LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1995 m. gruodžio 19 d. Nr. I-1138

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 20-449):

1. 5 straipsnio antrąjį sakinį išdėstyti taip: „Name arba keliuose namuose, susietuose bendrojo naudojimo inžinerine įranga, jei nėra galimybės jų atskirai eksploatuoti, steigiama tik viena daugiabučių namų savininkų bendrija.“

2. 11 straipsnio 3 punktą išdėstyti taip:

3) nutarti, ar su valdybos nariais (valdytoju) bus sudaroma darbo sutartis, nustatyti apmokėjimo už jų darbą dydį ir tvarką;“.

3. 13 straipsnio pirmosios dalies paskutinįjį sakinį pripažinti netekusiu galios.

4. 20 straipsnio trečiojoje dalyje po žodžio „savivaldybė“ įrašyti žodžius „įmonė, įstaiga, organizacija, kurios žinioje yra gyvenamasis namas (namai),“.

5. 28 straipsnio pirmąją dalį pakeisti taip:

1) 4 punktą išdėstyti taip:

4) atleidžia bendrijas nuo žemės nuomos mokesčio;“;

2) papildyti šiuo 5 punktu:

5) atleidžia bendrijas ir jų narius nuo žyminio mokesčio ginčuose tarp bendrijos ir nario, taip pat tarp bendrijų;“;

3) 5 punktą laikyti 6 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS