LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2003 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 413 „DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. D1-233

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo nuostatomis (Žin., 2001, Nr. 20-766) antrojo skirsnio 4 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.26 punktu,

Pakeičiu Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“(Žin., 2003, Nr. 80-3671):

1. išdėstau 4.2.2 punktą taip:

4.2.2. Visų prokariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį suliejimą), per kurį genetinė medžiaga pakeičiama per žinomus fiziologinius procesus.“;

2. papildau šiais 4.2.3 ir 4.2.4 punktais:

4.2.3. Visų eukariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį suliejimą), įskaitant hibridomos sudarymą ir augalų ląstelių suliejimą.

4.2.4. Klonavimas, per kurį iš organizmo ląstelės pašalinamos nukleininės rūgšties sekos. Po to visa arba dalis tos nukleininės rūgšties (arba sintetinio ekvivalento) gali būti, nors nebūtinai, dar kartą įterpta su arba be išankstinių enziminių ar mechaninių pakopų į tos pačios rūšies ląsteles ar filogenetiškai artimas giminingų rūšių ląsteles, kurios gali pasikeisti genetine medžiaga per natūralius fiziologinius procesus. Klonavimosi metu gali būti naudojami rekombinaciniai vektoriai, kurie jau yra ilgą laiką saugiai naudoti tam tikruose mikroorganizmuose.“

3. Papildau šiuo nauju 6.3.3 punktu:

6.3.3. GMM turi būti:

6.3.3.1. žinoma ir patvirtinta modifikacija;

6.3.3.2. genetinis stabilumas;

6.3.3.3. nepatogeninis (netoksiškas, nesukeliantis alergijų);

6.3.3.4. nesusijęs su žinomais žalingais papildomais veiksniais;

6.3.3.5. nedarantis žalos, kai perduodama genetinė medžiaga, taip pat perduodama genetinė medžiaga neturi persiduoti arba būti perduodama didesniu dažniu negu kiti recipiento ar motininio mikroorganizmo genai;

6.3.3.6. nekenksmingas aplinkai, netgi įvykus tokiam nelaimingam atsitikimui, kai į aplinką papuola didelis kiekis GMM.“

4. Papildau 37.3 punktu:

37.3. Aplinkos ministerija, vykdydama konsultavimąsi su kitomis valstybėmis Europos Sąjungos narėmis, teikia šioms valstybėms narėms tą pačią informaciją, kuri teikiama visuomenei, pagal 37.2 punktą.“

5. Papildau 44.4 punktu:

44.4. avarinio plano papildomai rengti nereikia, jei toks avarinis planas parengtas pagal kitus Europos Sąjungos teisės aktus.“

6. Papildau šiuo nauju 46 punktu (buvusius 46–49 punktus laikant 47–50 punktais):

46. Įvykus nelaimingam atsitikimui, Aplinkos ministerija privalo:

46.1. nedelsiant pranešti visoms valstybėms narėms, kurioms įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti poveikio;

46.2. naudotojui įgyvendinant avarinius planus, konsultuotis su valstybėmis narėmis, kurioms įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti poveikio;

46.3. nedelsiant informuoti Komisiją, detaliai nurodant avarijos aplinkybes, išleistų GMM tapatybę ir kiekį, taikytinas avarines reagavimo priemones ir jų veiksmingumą bei avarijos analizę, įskaitant rekomendacijas, kaip apriboti jos poveikį ir išvengti panašių atsitikimų ateityje.“

7. Papildau šiuo nauju X skyriumi:

 

X. APLINKOS MINISTERIJOS REGULIARIAI KOMISIJAI TEIKIAMA INFORMACIJA

 

51. Kiekvienų metų pabaigoje Aplinkos ministerija siunčia apibendrintą ataskaitą apie visus tais metais praneštus 3-ios ir 4-os klasės riboto naudojimo atvejus kartu su riboto naudojimo, jo tikslo ir rizikos aprašymu.

52. Kas treji metai Aplinkos ministerija Europos Komisijai siunčia apibendrintą ataskaitą apie Lietuvos patirtį, susijusią su ribotu genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimu.“

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS