LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL 2004 M. BALANDŽIO 15 D. APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gegužės 10 d. Nr. D1-266

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2003, Nr. 84-3834), 6.29 ir 11.5 punktais, bei siekdamas užtikrinti vandens ir su juo susijusių ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantų pastovumą,

Pakeičiu aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir 8-ąjį punktą išdėstau taip:

8. Visuose vandens telkiniuose, išskyrus vidaus vandenų keliams priskirtus vandens telkinių ruožus, draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d. Šis draudimas netaikomas vidaus vandens telkiniuose nustatyta tvarka verslinę žvejybą vykdantiems asmenims, organizuoto vandens turizmo (ekskursijų) grupėms, taip pat Sąrašo 21 punkto 2 pastraipoje, 23 punkto 1 pastraipoje nurodytuose vandens telkiniuose ir 28 punkto 1 pastraipoje nustatytoje akvatorijoje, skirtoje akademinio irklavimo bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto tikslams (treniruočių ir varžybų metu).

Vandens telkiniuose (išskyrus saugomose teritorijose esančius vandens telkinius), kurių plotas mažesnis kaip 10 ha, savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama, nuo 10 iki 200 ha ploto vandens telkiniuose draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ), o didesnio kaip 200 ha ploto vandens telkiniuose – 110 kW (150 AJ).“

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS