LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUSTATYMO, AR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO MIRTIS AR SVEIKATOS SUTRIKDYMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU ARBA JO TARNYBA, O VIDAUS REIKALŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS KURSANTO - SU PROFESINIU AR ĮVADINIU MOKYMU, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2000 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 366 1.2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2004 m. balandžio 23 d. Nr. 1V-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 40 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios vidaus reikalų ministro 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 366 „Dėl policijos įstaigų pareigūnų kai kurių socialinių garantijų taikymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 94-2965) 1.2 punktą.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-138

 

NUSTATYMO, AR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS pareigūnO MIRTIS AR SVEIKATOS SUTRIKDYMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMu ARBA JO TARNYBA, O VIDAUS REIKALŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS KURSANTO – SU PROFESINIU AR ĮVADINIU MOKYMU, TAISYKLĖS

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) mirtis bei sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba (toliau – tarnyba), o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursanto (toliau – kursantas) – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Sveikatos sutrikdymas – pareigūno ar kursanto sužalojimas ar susirgimas sunkia liga.

2.2. Įvykis – rizikos veiksnio (cheminio, fizikinio, biologinio, fizinio arba ergonominio) ar kelių veiksnių poveikis, pareigūno patirtas vykdant tarnybines pareigas arba dėl pareigūno vidaus tarnybos, o kursanto – profesinio ar įvadinio mokymo metu, kurio padarinys yra mirtis ar sveikatos sutrikdymas.

 

II. NUSTATYMO, AR PAREIGŪNO MIRTIS AR SVEIKATOS SUTRIKDYMAS SUSIJĘS SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU ARBA JO TARNYBA, O KURSANTO – SU PROFESINIU AR ĮVADINIU MOKYMU, TVARKA

 

3. Pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnyba, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, kai tarp jo mirties ar jo sveikatos sutrikdymo ir tarnybos arba profesinio ar įvadinio mokymo šių taisyklių nustatyta tvarka yra nustatytas priežastinis ryšys.

4. Pareigūnui, kursantui mirus ar esant sveikatos sutrikdymui, taip pat esant įtarimų, kad jis galėjo būti užkrėstas sunkia liga, atliekamas tarnybinis patikrinimas, kurio tikslas yra nustatyti priežastinį ryšį tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos, arba tarp kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo.

5. Nukentėjęs pareigūnas, kursantas arba pareigūnas, kursantas, buvęs kito pareigūno, kursanto mirties, sveikatos sutrikdymo liudininku, privalo nedelsdamas apie tai tarnybiniu pranešimu informuoti tiesioginį viršininką (dėstytoją) ar vidaus reikalų statutinės įstaigos vadovą (toliau – įstaigos vadovą). Įstaigos vadovą gali informuoti ir pareigūno ar kursanto šeimos narys, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią buvo pristatytas pareigūnas ar kursantas po įvykio. Tiesioginis viršininkas (dėstytojas), gavęs tokį tarnybinį pranešimą ar informaciją, nedelsdamas jį perduoda įstaigos vadovui.

6. Įstaigos vadovas, gavęs pranešimą apie pareigūno, kursanto mirtį, sveikatos sutrikdymą, paveda per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos valstybės tarnautojui atlikti tarnybinį patikrinimą. Ypatingais atvejais įstaigos vadovas įsakymu paveda tirti įvykį trijų narių komisijai, į kurios sudėtį įeina valstybės tarnautojai, kompetentingi nustatyti visas įvykio aplinkybes.

7. Valstybės tarnautojas ar komisijos nariai turi atlikti tarnybinį patikrinimą ir surašyti tarnybinio patikrinimo išvadą per 30 kalendorinių dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą dienos, neįskaitant laiko, per kurį tikrinamas pareigūnas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo.

8. Jeigu tarnybinio patikrinimo metu paaiškėja aplinkybės, neleidžiančios tarnybinį patikrinimą baigti per šiose taisyklėse nustatytą terminą, tarnybinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas. Tarnybinį patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas ar komisija surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl termino pratęsimo, kurį tvirtina įstaigos vadovas.

9. Jeigu reikalinga ikiteisminio tyrimo institucijų išvada, tarnybinis patikrinimas gali būti sustabdytas. Tarnybinį patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas ar komisija surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo, kurį tvirtina įstaigos vadovas. Tokiu atveju tarnybinio patikrinimo atlikimo terminas toliau skaičiuojamas nuo ikiteisminio tyrimo institucijos išvados gavimo dienos.

10. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodoma:

10.1. tarnybinio patikrinimo atlikimo pagrindas, tarnybinį patikrinimą atliekančio valstybės tarnautojo bei komisijos narių pareigos, vardas, pavardė;

10.2. įvykio esmė ir padariniai;

10.3. surinktos įvykio faktinės aplinkybės;

10.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

10.5. ar įvykio metu, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, galėjo atsirasti tokio pobūdžio sveikatos sutrikdymas, koks susižalojusio ar mirusio pareigūno, kursanto paties neatsargumo laipsnis;

10.6. ar tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos, o tarp kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo yra nustatytas priežastinis ryšys, ar teisės aktų nustatyta tvarka išmokėtina kompensacija;

10.7. tarnybinį patikrinimą atliekančios komisijos nario atskiroji nuomonė.

11. Tarnybinio patikrinimo išvada teikiama tvirtinti įstaigos vadovui, kai ją pasirašo visi tarnybinį patikrinimą atliekantys asmenys. Tarnybinio patikrinimo išvada kartu su visa tarnybinio patikrinimo medžiaga saugoma teisės aktų nustatyta tvarka, o pareigūno, kursanto tarnybos byloje saugoma tarnybinio patikrinimo išvados kopija.

12. Įstaigos vadovui ar pareigūno, kursanto tiesioginiam viršininkui esant įtarimų, kad pareigūnas, kursantas galėjo būti užkrėstas sunkia liga, jis nedelsiant siunčiamas į Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) nustatyti, ar pareigūnas, kursantas yra infekuotas ligos sukėlėju, ar jau buvo infekuotas iki įvykio, o ne sužalojimo, kai manytina, galėjo būti užkrėstas, metu. Tokiais atvejais tarnybinis patikrinimas turi būti užbaigtas pareigūnui nustačius ligą arba konstatavus, jog pareigūnas nesusirgo, praėjus laikui, kuris yra lygus maksimaliam tikėtinos užkrečiamos ligos inkubaciniam periodui. Pareigūną, kursantą į CMEK siunčia vidaus reikalų statutinės įstaigos personalo tarnyba.

13. Tais atvejais, kai negalima susieti pareigūno, kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo su numanomo užkrėtimo data ir aplinkybėmis, taip pat pareigūnui dėl asmeninių motyvų atsisakius sveikatą, jos pokyčius nustatančio tyrimo, rekomenduojamo gydymo bei medicininio stebėjimo, nesilaikant nustatytų apribojimų dėl sveikatos būklės po sveikatos tikrinimo bet kuriuo etapu, darytina išvada, kad įvykis nėra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar jo tarnyba, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu.

14. Pareigūno, kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį bei priežastinį ryšį tarp mirties ir sveikatos sutrikdymo nustato CMEK.

______________