LIETUVOS RESPUBLIKOS

BENDROJO PAGALBOS CENTRO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. gegužės 25 d. Nr. IX-2246

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato:

1) Bendrojo pagalbos centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Centras) teisinę formą, veiklos teisinius pagrindus ir principus, uždavinius, funkcijas, struktūrą, finansavimą, veiklos kontrolę, bendradarbiavimo su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis, kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis pagrindus bei kitus Centro veiklos ypatumus;

2) Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) įgaliojimus, teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Šiuo įstatymu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1Bendrasis pagalbos telefono numeris 112 (toliau – numeris 112) – Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane nurodytas vienas telefono ryšio numeris, skirtas pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms, nematerialioms ar kitoms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti (išsikviesti) atitinkamoms pagalbos tarnyboms.

2Nelaimės vieta – vieta, kurioje susidarė ar gali susidaryti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ir (arba) kurioje reikia suteikti pagalbą.

3. Pagalba – pagalbos tarnybų pagal savo kompetenciją reaguojant į pranešimus apie pagalbos poreikį atliekami neatidėliotini veiksmai. Pagalba taip pat laikomi Centro pareigūnų, priėmusių pagalbos prašymus, telefonu teikiami patarimai, paaiškinimai ar nurodymai.

4Pagalbos prašymas – numeriu 112 Centre gautas prašymas suteikti pagalbą. Pagalbos prašymu nelaikomas prašymas suteikti informaciją ar pagalbą, kai akivaizdu, kad pranešama apie aplinkybes, nesusijusias su nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje.

5Pagalbos skambutis – viešųjų telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas numeriu 112 sujungimas su Centru, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę realiu laiku.

6Pagalbos tarnybos – policija, priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Pagalbos tarnybomis gali būti laikomi ir kiti viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kai jie pasitelkiami reaguoti į pranešimus apie pagalbos poreikį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7Pranešimas apie pagalbos poreikį – Centro pareigūno, priėmusio pagalbos prašymą, parengtas pranešimas pagalbos tarnyboms apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes ir reikalingų atlikti veiksmų poreikį nelaimės vietoje, prireikus papildytas Centro informacinės sistemos ar kitais duomenimis.

8Reagavimas į pagalbos prašymą – Centro veiksmai, apimantys pagalbos prašymo priėmimą, įvertinimą, teiktinos pagalbos poreikio nustatymą, pagalbos teikimą telefonu, pranešimo apie pagalbos poreikį parengimą ir jo perdavimą pagalbos tarnyboms bei tolesnį turimos informacijos teikimą šioms tarnyboms.

9. Šio įstatymo 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

 

3 straipsnis. Centro teisinė forma ir veiklos teisiniai pagrindai

1. Centras yra vidaus reikalų statutinė įstaiga.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

4 straipsnis. Centro veiklos principai

Centro veikla grindžiama šiais principais:

1) nenutrūkstamo paslaugų teikimo principu, kuris reiškia, kad pagalbos skambučiai Centre priimami ir į pagalbos prašymus reaguojama visą parą darbo, poilsio bei švenčių dienomis;

2) operatyvumo principu, kuris reiškia, kad Centras užtikrina neatidėliotiną ir tikslų reagavimą į pagalbos prašymus;

3) profesionalumo principu, kuris reiškia, kad pavestus uždavinius įgyvendina ir funkcijas atlieka specialią mokymo programą išklausę ir tinkamą kvalifikaciją įgiję Centro pareigūnai.

 

5 straipsnis. Centro veiklos viešumas

1. Centras, nepažeisdamas įstatymais ginamų asmens ir visuomenės interesų, apie savo veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ar įmones bei visuomenę.

2. Centras negali teikti ar viešai skelbti informacijos, kuri yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė (gamybinė) ar banko paslaptis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Neskelbiama tarnybinės veiklos metu gauta informacija, kuri pakenktų žmogaus garbei, orumui ar saugumui, fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams, sutrukdytų nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų prevenciją, išaiškinimą arba lemtų jų padarymą.

 

6 straipsnis. Centro bendradarbiavimas

Centras, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis, kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat kitų valstybių institucijomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Pagalbos skambučių siuntimo užtikrinimas ir ryšio linijos, iš kurios skambinama, nustatymo draudimo netaikymas

Visi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo užtikrinti savo abonentų ir (ar) naudotojų pagalbos skambučių siuntimą į Centro numerius ir netaikyti Centrui ryšio linijos, iš kurios skambinama, nustatymo draudimo. Pagalbos skambučių siuntimo į Centro numerius ir ryšio linijos, iš kurios skambinama, nustatymo draudimo netaikymo Centrui tvarką ir sąlygas nustato elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

 

8 straipsnis. Duomenų, reikalingų tinkamam reagavimui į pagalbos prašymus užtikrinti, teikimas Centrui

1. Pagalbos tarnybos teikia Centrui duomenis apie turimus pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į pranešimus apie pagalbos poreikį, aptarnaujamų teritorijų ribas ir kitus duomenis, reikalingus tinkamam reagavimui į pagalbos prašymus užtikrinti.

2. Visi viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia Centrui skambinančiojo vietos nustatymo duomenis (įskaitant ir srauto duomenis) be abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimo.

3. Kitos valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės Centro prašymu teikia Centrui turimus duomenis, reikalingus tinkamam reagavimui į pagalbos prašymus užtikrinti. Centras privalo pagrįsti prašomų duomenų reikalingumą.

4. Kiti viešieji ir privatieji juridiniai bei fiziniai asmenys pagal sutartis Centro prašymu teikia Centrui turimus duomenis, reikalingus tinkamam reagavimui į pagalbos prašymus užtikrinti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

9 straipsnis. Centro uždaviniai

1. Pagrindinis Centro uždavinys yra užtikrinti atsakymą į pagalbos skambučius ir reagavimą į pagalbos prašymus.

2. Įstatymai gali nustatyti ir kitų Centro uždavinių.

 

10 straipsnis. Centro funkcijos

Centro funkcijos:

1) atsakyti į pagalbos skambučius;

2) priimti ir operatyviai įvertinti pagalbos prašymus bei nustatyti teiktinos pagalbos poreikį;

3) pagal savo kompetenciją suteikti pagalbą telefonu;

4) perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms, kai pagalba turi būti teikiama nelaimės vietoje;

5) teikti pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;

6) jei reikia, pranešti apie susidariusias ar galinčias susidaryti šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes suinteresuotiems juridiniams ar (ir) fiziniams asmenims;

7) užtikrinti tinkamą Centro informacinės sistemos veikimą ir joje tvarkomų duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikti informaciją apie Centro regioninių padalinių aptarnaujamas teritorijas viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;

9) diegti techninius ir programinius sprendimus, leidžiančius sutrumpinti reagavimo į pagalbos prašymus laiką;

10) įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkyti asmens ir kitokius duomenis, jei to reikia nustatytiems uždaviniams įgyvendinti;

11) įgyvendinti priemones, skirtas sumažinti melagingų pagalbos prašymų skaičiui;

12) pagal kompetenciją dalyvauti valdant ekstremalias situacijas;

13) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Centre turimą informaciją pagalbos tarnyboms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms;

14) atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

CENTRO KOMPETENCIJA REAGUOJANT Į PAGALBOS PRAŠYMUS

 

11 straipsnis. Centro kompetencija reaguojant į pagalbos prašymus

1. Esant galimybei Centras suteikia pagalbą telefonu, pranešimo apie pagalbos poreikį neperduodamas pagalbos tarnyboms.

2. Kai nustatoma, kad pagalbą privalo suteikti pagalbos tarnybos, Centras perduoda atitinkamoms pagalbos tarnyboms pagal jų pateiktus algoritmus (informavimo schemas) pranešimą apie pagalbos poreikį ir, jei reikia, teikia pagalbą telefonu iki šių tarnybų atvykimo į nelaimės vietą.

3. Pagalbos tarnybos, gavusios Centro perduotą pranešimą apie pagalbos poreikį, jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo reaguoti į šį pranešimą ir pagal savo kompetenciją nelaimės vietoje suteikti pagalbą.

4. Pagalbos tarnyboms, reaguojančioms į pranešimą apie pagalbos poreikį, Centras teikia turimą informaciją apie padėties nelaimės vietoje pasikeitimus bei kitą informaciją, galinčią padėti šioms tarnyboms veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti jų pajėgų ir priemonių išteklius, naudojamus reaguoti į pranešimus apie pagalbos poreikį.

5. Pagalbos tarnybos informuoja Centrą apie pagalbos suteikimo rezultatus.

6. Centras neatsako už pagalbos tarnybų patirtą turtinę ar neturtinę žalą (nuostolius) sureagavus į netikslius pranešimus apie pagalbos poreikį, jeigu jie buvo parengti pagal melagingus ar klaidingus pagalbos prašymus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

CENTRO STEIGIMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS, STRUKTŪRA, CENTRO VADOVYBĖ IR PERSONALAS

 

12 straipsnis. Centro steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas, Centro struktūra

Centrą steigia, reorganizuoja ir likviduoja Vyriausybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro struktūrą ir nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

13 straipsnis. Centro vadovybė

1. Centrui vadovauja direktorius. Direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras.

2. Centro direktorius:

1) vadovauja Centrui ir tiesiogiai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Centrui pavesti uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

2) atstovauja ar įgalioja Centro pareigūnus ar kitus valstybės tarnautojus atstovauti Centrui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

3) tvirtina Centro padalinių struktūras, jų nuostatus, Centro vidaus tvarkos taisykles, veiklos planus bei kitus vidaus dokumentus, taip pat Centro pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas;

4) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skatina Centro pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas;

5) atsiskaito už Centro veiklą vidaus reikalų ministrui;

6) atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

3. Centro direktoriaus pavaduotojus į pareigas skiria ir iš jų atleidžia vidaus reikalų ministras Centro direktoriaus teikimu.

 

14 straipsnis. Centro personalas

1. Centro personalą sudaro pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2. Pareigūnų tarnybos santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas, vidaus reikalų įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

3. Kitų valstybės tarnautojų, tarnaujančių Centre, tarnybą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Šiems valstybės tarnautojams taip pat taikomos Vidaus tarnybos statuto 7 straipsnio 3 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą reglamentuoja darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Centro PAREIGŪNO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15 straipsnis. Centro pareigūno teisės

1. Centro pareigūnas turi teisę:

1) prašyti papildomos informacijos apie susidariusias aplinkybes iš pagalbos prašančio asmens;

2) atsisakyti teikti pagalbą ar perduoti pranešimą apie pagalbos poreikį pagalbos tarnyboms, kai nustato, kad gautas prašymas negali būti laikomas pagalbos prašymu;

3) pagal kompetenciją reikalauti, kad pagalbos tarnybos informuotų apie pagalbos suteikimo nelaimės vietoje rezultatus;

4) teisės aktų nustatyta tvarka iš viešųjų ryšių tinklų teikėjų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, pagalbos tarnybų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti jų turimus duomenis, būtinus operatyviai reaguoti į pagalbos prašymus.

2. Centro pareigūnas turi ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

16 straipsnis. Centro pareigūno pareigos

1. Centro pareigūnas, be Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 9 dalyje nustatytų bendrųjų pareigų, privalo vykdyti šias pareigas:

1) tinkamai įvertinti pagalbos prašymus; jei įmanoma, suteikti pagalbą telefonu arba perduoti pranešimą apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms ir, jei reikia, teikti pagalbą iki pagalbos tarnybų atvykimo;

2) jei reikia, apie susidariusias ar galinčias susidaryti šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes informuoti kitus suinteresuotus juridinius ar (ir) fizinius asmenis;

3) imtis visų įstatymų leidžiamų priemonių siekdamas nustatyti asmenis, trukdančius Centro pareigūnų, priimančių pagalbos prašymus numeriu 112, darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, perduoti informaciją apie tokius asmenis atitinkamoms valstybės institucijoms ir viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;

4) pagal kompetenciją užtikrinti Centro informacinėje sistemoje esančių duomenų teisingumą ir saugumą;

5) tik tarnybos tikslams naudotis Centro informacinėje sistemoje esančiais duomenimis.

2. Centro pareigūnas privalo vykdyti ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų jam nustatytas pareigas.

 

17 straipsnis. Centro pareigūno atsakomybė

1. Centro pareigūnas asmeniškai atsako už savo, taip pat pagal įgaliojimus ir kompetenciją už jam pavaldžių asmenų veikas ir sprendimus bei jų padarinius.

2. Neteisėto įsakymo ar nurodymo vykdymas Centro pareigūno nuo atsakomybės neatleidžia.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

CENTRO FINANSAVIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ

 

18 straipsnis. Centro finansavimas

1. Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 

19 straipsnis. Centro veiklos kontrolė

Centro veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja bei prižiūri vidaus reikalų ministras ir kitos įgaliotos valstybės institucijos.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina pagalbos tarnybų trumpųjų telefono numerių naudojimo tvarką jų keitimo į numerį 112 laikotarpiu ir kitus su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

 

21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 20 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                        ARTŪRAS PAULAUSKAS

 


 

Lietuvos Respublikos

bendrojo pagalbos centro

įstatymo

priedas

 

Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai

 

1. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB „Dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)“.

2. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)“.

3. 2003 m. liepos 25 d. Komisijos rekomendacija 2003/558/EB „Dėl telefono ryšio paslaugų gavėjo vietos nustatymo tvarkos elektroninių ryšių tinkluose užtikrinant skubios pagalbos paslaugų teikimą“.

______________