LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ REGISTRO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. gegužės 4 d. Nr. IX-2218

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 8 punkto papildymas

9 straipsnio 1 dalies 8 punkte po žodžių „išvykimo data“ įrašyti žodžius „jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, savivaldybė, kurioje gyvena“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena;“.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos per tris mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo patvirtina teisės aktus, reikalingus šio Įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS