pagalba, teikiama tėvams (globėjams), vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, kurių paskirtis – didinti tėvų (globėjų) kompetencijas (pedagogines žinias) ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką;

7.3. psichologinė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo psichologines problemas, kurios sprendžiamos Pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), juos konsultuojant ir/arba vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;

7.4. specialioji pedagoginė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metų, įvertinus jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tėvus ir/arba vykdant tėvams skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;

7.5. socialinė pedagoginė pagalba, teikiama tėvams (globėjams) vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

 

III. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi šia Tvarka, patvirtina Pagalbos organizavimo šeimoms, gyvenančioms savivaldybės teritorijoje, Tvarkos aprašą, kuriame nustato:

8.1. konkrečius Pagalbos teikėjus;

8.2. teikiamos Pagalbos rūšis;

8.3. Pagalbos užsakymo, skyrimo, organizavimo procedūrą/eigą.

9. Savivaldybės administracija:

9.1. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) apie galimybes gauti Pagalbą savivaldybėje;

9.2. atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms priėmus sprendimą dėl Pagalbos šeimai, kurioje yra pažeidžiamos vaiko teisės, skyrimo, vadovaudamasi savivaldybės tarybos patvirtintu Tvarkos aprašu organizuoja Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos 7.1 punkte, teikimą, inicijuoja tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas tėvams (globėjams), pažeidusiems vaiko teises;

9.3. koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui įstaigų, teikiančių Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos 7.2–7.5 punktuose, veiklą.

10. Pagalbos teikėjai:

10.1. mokykla, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programas, teikia Pagalbą, nurodytą šios Tvarkos 7.1 punkte;

10.2. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba:

10.2.1. įvertina Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos 7.3, 7.4 punktuose, teikimo pagrįstumą ir priima sprendimus dėl Pagalbos konkrečiam asmeniui skyrimo;

10.2.2. teikia psichologinę, pedagoginę, specialiąją pagalbą 3–5/6 metų vaikams;

10.2.3. teikia informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą tėvams (globėjams);

10.2.4. vykdo tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo (pedagoginio, psichologinio, specialiojo pedagoginio) programas;

10.3. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (korekcijos) tarnyba (centras) teikia Pagalbą, nurodytą šios Tvarkos 7.3, 7.4 punktuose vaikams nuo gimimo iki 3 metų;

10.4. mokytojų švietimo centras, suaugusiųjų mokymo centras, kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti švietimą, vykdo suaugusiųjų švietimo (pedagoginio, psichologinio, socialinio pedagoginio) programas.

11. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti šios Tvarkos 7.3, 7.4 punktuose nurodytą Pagalbą vaikams nuo 3–5/6 metų, teikia prašymą savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai, o vaikams nuo gimimo iki 3 metų – vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos (korekcijos) tarnybai/centrui.

12. Tėvai (globėjai), pageidaujantys dalyvauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programose, atsižvelgdami į tai, koks yra Pagalbos jiems poreikis (pedagoginio, psichologinio, socialinio, specialiojo pedagoginio švietimo), registruojasi suaugusiųjų mokymo centre, mokytojų švietimo centre, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ar teikia prašymą kitam švietimo teikėjui.

13. Tėvai, pažeidę vaiko teises, dalyvauja tikslinėse neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose.

 

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

14. Pagalbos teikimas finansuojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

______________