EUROPOS TARYBA

Europos sutarčių serija – Nr. 97

 

EUROPOS KONVENCIJOS DĖL INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO TEISĘ PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

1978 m. kovo 15 d., Strasbūras

 

Šį Protokolą pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės,

atsižvelgdamos į 1968 m. birželio 7 d. Londone pateiktos pasirašyti Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę (toliau – Konvencija) nuostatas,

manydamos, kad derėtų tos Konvencijos nustatytą tarptautinės savitarpio pagalbos sistemą daugiašaliu pagrindu, teikiamu visoms Konvencijos Susitariančiosioms Šalims, imti taikyti baudžiamosios teisės bei proceso srityje,

manydamos, kad, siekiant pašalinti ekonomines teisminio proceso kliūtis ir leisti nepasiturintiems asmenims lengviau naudotis savo teisėmis valstybėse narėse, taip pat derėtų Konvencijos nustatytą sistemą imti taikyti ir teisinės pagalbos bei konsultavimo civilinėse ir komercinėse bylose sričiai,

pažymėdamos, jog Konvencijos 1 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad dvi ar kelios Susitariančiosios Šalys gali nuspręsti tarpusavyje Konvencijos nuostatas taikyti ir Konvencijoje nepaminėtoms sritims,

pažymėdamos, kad Konvencijos 3 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad dvi ar kelios Susitariančiosios Šalys gali nuspręsti tarpusavyje šios Konvencijos nuostatas taikyti ir neteisminių institucijų prašymams,

susitarė:

 

I skyrius

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja pagal Konvencijos nuostatas teikti viena kitai informaciją apie materialiąją ir procesinę teisę ir teismų sistemos organizavimą baudžiamosios teisės srityje, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą vykdančias institucijas, taip pat apie teisę, susijusią su baudžiamųjų priemonių vykdymu. Šis įsipareigojimas taikomas visoms byloms dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą, informacijos prašymo metu yra traukiama baudžiamojon atsakomybėn, ir tai priklauso prašančiosios Šalies teisminės institucijos jurisdikcijai.

 

2 straipsnis

 

Prašymą suteikti informaciją 1 straipsnyje nurodytos srities klausimais:

a) gali pateikti ne tik teismas, bet ir bet kuri teisminė institucija, turinti jurisdikciją už nusikalstamas veikas traukti baudžiamojon atsakomybėn arba vykdyti galutinius ir įsiteisėjusius nuosprendžius; ir

b) galima ne tik tada, kai byla jau yra iškelta, bet ir tada, kai bylą numatoma kelti.

 

II skyrius

 

3 straipsnis

 

Pagal Konvencijos 1 straipsnio 1 dalyje nustatytą įsipareigojimą Susitariančiosios Šalys susitaria, kad prašymus suteikti informaciją:

a) gali pateikti ne tik teisminė institucija, bet ir bet kuri nepasiturinčių asmenų vardu oficialiose teisinės pagalbos ar teisinio konsultavimo sistemose veikianti institucija ar asmuo;

b) galima ne tik tada, kai byla jau yra iškelta, bet ir tada, kai bylą numatoma kelti.

 

4 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis, neįsteigusi arba nepaskyrusi vienos ar kelių įstaigų, kurios veiktų kaip perduodančios agentūros, kaip numatyta Konvencijos 2 straipsnio 2 dalyje, įsteigia arba paskiria tokią agentūrą ar agentūras informacijos prašymams pagal šio Protokolo 3 straipsnį perduoti kompetentingai užsienio priimančiai agentūrai.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui praneša pagal šio straipsnio 1 dalį įsteigtos arba paskirtos perduodančios agentūros ar agentūrų pavadinimus ir adresus.

 

III skyrius

 

5 straipsnis

 

1. Kiekviena valstybė, pasirašydama arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali pareikšti, kad ji bus saistoma tik šio Protokolo I skyriaus arba II skyriaus.

2. Kiekviena tokį pareiškimą padariusi valstybė bet kada vėliau Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali pareikšti, kad ji bus saistoma ir I skyriaus, ir II skyriaus nuostatų. Toks pranešimas įsigalioja nuo jo gavimo dienos.

3. Kiekviena Susitariančioji Šalis, saistoma ir I skyriaus, ir II skyriaus nuostatų, Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali bet kada pareikšti, kad ji bus saistoma tik I skyriaus arba II skyriaus. Toks pranešimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

4. I skyriaus arba II skyriaus nuostatos atitinkamai yra taikomos tik tarp Susitariančiųjų Šalių, kurios yra saistomos atitinkamo skyriaus.

 

6 straipsnis

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti Konvenciją pasirašiusioms Europos Tarybos valstybėms narėms, kurios jo Šalimis gali tapti arba:

a) pasirašydamos be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos, arba

b) pasirašydamos su ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlyga.

2. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

3. Europos Tarybos valstybė narė negali šio Protokolo pasirašyti be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos, jeigu ji dar nėra ratifikavusi ar priėmusi arba tuo pat metu neratifikuoja ar nepriima Konvencijos.

 

7 straipsnis

 

1. Šis Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai trys Europos Tarybos valstybės narės tampa Protokolo Šalimis pagal 6 straipsnio nuostatas.

2. Kiekvienai valstybei narei, kuri vėliau pasirašo Protokolą be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos arba kuri jį ratifikuoja, priima ar patvirtina, Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tokio pasirašymo dienos arba nuo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimo dienos.

 

8 straipsnis

 

1. Šiam Protokolui įsigaliojus, kiekvieną valstybę, kuri yra prisijungusi prie Konvencijos ar pakviesta prie jos prisijungti, Ministrų Komitetas gali pakviesti prisijungti ir prie šio Protokolo.

2. Prisijungiama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui deponuojant prisijungimo dokumentą, kuris įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo jo deponavimo dienos.

 

9 straipsnis

 

1. Kiekviena valstybė pasirašydama arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą gali nurodyti teritoriją ar teritorijas, kurioms šis Protokolas taikomas.

2. Kiekviena valstybė deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą arba bet kada vėliau Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pareiškimu gali išplėsti šio Protokolo taikymą bet kuriai kitai tame pareiškime nurodytai teritorijai ar teritorijoms, už kurių tarptautinius santykius ji atsako arba kurių vardu ji yra įgaliota prisiimti įsipareigojimus.

3. Kiekvienas pareiškimas pagal šio straipsnio pirmesnes dalis kiekvienai jame nurodytai teritorijai Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali būti atšauktas. Toks atšaukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna tą pranešimą.

 

10 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali šį Protokolą tiek, kiek ji yra su juo susijusi, denonsuoti.

2. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Europos Tarybos Generalinis Sekretorius gauna tokį pranešimą.

3. Konvencijos denonsavimas savaime reiškia šio Protokolo denonsavimą.

 

11 straipsnis

 

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Europos Tarybos valstybėms narėms ir kiekvienai prie Konvencijos prisijungusiai valstybei praneša apie:

a) kiekvieną pasirašymą be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos;

b) kiekvieną pasirašymą su ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlyga;

c) kiekvieną ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimą;

d) kiekvieną šio Protokolo įsigaliojimo pagal 7 straipsnį datą;

e) kiekvieną pranešimą, gautą pagal 4 straipsnio nuostatas;

f) kiekvieną pareiškimą ar pranešimą, gautą pagal 5 straipsnio nuostatas;

g) kiekvieną pareiškimą, gautą pagal 9 straipsnio nuostatas, ir kiekvieną tokio pareiškimo atšaukimą;

h) kiekvieną pranešimą, gautą pagal 10 straipsnio nuostatas, ir denonsavimo įsigaliojimą datą.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

priimta 1978 m. kovo 15 d. Strasbūre anglų ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius patvirtintas kopijas siunčia kiekvienai iš pasirašiusių ir prisijungusių valstybių.

______________