LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gegužės 18 d. Nr. D1-274/1B-532/B1-507

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121) 6 straipsnio 5 dalies 4, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 4 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 20 straipsnio 2 dalimi, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 2001 m. gegužės 22 d. įstatymu Nr. IX-337 „Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1739), 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, nuostatomis,

Pakeičiame Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690), ir išdėstome jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                   RIMUTIS KLEVEČKA

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                             KAZIMIERAS LUKAUSKAS


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinio direktoriaus ir

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2004 m. gegužės 18 d.

įsakymu Nr. D1‑274/1B-532/B1-507

 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės

 

I. Bendrosios Nuostatos

 

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau – gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų (toliau – jų dalys ir gaminiai iš jų) pirkimą, pardavimą, keitimąsi jais, įvežimą į Lietuvos Respubliką (įskaitant ir įvežimą iš jūros), išvežimą iš jos (toliau – įvežimas (išvežimas), prekyba) ar gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, šių objektų įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų išdavimo bei kontrolės tvarką.

Prekyba gyvūnais šiose Taisyklėse laikoma gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš jos, taip pat jų pirkimas, pardavimas, supirkimas, nuoma, siūlymas parduoti arba kuris nors kitas veiksmas, kurį pagrįstai būtų galima tokiu vadinti, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą bei kvietimą tartis, bet kokie mainai ar keitimasis jais, taip pat gyvų gyvūnų laikymas nelaisvėje ir viešas eksponavimas (tarp jų ir negyvų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų) siekiant gauti pajamų ar papuošti viešas vietas.

Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Taisyklės netaikomos, jei įvežama (išvežama), prekiaujama šiais gyvūnais:

2.1. lašišomis, sugautomis Baltijos jūroje, – lašišų verslinę žūklę Baltijos jūroje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527);

2.2. vynuoginėmis sraigėmis, jų išteklių naudojimą – rinkimą, supirkimą, pardavimą, perdirbimą bei išvežimą reglamentuoja Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 85 (2002, Nr. 27-977);

2.3. negyvais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (išskyrus prekybą), jei tai yra asmeniniai ar namų ūkio daiktai, sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų asmens kilnojamojo turto dalį įvežimą (išvežimą). Ši išimtis netaikoma, jeigu Europos Sąjungos reglamentai bei Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys ar konvencijos numato ką kita;

2.4. fosiliniais (iškastinių ir Žemėje išnykusių ne mažiau kaip prieš šimtą metų rūšių) gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų;

2.5. šaldytomis, konservuotomis, džiovintomis, sūdytomis ar kitaip apdorotomis (t. y. negyvomis) žuvimis ir bet kokiais kitais gaminiais, pagamintais iš žuvies, moliuskų ir kitų bestuburių gyvūnų, skirtų žmonių maistui, medicinai, gyvūnų pašarui ar kitiems tikslams, išskyrus Taisyklių 6 punkte nurodytų rūšių gyvūnus;

2.6. naminiais gyvūnais (arkliais, karvėmis, jakais, avimis, ožkomis, kiaulėmis, katėmis, šunimis, asilais, kupranugariais, lamomis, alpakomis, triušiais, vištomis, antimis, žąsimis, kalakutais, patarškomis, uoliniais karveliais, kanarėlėmis, bitėmis, šilkverpiais ir kitais istoriškai domestikuotais gyvūnais);

2.7. kailiniais žvėreliais (kanadinėmis audinėmis, rudosiomis lapėmis, poliarinėmis lapėmis, usūriniais šunimis, nutrijomis bei jų įvairiais hibridais); jų kailiais ar gaminiais iš jų (jei įvežama ar išvežama iš Europos Sąjungos šalių), kai šie žvėreliai buvo išveisti bei išauginti specializuotuose ūkiuose (fermose) ir įvežimo, išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai;

2.8. tvenkiniuose užaugintomis, taip pat akvariuminėmis žuvimis, nenurodytomis šių Taisyklių 6 punkte;

2.9. medžioklės ir žūklės trofėjais, jei tai yra teisėtai sumedžiotų gyvūnų ar sugautų vandens telkiniuose žuvų, nenurodytų šių Taisyklių 6 punkte, trofėjai;

2.10. numestais (be kaukolės ar jos dalies) briedžių, danielių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių, stirnų ragais.

3. Teisėtą gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įsigijimą Lietuvos Respublikoje bei jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) patvirtinantys dokumentai yra:

3.1. licencijos medžiojamajam gyvūnui sumedžioti atkarpa arba šios licencijos atkarpa (jos kopija) – medžiojamiesiems gyvūnams, kuriems sumedžioti pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97‑4308), yra būtina tokia licencija;

3.2. žvejybos leidimai (limitai) arba išrašai iš šių gyvūnų žvejybos žurnalų – žuvims ir vėžiagyviams;

3.3. laisvos formos veisimą nelaisvėje patvirtinančios pažymos ar aktai, išduoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinio – nelaisvėje išveistiems gyvūnams, nenurodytiems šių Taisyklių 6.2 punkte;

3.4. Aplinkos ministerijos išduotas leidimas laukiniams gyvūnams paimti iš gamtinės aplinkos, jeigu pagal Laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110‑3988), Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108‑2727, 2001, Nr. 110-3987) ar kitų teisės aktų reikalavimus jiems paimti yra būtinas toks leidimas;

3.5. pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytais įsigytų gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų kilme, rūšimis, požymiais bei kiekiu;

3.6. 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001), nustatyti dokumentai;

3.7. kiti vadovaujantis šiomis Taisyklėmis išduoti leidimai;

3.8. kiti teisės aktų nustatyti dokumentai.

4. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir eksponavimo, siekiant gauti pajamų, tvarką nustato Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 62-2540), Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456), Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 (Žin., 2002, Nr. 60-2478), bei kiti teisės aktai.

5. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat jais prekiaujant, būtina laikytis Gyvūnų vežimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-165 (Žin. 1999, Nr. 58-1911; 2001, Nr. 69-2493) (toliau – Gyvūnų vežimo taisyklės) bei kitų teisės aktų reikalavimų.

 

II. prekyba gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų vidaus rinkoje

 

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms (Žin., 2001, Nr. 50-1741) bei papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (toliau – Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97) bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 reikalavimams.

Be leidimų prekiauti draudžiama gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai yra gyvūnai rūšių:

6.1. nurodytų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506);

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 B-D prieduose (A priede nurodytus gyvūnus naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama), kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos;

6.3. galinčių turėti žalingą ekologinį, ekonominį poveikį, sukelti ar pernešti ligas (tai gali nustatyti Taisyklių 15.1 punkte nurodyta institucija pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis).

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, būtina gauti Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimą.

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų pagal CITES konvencijos bei Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 reikalavimus gali būti išduotas tik tada, kai jie įvežami nekomerciniais tikslais.

Leidime įvežti į Lietuvos Respubliką gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32–36 punktų nustatyta tvarka.

8. Taisyklių 3, 7 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai turi būti laikomi gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų prekybos vietoje.

Asmenys, turintys leidimus prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, gali verstis šia veikla tik toje vietoje, kuri nurodyta leidime. Jeigu asmuo, turintis leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, verčiasi šia veikla keliuose savo padaliniuose (filialuose, parduotuvėse ir pan.), leidime turi būti nurodyti visi padalinių adresai.

Asmuo, gavęs leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, turi laikyti leidimo originalą įmonėje. Kituose į leidimą įrašytuose padaliniuose, kurie verčiasi leidime nurodyta veikla, turi būti leidimo nuorašai.

Asmenims, įsigyjantiems prekybos vietose Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, pageidaujant turi būti įteikiamos Taisyklių 3 bei 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

Taisyklių 6.1 punkte nurodytų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų prekiauti leidžiama bei leidimai išduodami tik juridiniams asmenims, išveisusiems šiuos gyvūnus nelaisvėje ir vykdantiems Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728) reikalavimus šių gyvūnų laikymui ir transportavimui.

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkto nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei įvykdę kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvų gyvūnų gerovei užtikrinti, vidaus rinkoje gali laisvai prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytais Taisyklių 6 punkte.

 

III. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimas (išvežimas)

 

10. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus.

11. Jei įvežami (išvežami) gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nenurodyti Taisyklių 2 ir 6.2 punktuose, būtina pateikti Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą.

12. Kiekvienai įvežamai (išvežamai) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų siuntai turi būti pateiktas atskiras leidimas.

13. Įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių (toliau – trečiosios šalys) bei išvežti juos iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, pateikiant atitinkamam muitinės sankcionuotam veiksmui arba muitinės procedūrai įforminti, leidžiama tik pateikus Taisyklių 10 arba 11 punktuose nurodytus leidimus.

14. Gabenant gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų iš trečiųjų šalių per Lietuvos teritoriją tranzitu iš vienos valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos į kitą valstybės sienos perėjimo punkte veikiančią muitinės įstaigą, Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodyti leidimai neprivalomi ir yra taikoma Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 tranzitui nustatyta tvarka.

 

IV. Dokumentų leidimams įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat prekiauti jais pateikimas bei leidimų išdavimas

 

15. Taisyklių 7, 10 ir 11 punktų nurodytus leidimus išduoda:

15.1. Aplinkos ministerija:

15.1.1. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatytos formos dokumentus gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti), užpildytus lietuvių ir anglų kalbomis;

15.1.2. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą, jei ketinama vežti Taisyklių 6.1 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų;

15.1.3. jei kartu su gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, nurodytais Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose, bus įvežami (išvežami) ir kiti gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų arba jei ketinantis įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų asmuo to pageidauja;

15.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (pagal prašančiojo asmens gyvenamąją vietą arba prekybos atveju – pagal prekybos vietas) – Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą kitiems gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų, nurodytiems Taisyklių 1 priede, išskyrus nurodytus Taisyklių 6 punkte, įvežti (išvežti), taip pat Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų.

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys Taisyklių 15 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti:

16.1. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1808/2001 nustatyto pavyzdžio paraišką, jei ketinama vežti Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus jų dalis ar gaminius iš jų, kitais atvejais – prašymą, kuriame turi būti nurodyta įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, kiekis, lytis (jeigu gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminių pavadinimai, gyvūnų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju);

16.2. teisėtą įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir/ar kopijas.

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų ar jo kopija.

18. Juridiniai asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti Taisyklių 15.2 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir buveinė, numatomų parduoti arba supirkti gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, gyvūno, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos).

19. Dokumentus dėl Taisyklių 7 bei 11 punktuose nurodytų leidimų gavimo trečiųjų šalių užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Užsienio reikalų ministeriją.

20. Taisyklių 15.1 punkte nurodyta institucija leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatyta tvarka bei terminais, t. y. per vieną mėnesį. Jeigu paraiškų nagrinėjimas užtrunka ilgiau, apie tai informuojamas pareiškėjas.

Kitais atvejais leidimus įvežti (išvežti), prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų Taisyklių 15 punkte nurodytos institucijos išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 10 darbo dienų. Jeigu pateiktų dokumentų nagrinėjimui, vežamų gyvūnų rūšims ar kitoms aplinkybėms nustatyti reikalingas papildomas tyrimas, šis laikas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų, apie tai informuojant pareiškėją.

21. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimas išrašomas keturiais egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, antrasis – muitinei, likusieji – juos išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimas išrašomas trimis egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kiti – juos išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami juos išdavusioje institucijoje.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai Aplinkos ministerijai pateikia detalią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus Taisyklių 15.2 punkte nurodytus leidimus, nurodydami leidimų skaičių, vežtų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gyvūnų rūšis, gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų kiekį, parduodamų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.

22. Leidimų įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė nustatoma pagal CITES konvencijos ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 reikalavimus.

Kitų leidimų įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų arba prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai leidimui įvežti (išvežti) ir 24 mėnesiai leidimui prekiauti. Leidimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos.

Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų ūkio subjektų vykdyti leidimu, nurodytu Taisyklių 7, 10 ar 11 punkte, leistą veiklą.

Jei planuojami vežti gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų yra nurodyti Taisyklių 6 punkte, veterinariniai leidimai šiems gyvūnams vežti yra išduodami tik pateikus 10 ar 11 punktuose nurodytus leidimus.

23. Asmeniui, praradusiam Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus, pateikus prašymą ir motyvuotą paaiškinimą, leidimą išdavusi institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

24. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, leidimas gali būti papildytas – jame gali būti:

24.1. padidintas parduodamų laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų asortimentas;

24.2. įrašyti papildomų padalinių, kuriuose bus vykdoma prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, adresai.

Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą bei Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus dokumentus (jei leidimas buvo išduotas įvežimui (išvežimui) ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus (jei leidimas buvo išduotas prekybai).

25. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, leidimas gali būti patikslintas, jeigu pasikeičia leidime nurodytas juridinio asmens adresas arba pavadinimas (jeigu nepasikeičia kiti juridinį asmenį identifikuojantys duomenys). Leidimą turintis asmuo privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją apie pasikeitusius juridinio asmens duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai motyvuotą prašymą bei dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

26. Leidimo prašančiam asmeniui pageidaujant (jeigu tai nurodyta prašyme išduoti leidimą), išduotas leidimas gali būti išsiunčiamas paštu.

27. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neišduodami, jeigu:

27.1. leidimo išdavimas prieštarautų CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001nuostatoms;

27.2. pateikti ne visi reikiami dokumentai, numatyti Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose, juose yra ne visi būtini duomenys arba jie yra netinkamai įforminti.

Leidimas taip pat gali būti neišduodamas, jei asmuo, prašantis leidimo, per praėjusius vienerius metus buvo bent kartą administracine tvarka baustas už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą arba gyvūnai, paimti iš gamtinės aplinkos, buvo ar yra laikomi, veisiami, transportuojami ir naudojami pažeidžiant Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir globą, reikalavimus.

28. Leidimas įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų neišduodamas, jei:

28.1. leidimo išdavimas prieštarautų CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001nuostatoms;

28.2. jo išdavimas prieštarautų 2003 m. vasario 15 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 349/2003, sustabdančio tam tikrų laukinių gyvūnų ir augalų rūšių įvežimą į Bendriją, reikalavimams;

28.3. norimi įvežti gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nurodyti Taisyklių 6.3 punkte.

Leidimas įvežti (išvežti) gali būti neišduodamas, jei į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų dėl nepateisinamų priežasčių (to neįmanoma padaryti dėl gyvūno fiziologinių ypatumų, gaminio dydžio ir pan.) yra nepažymėti žymekliais (žiedu, mikroschema su originaliu numeriu ar pažymėti kitokiu būdu), kuriuos būtų sunku pašalinti ar suklastoti ir kuriuos būtų įmanoma perskaityti.

29. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ir (arba) teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Taisyklių 3 punkte, yra būtini šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų laikant, transportuojant, eksponuojant viešose vietose, kolekcionuojant, jais prekiaujant bei naudojant juos kitokiu būdu.

30. Leidimus gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti už Taisyklių reikalavimų pažeidimus gali pripažinti negaliojančiais šiuos leidimus išdavusios institucijos, apie tai raštu informuodamos Aplinkos ministeriją, o įvežimo ar išvežimo atveju – ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos. Negaliojantį leidimą būtina grąžinti jį išdavusiai institucijai.

31. Už Taisyklių nurodytų leidimų išdavimą, papildymą, patikslinimą arba dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) nustatyta tvarka.

 

V. LEIDIMŲ MUITINIS ĮFORMINIMAS GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ ĮVEŽIMO IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ AR IŠVEŽIMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS ATVEJAIS

 

32. Įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, nustatyta tvarka.

33. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti privaloma pateikti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 ir 5 straipsniuose bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 11, 13 ir 16 straipsniuose nurodytus dokumentus.

34. Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinis įforminimas atliekamas Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 12, 14 ir 17 straipsnių nustatyta tvarka. Užbaigus Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinį įforminimą, jie perduodami Taisyklių 15.1 punkte nurodytai institucijai Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 19 straipsnyje nurodyta tvarka.

35. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.1 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat kitus Taisyklių 1 priedo 1 punkte išvardytus gyvus gyvūnus, kuriems netaikomos Taisyklių 2 punkto nustatytos išimtys, valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimo asmeniui ir muitinei skirto egzemplioriaus muitinės žymoms skirtą langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, asmens spaudu ir muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas leidimo įvežti ar išvežti gyvūnus egzempliorius grąžinamas gyvūnus įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius lieka muitinės įstaigoje.

36. Gabenant iš trečiųjų šalių Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, išvykimo bei paskirties muitinėms turi būti pateikti CITES konvencijos numatyta tvarka kitų šalių institucijų išduoti leidimai.

 

VI. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) ir prekybos kontrolė

 

37. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) bei prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Aplinkos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, jų miestų ar rajonų agentūros, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

38. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų į šalies teritoriją bei iš jos gali būti vežami tik per pasienio punktus, nurodytus Pasienio kontrolės punktų, per kuriuos leidžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos ir įvežti į ją laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, įrašytų į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos kontroliuojant prekybą jais priedus ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos priedėlius, egzempliorius, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 904 (Žin., 2003, Nr. 70-3191), ar per vėlesniais nutarimais papildomai nustatytus pasienio kontrolės punktus.

39. Išvežant iš Lietuvos Respublikos Taisyklių 2.7, 2.8 ir 2.9 punktuose nurodytus laukinius gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių išvežimui įforminti, privaloma pateikti Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

 

vII. gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų sulaikymas ir konfiskavimas

 

40. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, ar konfiskuojami tais atvejais, kai jie įvežami (išvežami) arba jais prekiaujama pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 10808/2001 ar šių Taisyklių reikalavimus, be to:

40.1. bandoma įvežti, išvežti ar prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų be nustatyto leidimo, pateikus suklastotą, negaliojantį, išduotą kitiems gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų leidimą ar kitą dokumentą;

40.2. nesilaikoma išduotame leidime nurodytų sąlygų;

40.3. leidimas buvo gautas pateikus klaidingą informaciją;

40.4. gyvi gyvūnai gabenami ar laikomi tinkamai jų neparuošus, dėl to kyla grėsmė jų sveikatai arba nesumažėja jų sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus;

40.5. pažeidžiamos Taisyklių 5 punkte nurodytų Gyvūnų vežimo taisyklių bei kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvūnų gerovei, nuostatos.

41. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų, įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 ar šių Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Muitinė, sulaikiusi įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų siuntą, nedelsiant apie tai informuoja Aplinkos ministeriją. Gyvų gyvūnų sulaikymo atveju Aplinkos ministerija imasi visų priemonių, būtinų sulaikytų gyvūnų gabenimo į specialias jų laikymui (saugojimui) pritaikytas vietas organizavimui.

Tokio gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų gabenimo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) sulaikytą siuntą.

42. Tuo atveju, kai gavėjas nepripažįsta, kad gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų skirti jam (gavėjas atsisako prekių), šios prekės turi būti grąžintos siuntėjui (į vietą, iš kurios jos atvežtos).

43. Kilus bet kokiems neaiškumams dėl įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų, muitinės pareigūnai gali kreiptis į Aplinkos ministeriją bei, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-767), – į Botanikos bei Ekologijos institutus.

 

VIII. Atsakomybė už taisyklių pažeidimus

 

44. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką, išvežantys iš jos, pervežantys gyvūnus, jų dalis, gaminius iš jų ar prekiaujantys jais, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Taisyklių 37 punkte nurodytos institucijos neatsako už asmenų nuostolius, patirtus dėl Taisyklių nesilaikymo.

______________


Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

1 priedas

 

Laukinių gyvūnų, lengvai atpažįstamų jų dalių

ir gaminių iš jų sąrašas

 

Eil. Nr.

KN kodas*

Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų pavadinimai

1. Visų rūšių gyvi laukiniai gyvūnai:

1.1.

ex0101.90.11.,

ex0101.90.19.

Laukiniai arkliai

1.2.

ex0102.90.90.

Laukiniai galvijai

1.3.

ex0103.91.90., ex0103.92.90.

Laukinės kiaulės

1.4.

ex0104.10.30.

Laukiniai ėriukai

1.5.

ex0104.10.80.

Laukinės avys

1.6.

ex0104.20.90.

Laukinės ožkos

1.7.

ex0106.19.90.

Kiti laukiniai žinduoliai

1.8.

0106.20.00.

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

1.9.

0106.31.00.

Plėšrieji paukščiai

1.10.

0106.32.00.

Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

1.11.

0106.39.10.

Balandžiai

1.12.

0106.39.90.

Kiti laukiniai paukščiai

1.13.

0106.90.00.

Kiti laukiniai gyvūnai

1.14.

0301.10.10.

Dekoratyvinės gėlavandenės žuvys

1.15.

0301.10.90.

Dekoratyvinės jūrinės žuvys

1.16.

0301.91

Upėtakiai

1.17.

0301.92.00.

Unguriai

1.18.

0301.99.11.

Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišos

1.19.

0301.99.19.

Kitos gėlavandenės žuvys

1.20.

0301.99.90.

Jūrinės žuvys

1.21.

ex0306.21.00.

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai

1.22.

0306.22.10.

Omarai

1.23.

ex0306.23.10., ex0306.23.39., ex0306.23.90.

Krevetės

1.24.

ex0306.24.30., ex0306.24.80

Krabai

1.25.

ex0306.29.10.

Gėlavandeniai vėžiai

1.26.

ex0306.29.30.

Norveginiai omarai

1.27.

ex0306.29.90.

Kiti vėžiagyviai

1.28.

ex0307.10.10., ex0307.10.90.

Austrės

1.29.

ex0307.21.00.

Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai

1.30.

ex0307.31.10., ex0307.31.90.

Midijos

1.31.

ex0307.41.10.

Sepijos

1.32.

ex0307.41.91., ex0307.41.99.

Kalmarai

1.33.

ex0307.51.00.

Aštuonkojai

1.34.

ex0307.60.00.

Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

1.35.

ex0307.91.00.

Kiti vandens bestuburiai

1.36.

9508.10.00.,

ex9508.90.00.

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai; keliaujantys teatrai

2. Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai:

2.1.

0208.20.00.

Varlių kojelės

 

2.2.

0208.50.00., 0210.93.00.

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

2.3.

0208.90.20., 0208.90.40.

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

2.4.

0208.90.95.

Kitų laukinių gyvūnų

3.

0407.00.90., ex0410.00.00., ex0511.99.90.

Laukinių paukščių ir roplių kiaušiniai (valgomi arba nevalgomi)

4.

ex05.06

Laukinių gyvūnų kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

5.

ex0507.90.00.

Vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, laukinių gyvūnų kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

6.

ex0511.99.90

Nugaišę laukiniai gyvūnai, jų mėsa ir mėsos subproduktai, netinkami naudoti žmonių maistui

7.

1504.30

Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos

8.

4103.20.00.,

4106.40

Roplių odos

9.

ex4103.90.00., ex4106.91.00., ex4106.92.00., ex4114.10.90.

Kitų laukinių gyvūnų odos

 

10.

ex4202.11,

ex4202.21.00., ex4202.31.00., ex4202.91, ex4203.10,

ex4203.29,

ex4203.30,

ex4203.40,

ex4205.00.00.

Gaminiai iš laukinių gyvūnų odos (lagaminai, portfeliai, rankinės, krepšiai ir panašūs dirbiniai; drabužiai, drabužių priedai; kiti dirbiniai)

 

 

 

 

 

 

 

11. Laukinių gyvūnų kailiai arba jų dalys; dirbiniai iš jų

11.1

ex4301.80.80., ex4302.19.95., ex4302.30.95.

laukinių gyvūnų

11.2.

ex4301.90.00., ex4302.20.00.

Laukinių gyvūnų galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos

11.3.

ex4302.19.35.,

ex4302.30.25.

Kiškių

11.4.

ex4303.10.90., ex4303.90.00.

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai iš laukinių gyvūnų

12.

ex96.01

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų dirbiniai

13.

ex9705.00.00.

Zoologijos kolekcionavimo objektai, medžioklės trofėjai (medžiojamųjų gyvūnų iltys ir dantys, kaukolės, ragai su visa galva, preparuota ar nepreparuota kaukole arba jos dalimi, raganosių ragai)

 

* – šiame priede prekių kodai pateikti pagal Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2004 metų versiją.

 

______________


Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

2 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(Leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA IŠVEŽTI IŠ JOS GYVŪNUS, JŲ DALIS IR GAMINIUS IŠ JŲ

 

________________________ Nr. ___________

                                                                                      (data)

______________________________________________

(vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą _____________________________________________________

                                                                                (juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

juridinio ar fizinio asmens adresas,

________________________________________________________________________________

juridinio asmens pagrindinės veiklos rūšys)

                                                                                                                                          

prašymą įvežti iš, išvežti į (reikalingą pabraukti) _________________________________________

                                                                                                                                               (šalies pavadinimas)

gyvūnus, gyvūnų dalis, gaminius iš gyvūnų

(reikalingą pabraukti):

________________________________________________________________________________

(gyvūnų rūšys, tikslus gyvūnų ar jų dalių skaičius, gaminiai iš jų, kiekis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Leidimas galioja _______________________________________________  nuo jo išdavimo datos.

                                                                                            (galiojimo laikas)

 

_______________________              ____________________              _______________________

(pareigūno pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

 

                                                 A. V.

 

Muitinės žyma apie gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimą / išvežimą (būtina tik įvežimo (išvežimo) iš trečiųjų šalių atveju):

 

__________________________                                                            _______________________

(muitinės pareigūno pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

 

A. V.

__________________________            

             (Muitinės žymos data)

______________


Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

3 priedas

 

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

 

Aplinkos ministerijos _________________________  regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

LEIDIMAS

PREKIAUTI GYVŪNAIS, JŲ DALIMIS IR GAMINIAIS IŠ JŲ

 

________________________ Nr. ___________

                                                                                      (data)

______________________________________________

(vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą _____________________________________________________

                                                                        (juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

juridinio ar fizinio asmens adresas, juridinio asmens pagrindinės veiklos rūšys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                 prašymą parduoti, supirkti (reikalingą pabraukti) gyvūnus, gyvūnų dalis, gaminius iš gyvūnų (reikalingą pabraukti):

________________________________________________________________________________

(gyvūnų rūšys, jų dalys ar gaminiai iš jų)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Prekybos vietos (stacionarios ir laikinos): ______________________________________________

                                                                                                                                                       (adresai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Leidimas galioja _______________________________________________  nuo jo išdavimo datos.

                                                                                            (galiojimo laikas)

 

__________________________                                                            _______________________

        (pareigūno pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

A. V.

______________