KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TIPINĖS NAUJAI ATVYKUSIŲ Į PATAISOS ĮSTAIGĄ NUTEISTŲJŲ ADAPTACIJOS PROGRAMOS IR TIPINĖS NUTEISTŲJŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 24 d. Nr. 4/07-132

Vilnius

 

Siekdamas tobulinti asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, socialinę reabilitaciją:

1.Tvirtinu pridedamas:

1.1. Tipinę naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programą;

1.2. Tipinę nuteistųjų integracijos į visuomenę programą.

2. Pavedu Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų direktoriams vadovautis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis tipinėmis programomis rengiant ir tvirtinant Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos ir Nuteistųjų integracijos į visuomenę programas.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                   RIMVIDAS KŪGIS

______________

 


PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d.

įsakymu Nr. 4/07-132

 

TIPINĖ NAUJAI ATVYKUSIŲ Į PATAISOS ĮSTAIGĄ NUTEISTŲJŲ ADAPTACIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa (toliau – Adaptacijos programa) parengta vykdant Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Žin., 2003, Nr. 76-3498), 167.1 punkto nuostatas.

2. Tipinėje Adaptacijos programoje pateikti bendri minimalūs reikalavimai, taikomi naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programoms, vykdomoms pataisos įstaigose. Atsižvelgiant į šios Adaptacijos programos reikalavimus bei struktūrą, kiekvienoje pataisos įstaigoje turi būti sudaryta, koreguojama ir vykdoma Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Konkretus kiekvienos programos turinys turi atitikti pataisos įstaigos, joje laikomo kontingento ir atskirų nuteistųjų specifiką.

 

II. SITUACIJOS APIBŪDINIMAS

 

3. 2002–2003 m. duomenimis per metus į pataisos įstaigas atvyksta daugiau kaip 5 tūkstančiai naujų nuteistųjų, iš jų apie 40 proc. – laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmą kartą. Absoliuti dauguma laisvės atėmimu nuteistų asmenų į pataisos įstaigas patenka per tardymo izoliatorius.

4. Paprastai naujai atvykęs į įkalinimo įstaigą asmuo patiria didesnį ar mažesnį stresą, galintį nulemti neadekvačias reakcijas į susidarančias naujas, dažnai nepažįstamas ir bauginančias, situacijas. Pirmą kartą atvykusiems nuteistiesiems būdingas nerimo, baimės, beviltiškumo jausmas. Nuteistųjų nerimas, baimė, įtarumas – tai reakcija į bausmę, į gresiančius pavojus atliekant bausmę. Nuteistieji nepažįsta ir bijo vienas kito. Informacijos stoka apie kitus nuteistuosius – kas jie, už ką atlieka bausmę – didina vidinę įtampą, konfliktus, stresą. Nerimą didina niūri kalėjimų ir pataisos įstaigų aplinka, grėsmė socialiniam statusui, šeimos iširimui, prestižo visuomenėje praradimui ir iškilsiančių apribojimų dėl teistumo baimė. Nerimą kelia ir nepalanki socialinė aplinka, nes dažnai nuteistojo asmenybę pataisos įstaigose veikia nusikaltėlių pasaulio subkultūra, neformalios grupuotės, kiti asmenys, nuteisti net už labai sunkius nusikaltimus.

5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 70 straipsnio „Nuteistųjų atskiras arba izoliuotas laikymas pataisos įstaigose“, taip pat Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių VIII skyriaus „Nuteistųjų siuntimo į pataisos įstaigas ir priėmimo jose tvarka“ nuostatos suteikia galimybes pataisos įstaigų personalui taip organizuoti darbą su naujai atvykusiais nuteistaisiais, kad padėtų jiems prisitaikyti prie pataisos įstaigos socialinės aplinkos ir maksimaliai sumažinti negatyvios įtakos riziką. Svarbu, kad nuteistieji pataisos įstaigose netaptų blogesniais, neįgytų kriminalinės patirties, kad neprarastų elgesio normų ir mokėjimų, reikalingų kasdieniame gyvenime. Jau nuo pat pirmos atvykimo dienos nuteistieji rengiami integracijai į visuomenę.

 

III. ADAPTACIJOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Adaptacijos programos tikslas yra padėti atvykusiam į pataisos įstaigą nuteistajam integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas sėkmingam jo pataisos procesui.

7. Adaptacijos programos uždaviniai:

7.1. nuteistojo asmenybės pažinimas ir objektyvių jo poreikių nustatymas;

7.2. nuteistojo supažindinimas su bausmės atlikimo sąlygomis;

7.3. būtinos pagalbos suteikimas;

7.4. nusikaltėlių pasaulio subkultūros ir kitokios negatyvios įtakos prevencija;

7.5. individualaus nuteistojo pataisos plano sudarymas.

 

IV. ADAPTACIJOS PROGRAMOS TURINYS

 

8. Nuteistojo asmenybės pažinimas ir objektyvių jo poreikių nustatymas:

8.1. susipažinimas su anketiniais duomenimis, asmens byla;

8.2. psichologinė diagnostika;

8.3. gabumų, interesų, polinkių nustatymas;

8.4. informacijos surinkimas apie sveikatos būklę, priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

8.5. informacijos surinkimas apie specialybę, darbinę veiklą, darbingumo lygį;

8.6. informacijos surinkimas apie socialinius ryšius, santykius su artimaisiais;

8.7. požiūrio į nusikaltimą, negatyvias nuteistųjų tradicijas, jų laikymąsi nustatymas;

8.8. informacijos surinkimas apie materialinę padėtį;

8.9. surinktos informacijos fiksavimas, pateikimas suinteresuotoms tarnyboms.

9. Nuteistojo supažindinimas su bausmės atlikimo sąlygomis:

9.1. bendra informacija apie pataisos įstaigą;

9.2. nuteistojo teisinė padėtis, jos keitimosi perspektyvos;

9.3. teisės aktai, reglamentuojantys bausmės atlikimo sąlygas;

9.4. buitinių, materialinių, medicininių, socialinių, dvasinių, kultūrinių poreikių tenkinimo galimybės ir tvarka.

10. Būtinos pagalbos suteikimas:

10.1. psichologinis konsultavimas ir terapija;

10.2. sveikatos priežiūros paslaugos;

10.3. materialinis aprūpinimas ir šelpimas;

10.4. teisinis ir socialinis konsultavimas;

10.5. pagalba sprendžiant asmenines problemas.

11. Nusikaltėlių pasaulio subkultūros ir kitokios negatyvios įtakos prevencija:

11.1. saugios psichosocialinės aplinkos sudarymas;

11.2. pedagoginė sąveika ir elgesio korekcija;

11.3. dalyvavimas tikslinėse programose.

12. Individualaus nuteistojo pataisos plano sudarymas:

12.1. objektyvių poreikių suformulavimas;

12.2. taikytinų pataisos priemonių numatymas.

 

V. ADAPTACIJOS PROGRAMOS VYKDYMAS

 

13. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų Adaptacijos programa paprastai vykdoma nuteistiesiems esant karantine ir pataisos įstaigos administracijos pasirinktu laikotarpiu po paskyrimo į būrį. Siekiant palengvinti naujokų adaptaciją laisvės atėmimo vietoje bei sudaryti vykdantiems programą pareigūnams sąlygas sukoncentruoti reikiamą dėmesį bei pastangas programos tikslams įgyvendinti, pataisos įstaigose gali būti steigiami specialūs nuteistųjų adaptaciniai būriai. Šių būrių nuostatus tvirtina pataisos darbų įstaigos direktorius.

14. Pagrindiniai Adaptacijos programos vykdytojai – socialinės reabilitacijos ir psichologinės tarnybos pareigūnai. Pagal kompetenciją vykdant Adaptacijos programą dalyvauja ir kitų pataisos įstaigos tarnybų atstovai.

15. Pataisos įstaigos pareigūnai, dalyvaujantys vykdant Adaptacijos programą, turi teikti pirmenybę individualaus darbo formoms. Ypatingą dėmesį reikia skirti galimoms konfliktinėms situacijoms, suicido ir autoagresijos atvejams. Šių atvejų prevencijai pataisos įstaigoje gali būti vykdomos atskiros programos, kuriose pagrindinis dėmesys skirtinas individualiai nuteistųjų psichologinei terapijai.

16. Informacija apie nuteistąjį ir jo poreikius renkama ir analizuojama remiantis jo asmens byloje esančia dokumentine medžiaga, duomenimis, sukauptais asmeninių pokalbių, psichologinių testavimų metu, bendraujant su nuteistojo artimaisiais, bei kitais teisėtais būdais.

17. Tinkamiausias nuteistųjų informavimo būdas – įteikti kiekvienam Nuteistojo atmintinę, kurioje kiek įmanoma detaliau pateikiama visa laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims aktuali informacija. Nuteistajam susipažinus su atmintinės tekstu, socialinės reabilitacijos tarnybos pareigūnas privalo išsiaiškinti, ar nuteistasis tinkamai suprato ir įsisąmonino jam pateiktą informaciją, jei ne – ištaisyti suvokimo klaidas, atsakyti į iškilusius klausimus. Pageidautina, kad atmintinė būtų paliekama nuteistajam visą jo bausmės atlikimo laiką. Nepriklausomai nuo informacijos pateikimo formos nuteistasis turi savo parašu Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje patvirtinti, kad susipažino su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

18. Pataisos įstaigos darbuotojai, bendraudami su nuteistuoju, turi elgtis laisvai, būti atviri, leisti nuteistajam kalbėti apie viską, kas jam svarbu, skatinti nuteistąjį kalbėti, atsiverti. Teikiant informaciją, konsultuojant būtina akcentuoti ne atsakomybės grėsmę už įmanomus pažeidimus, o pozityvaus elgesio teikiamus privalumus ir perspektyvas.

 

VI. ADAPTACIJOS PROGRAMOS VERTINIMAS

 

19. Nuteistojo adaptacija pataisos įstaigoje gali būti adekvati ir neadekvati. Adekvati adaptacija yra, kai nuteistasis pripažįsta savo kaltę, supranta, kad bausmės laikas – teisingas atpildas už nusikaltimą, nesipriešina dienotvarkei, laikosi nustatytų elgesio taisyklių, teisingai suvokia savo padėtį, neišnaudoja kitų ir nesileidžia išnaudojamas, palaiko žmogiškus santykius su nuteistaisiais ir pataisos įstaigų darbuotojais, nekonfliktuoja. Kai adaptacija adekvati, sukuriami palankūs socialiniai padariniai.

Neadekvati adaptacija – tai įvairūs psichikos ir elgesio sutrikimai, sunkus prisitaikymas prie nuteistųjų, konfliktai su jais, nuolatinės neišsprendžiamos problemos, nepastovus elgesys. Kai adaptacija neadekvati, atsiranda neigiamų socialinių padarinių. Pavyzdžiui, hiperadaptacija, kai nuteistasis per daug prisitaiko prie kriminalinio elgesio tradicijų ir subkultūros, jas perima ir jomis vadovaujasi.

20. Adaptacijos programos vertinimo kriterijai:

20.1. kiekybiniai kriterijai:

20.1.1. asmenų, dalyvavusių Adaptacijos programoje, skaičius;

20.1.2. asmenų, nebaigusių Adaptacijos programos, skaičius;

20.2. kokybiniai pozityvūs kriterijai:

20.2.1. asmenys, dalyvavę Adaptacijos programoje, dirba, mokosi arba rodo iniciatyvą įsidarbinti, mokytis;

20.2.2. asmenys, dalyvavę Adaptacijos programoje, dalyvauja kitose socialinės reabilitacijos programose;

20.2.3. asmenys, dalyvavę Adaptacijos programoje, neturi drausminių nuobaudų;