VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMŲ, JAIS PATVIRTINTŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PAKEITIMO, PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR NAUJŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. VA-65

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 4 str. 2 dalimi ir 5 str. 1 dalimi bei siekdama užtikrinti, tinkamą šių straipsnių nuostatų įgyvendinimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0641 formą (toliau – FR0641 forma).

1.2. Išvados dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0642 formą (toliau – FR0642 forma).

1.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo FR0643 formą (toliau – FR0643 forma).

1.4. Prašymo dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0644 formą su 1, 2 ir 3 priedais (toliau – FR0644 forma).

1.5. Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0648 formą (toliau – FR0648 forma).

2. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2490, Nr. 66-2743, Nr. 98-4390; 2003, Nr. 87-3966) 1.1 ir 1.19–1.20 punktais patvirtintas (pridedama):

2.1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisykles (toliau – Taisyklės);

2.2. Leidimo prisijungti prie akcizų informacinės sistemos FR0391 formą (toliau – FR0391 forma);

2.3. Draudimo prisijungti prie akcizų informacinės sistemos FR0392 formą (toliau – FR0392 forma).

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Akcizų administravimo skyriui:

3.1.1. iki 2004 m. gegužės 3 dienos perregistruoti galiojant senajai Taisyklių redakcijai įregistruotus akcizais apmokestinamų prekių sandėlius (toliau – sandėlis), šių sandėlių savininkams suteikti identifikacinius numerius ir iki 2004 m. birželio 1 d. išrašyti naujos FR0648 formos leidimus, kuriuose įsigaliojimo data nurodyti 2004 m. gegužės 3 d.;

3.1.2. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ nuolat skelbti informaciją apie išduotus, panaikintus, pakeistus ir papildytus leidimus steigti sandėlius.

3.2. VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui pagal nustatytą tvarką į Dokumentų formų registrą įtraukti FR0641 formą, FR0642 formą, FR0643 formą, FR0644 formą, FR0648 formą ir pakeisti FR0391 formą bei FR0392 formą.

3.3. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) akcizų administravimo skyriams naujos FR0648 formos leidimus išduoti tik senuosius leidimus steigti sandėlius grąžinusiems perregistruotų sandėlių savininkams.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. VA-21 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, kuriuose taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir vykdoma jų mažmeninė prekyba, išregistravimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1043).

4.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2490, Nr. 66-2743, Nr. 98-4390; 2003, Nr. 87-3966) 1.2-1.18 punktais patvirtintas:

4.2.1. FR0356, FR0357, FR0358, FR0359, FR0360, FR0383 formų prašymų užpildymo taisykles;

4.2.2. Prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0356 formą;

4.2.3. Prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suskystintųjų dujų degalinėje FR0357 formą;

4.2.4. Prašymo supaprastinta tvarka išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0358 formą;

4.2.5. Prašymo papildyti turimą leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0359 formą;

4.2.6. Prašymo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0360 formą;

4.2.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0361 formą;

4.2.8. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo neišduoti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0362 formą;

4.2.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo supaprastinta tvarka išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0363 formą;

4.2.10. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo papildyti turimą leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0364 formą;

4.2.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo nepapildyti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0365 formą;

4.2.12. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo supaprastinta tvarka neišduoti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0371 formą;

4.2.13. Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0373 formą;

4.2.14. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo neišduoti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0374 formą;

4.2.15. Prašymo įregistruoti (išregistruoti) akcizų informacinės sistemos vartotoją FR0383 formą;

4.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4390) 1 punktu patvirtintas:

4.3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0447 formą;

4.3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0448 formą;

4.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-249 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ pakeitimo, išvados dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0569 formos ir sprendimo neišduoti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0571 formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3966) 1 punktu patvirtintas:

4.4.1. Išvados dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0569 formą;

4.4.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo neišduoti leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0571 formą.

5. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja atitinkamus klausimus kuruojantys VMI prie FM viršininko pavaduotojai ir AVMI viršininkai.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. VA-65

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato tinkamai užpildytos prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0644 formos (toliau – prašymas) pateikimo, nagrinėjimo, akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – sandėlis) įregistravimo Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) duomenų bazėje ir išregistravimo iš jos, identifikacinių numerių suteikimo sandėlio savininkui ir sandėliui, leidimo steigti sandėlį išdavimo, pakeitimo, papildymo ir sandėlių registravimo duomenų naudojimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas), Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – Sandėlio steigimo atvejai), Kitų atvejų, kai leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikinamas (toliau – Atvejai kai leidimas gali būti panaikinamas) ir Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo taisyklių (toliau – Laidavimo apskaičiavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2004, Nr. 58-2051) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4. Asmuo, norėdamas gauti leidimą steigti sandėlį, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pageidauja steigti sandėlį (toliau – AVMI), akcizų administravimo skyriui (toliau – AAS) turi pateikti prašymą ir jo 1 (toliau – prašymo 1 priedas) bei 2 priedus (toliau – prašymo 2 priedas), pasirašytus sandėlį steigiančio asmens (juridinio asmens – vadovo) ar jo įgalioto asmens. Turi būti pateikti du prašymo egzemplioriai, vienas iš jų su AVMI AAS gavimo žyma grąžinamas pateikėjui.

5. Prašymą leisti įsteigti vieną sandėlį keliose patalpose ir (arba) teritorijose asmuo gali pateikti tik tuo atveju, jeigu šios patalpos yra vienu adresu (teritorijos viename sklype). Kitais atvejais laikantis šių taisyklių nuostatų turi būti pateikiami atskiri prašymai kiekvienai patalpai ir (arba) teritorijai.

6. Kuro gamybos komplekse gali būti steigiamas vienas sandėlis ir tuo atveju, jeigu dalis šio komplekso (produktų tiekimo vamzdynais su įmonės teritorija sujungti pylimo į autotransporto priemones mazgai, artimiausia geležinkelio stotis, kurią su įmonės teritorija jungia privažiuojamasis kelias, taip pat kuro kiekio matavimo priemonės, dėl technologinių reikalavimų esančios greta įmonės teritorijos) yra kitu adresu, tačiau tos pačios AVMI aptarnaujamoje teritorijoje.

7. Prašyme turi būti nurodyta:

7.1. asmens, steigiančio sandėlį (toliau – sandėlio steigėjas) pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), jeigu asmuo yra PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

7.2. sandėlio steigėjo buveinės adresas (gyvenamosios vietos adresas), telefonas, faksas, el. pašto adresas;

7.3. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas.

8. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

8.1. prašymo 1 priedas, kuriame turi būti nurodyta sandėlyje numatomos laikyti akcizais apmokestinamos prekės ir su tomis prekėmis numatomos vykdyti veiklos;

8.2. prašymo 2 priedas, kuriame turi būti nurodyta:

8.2.1. steigiamo sandėlio adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;

8.2.2. patalpos (-ų) ir/arba teritorijos (-ų), kuriose steigiamas sandėlis, plotas (m 2/ha);

8.2.3. ar patalpoje (-ose) ir/arba teritorijoje (-ose), kuriose steigiamas sandėlis, yra įsteigtas muitinės, ar PVM lengvatų sandėlis;

8.2.4. ar patalpoje (-ose) ir/arba teritorijoje (-ose), kurioje (-ose) steigiamas sandėlis yra įdiegtas interneto ryšys;

8.2.5. asmens, kuriam priklauso asmens, sandėlio steigėjo, kontrolinis akcijų paketas vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), kodas;

8.2.6. sandėlio steigėjo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas;

8.2.7. sandėlio steigėjo apskaitos tarnybos vadovo arba vyriausiojo finansininko (buhalterio) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu apskaitą tvarko juridinis asmuo, – jo pavadinimas ir įmonės kodas);

8.2.8. duomenys apie steigiamo sandėlio (išskyrus sandėlio, steigiamo eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėje parodoje ir mugėje) ir sandėlio savininko buhalterinę apskaitą (naudojami apskaitos registrai, programinė įranga (programos pavadinimas (versija), gamintojas, teikėjas ir pan.);

8.2.9. duomenys apie steigiamo sandėlio apskaitos priemones (skaitiklių ir saikiklių – tipai, duomenys apie nustatyta tvarka išmatuotas talpyklas ir pan.);

8.2.10. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų sandėlių (įskaitant tuos, kuriuos steigti išduoti leidimai yra panaikinti) adresai, akcizų identifikaciniai numeriai, veiklos pradžia ir/ar pabaiga;

8.2.11. veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, pradžios data.

8.3. Jeigu sandėlio steigėjas atitinka Laidavimo apskaičiavimo taisyklių 22 punkte nustatytus kriterijus ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą, apie tai jis turi pažymėti prašymo 2 priede, o kartu su prašymu turi pateikti įrodymus, kad suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis Laidavimo apskaičiavimo taisyklių 4 punkto nuostatų, neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto kapitalo ir įmonė turi tą įstatinio kapitalo dalį atitinkančios vertės neįkeisto ir neareštuoto turto. Pageidavimą naudoti tokį mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą sandėlio steigėjas gali pareikšti pateikdamas atskirą prašymą;

8.4. juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų rejestre pažymėjimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;

8.5. patalpos (-ų) ir/arba teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti sandėlį, teisėtą valdymą patvirtinančių dokumentų (nuosavybės teisės, nuomos, panaudos sutarčių ir pan.) kopijos, patvirtintos sandėlio steigėjo (juridinio asmens vadovo) parašu ir antspaudu;

8.6. pažymos ar jų kopijos, patvirtintos sandėlio steigėjo (juridinio asmens vadovo) parašu ir antspaudu, iš nekilnojamojo turto registro apie patalpos (-ų) ir/arba teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti sandėlį (išskyrus sandėlyje, steigiamame eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėje parodoje ir mugėje), nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisės įregistravimą;

8.7. patalpos (-ų) ir/arba teritorijos (-ų), kuriose pageidaujama steigti sandėlį (išskyrus sandėlį, steigiamą eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėje parodoje ir mugėje) nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų (ar jų dalies) kopijos, patvirtintos sandėlio steigėjo (juridinio asmens vadovo) parašu ir antspaudu, kuriose turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti sandėlio ribos;

8.8. teisės aktų numatytos licencijos (jeigu sandėlio steigėjas jų neturi, tokios licencijos turi būti pateiktos atsiimant leidimą steigti sandėlį);

8.9. Ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pažyma apie sandėlio tinkamumą valstybės naftos produktų atsargoms kaupti ir tvarkyti, jeigu steigiamame sandėlyje bus kaupiamos valstybės naftos produktų atsargos;

8.10. dokumentai, įrodantys prašyme nurodyto ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio realumą, jeigu prašymas teikiamas Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais (pvz., sutartys, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad sandėlyje bus laikomas teisės aktų reikalaujamas akcizais apmokestinamų prekių kiekis);

8.11. akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentai. Jeigu matavimo priemonės nėra metrologiškai patikrintos, metrologinės patikros dokumentai turi būti pristatyti atsiimant leidimą steigti sandėlį;

8.12. akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo, saugojimo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su tomis prekėmis, technologinės schemos;

8.13. gamybos, maišymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, techniniai reglamentai;

8.14. akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo ir apskaitos priemonių (svarstyklių, saikiklių, nustatyta tvarka išmatuotų talpyklų, sumuojamųjų skaitiklių ir pan.) plombavimo schemos jei šios priemonės turi būti užplombuotos, plombavimo aktas ir registravimo AVMI dokumentai, jei šios priemonės turi būti registruojamos. Jei šių priemonių nėra galimybės užplombuoti iki leidimo atidavimo, turi būti pateiktas raštiškas įsipareigojimas, kad veikla sandėlyje nebus pradėta vykdyti neužplombavus atitinkamų matavimo ir apskaitos priemonių AVMI plombomis, o metrologinės patikros liudijimai bus pateikti iki šių priemonių plombavimo;

8.15. akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalų, kai teisės aktai nustato tokių žurnalų pildymą, pavyzdžiai (žurnalai AVMI turi būti užregistruoti iki leidimo steigti sandėlį atidavimo dienos);

8.16. dokumentai, įrodantys, kad sandėlyje bus užtikrinta taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų akcizais apmokestinamų prekių apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio išvengiant priklausančių mokėti už jas akcizų arba įsipareigojimas iki sandėlio veiklos pradžios įdiegti AVMI AAS nurodytas apsaugos priemones;

8.17. vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) prekių kiekio ataskaita (FR0370 forma), kurioje nurodomas numatomas vidutinis akcizais apmokestinamų prekių kiekis, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą planuojama laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje vienu metu per dieną, ir atitinkamai nuo to kiekio apskaičiuota vidutinė numatoma akcizų suma. Vidutinė akcizų suma turi būti skaičiuojama vadovaujantis Vidutinio vienu metu per dieną laikytų (ketinamų laikyti) akcizais apmokestinamų prekių kiekio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 155 (Žin., 2002, Nr. 61-2488). Jeigu asmuo su akcizais apmokestinamomis prekėmis susijusią veiklą, kurią numato vykdyti sandėlyje, vykdė iki prašymo pateikimo ne trumpiau kaip 12 mėnesių, kiekis turi būti numatomas remiantis faktiniais pastarųjų 12 kalendorinių mėnesių tos veiklos rūšies apskaitos duomenimis, jeigu veikla vykdyta trumpiau nei 12 kalendorinių mėnesių, – remiantis laikotarpio, kurį vykdyta veikla, apskaitos duomenimis ir/arba paties asmens prognozėmis, kurios turi būti pagrįstos objektyviais rodikliais.

9. AVMI AAS gali pareikalauti ir kitų dokumentų, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

 

II. PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR LEIDIMO STEIGTI SANDĖLĮ IŠDAVIMAS

 

10. AVMI AAS, gavęs sandėlio steigėjo prašymą, jo priedus ir kitus kartu pateiktus dokumentus, privalo įsitikinti, kad pateikti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai. Jeigu jų trūksta, AVMI AAS privalo prašymą pateikusiam asmeniui raštu nurodyti, kokie papildomi duomenys ar dokumentai turi būti pateikti.

11. AVMI AAS privalo nustatyti, ar sandėlio steigėjas:

11.1. neturi didesnių kaip 1000 litų mokestinių nepriemokų biudžetams ir/arba fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui,

11.2. vykdo įsipareigojimus muitinei,

11.3. ar jo vadovas ir apskaitos tarnybos vadovas arba vyriausiasis finansininkas (buhalteris), taip pat asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas (jeigu tai neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – jo savininkas (narys), nėra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansams, finansų sistemai, ūkininkavimo arba ekonomikos ir verslo tvarkai ar dokumentų klastojimo arba kuris nors iš šių asmenų neturi neišnykusio teistumo dėl kurio nors iš šių nusikaltimų, taip pat kuris nors iš šių asmenų nebuvo baustas administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą už:

11.3.1. ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą,

11.3.2. prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą,

11.3.3. apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą,

11.3.4. vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą arba licencijuojamos veiklos tvarkos pažeidimus,

11.3.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtųjų pareigūnų teises,

11.3.6. tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą,

11.3.7. prekybą ar paslaugas be kasos aparatų,

11.3.8. kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimus,

11.3.9. darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą,

11.4. yra įsteigęs kitus sandėlius ir jiems nustatyti papildomi sandėlio veiklos reikalavimai,

11.5. yra įregistruotas Juridinių asmenų rejestre ir kokia registracijos data,

11.6. yra įregistruotas mokesčių mokėtoju ir kokia registracijos data.

12. AVMI AAS privalo patikrinti, ar patalpoje (-ose) ir/arba teritorijoje (-ose), kuriose pageidaujama steigti sandėlį:

12.1. bus užtikrinta taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų akcizais apmokestinamų prekių apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio nesumokėjus priklausančių mokėti už jas akcizų (konkrečius reikalavimus nustato AVMI AAS);

12.2. nėra kliūčių mokesčių administratoriaus atstovui vykdyti akcizais apmokestinamų prekių judėjimo kontrolę sandėlyje, taip pat tikrinti, ar teisingai apskaičiuojami ir sumokami akcizai;

12.3. yra visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, o jeigu jų dar nėra, turi būti pateiktas jų įdiegimo iki sandėlio veiklos pradžios grafikas;

12.4. sandėlyje bus tvarkoma kompiuterizuota buhalterinė apskaita, yra interneto ryšys (išskyrus sandėlyje, steigiamame eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėje parodoje ir mugėje). Jeigu jų dar nėra, turi būti pateiktas jų įdiegimo iki sandėlio veiklos pradžios grafikas;

12.5. talpyklos, kuriose laikomi naftos produktai yra užregistruotos AVMI. Jeigu sandėlyje pageidaujama žymėti ir/ar laikyti pažymėtus akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus tiekti žemės ūkio, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, – yra galimybė šiuos degalus laikyti atskirose talpyklose;

12.6. akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo ir apskaitos priemonės užregistruotos AVMI;

12.7. prekių kiekio matavimo ir apskaitos priemonės (svarstyklės, saikikliai, nustatyta tvarka išmatuotos talpyklos, sumuojamieji skaitikliai ir pan.) yra metrologiškai patikrintos ir užplombuotos, jei teisės aktuose tai numatyta atlikti;

12.8. akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo, saugojimo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, technologinės schemos bei tokių operacijų techniniai reglamentai užtikrina tinkamą operacijų atlikimą ir mokestinių prievolių vykdymą;

12.9. jeigu steigiamo sandėlio patalpoje (teritorijoje) yra įsteigtas muitinės sandėlis – ar bet kuriuo momentu įmanoma nustatyti, kurioms prekėms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, o kurios yra padėtos į muitinės sandėlį (išskyrus sandėlius, steigiamus laive arba teritorijoje kurioje pageidaujama laikyti energetinius produktus, skirtus išgabenti jūrų transportu).

13. Jeigu pateikiamas prašymas steigti sandėlį Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais, AVMI AAS privalo įsitikinti, ar prašyme nurodyto ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio atitiktis Sandėlio steigimo atvejų 2 punkte nustatytam minimaliam dydžiui reali. Tokia atitiktis vertinama pagal sandėlio steigėjo apskaitos duomenis, iš kurių galima nustatyti ar asmens vykdomos veiklos apyvarta leis užtikrinti tą atitiktį, jo su kitais asmenimis sudarytas sutartis, kitus dokumentus, atsižvelgiant į sandėlio patalpos (-ų) ir/ar teritorijos (-ų) plotą, gamybinius įrengimus, talpyklas, maksimalų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį įmanoma laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje ir kitus objektyvius kriterijus.

14. Jeigu pateikiamas prašymas steigti sandėlį, kuriame pageidaujama gaminti, perdirbti ir/ar maišyti akcizais apmokestinamas prekes, AVMI AAS privalo įsitikinti, ar prašyme nurodytas ketinamas laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekis nėra sumažintas. Ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio pagrįstumas nustatomas pagal AVMI AAS turimą informaciją apie panašaus gamybinio pajėgumo sandėlių faktinius duomenis ir kitus objektyvius kriterijus. Jeigu, AVMI AAS nuomone, ketinamas laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekis gali būti sumažintas, jis privalo apskaičiuoti maksimalų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį įmanoma laikyti pageidaujamame steigti sandėlyje.

15. AVMI AAS, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų, – per 10 dienų nuo tokių duomenų gavimo, išnagrinėjęs ir įvertinęs minėtas aplinkybes, AVMI viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) turi pateikti tvirtinti FR0642 formos išvadą prašymą tenkinti (tenkinti iš dalies) arba netenkinti. Patvirtinta išvada, ją pagrindžiantys dokumentai, prašymas ir su juo pateikti dokumentai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados patvirtinimo turi būti siunčiami VMI prie FM AAS.

16. AVMI AAS, nagrinėdamas prašymą steigti sandėlį eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėje parodoje ar mugėje, gali netikrinti taisyklių 11–12 punktuose nurodytų aplinkybių, ir FR0642 formos išvadą VMI prie FM sprendimui priimti turi pateikti per 5 darbo dienas, jeigu:

16.1. sandėlį steigia asmuo, turintis Lietuvos Respublikoje įsteigtą sandėlį, kuriame veikla yra vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus;

16.2. per paskutinius sandėlio veiklos metus mokestinės prievolės buvo vykdomos laiku ir tinkamai;

16.3. asmuo sandėlio savininko mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti, pateikdamas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą visai galinčių atsirasti mokestinių prievolių sumai.

17. VMI prie FM AAS ne vėliau kaip per 10 darbo dienų arba per 3 darbo dienas, kai sandėlis steigiamas tarptautinėse parodose ir mugėse, nuo dokumentų gavimo (jei pateikti ne visi dokumentai, reikalingi sprendimui priimti, ir buvo pareikalauta papildomų dokumentų, – per 3 dienas nuo papildomų dokumentų gavimo), išnagrinėjęs gautą prašymą ir įvertinęs su juo pateiktus dokumentus, VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) turi pateikti pasirašyti FR0643 formos sprendimą:

17.1. prašymą tenkinti (tenkinti iš dalies) ir leisti steigti sandėlį, arba

17.2. prašymo netenkinti. Apie priimtą neigiamą sprendimą (nurodžius tokio sprendimo motyvus), turi būti informuotas prašymą pateikęs asmuo. AVMI AAS turi būti siunčiamas sprendimas, grąžinamas prašymas ir prie jo pridėti dokumentai.

18. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą leisti steigti sandėlį, VMI prie FM AAS steigiamą sandėlį užregistruoja AIS’e ir automatiškai suteikia sandėliui identifikacinį numerį.

Sandėlio identifikacinį numerį sudaro raidės LT, devynių ženklių numeris: raidė A, keturi ženklai, atitinkantys sandėlio registravimo AIS’e eilės numerį, keturi ženklai, atitinkantys sandėlio savininko identifikacinį numerį ir raidė S (pvz., LT0A09990099S).

19. Pirmą kartą registruojančiam sandėlį savininkui suteikiamas sandėlio savininko identifikacinis numeris, kurį sudaro raidės LT, dešimties ženklų registracijos AIS’e numeris ir raidė K (pvz., LT0000000099K).

20. Suteikus sandėliui identifikacinį numerį, VMI prie FM AAS turi išrašyti FR0648 formos leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – leidimas). Kartu su leidimu, kaip jo neatsiejama dalis turi būti išrašomas priedas, kuriame išvardijamos sandėlyje leidžiamos laikyti akcizais apmokestinamos prekės ir su tomis prekėmis leidžiamos vykdyti veiklos. Priedą gali sudaryti keli sunumeruoti lapai.

21. Įregistravęs sandėlį, VMI prie FM AAS ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai turi informuoti prašymą pateikusį asmenį. Pranešime turi būti nurodytas sandėliui suteiktas identifikacinis numeris, pirmą kartą įsteigusio sandėlį savininko identifikacinis numeris, leidimo suteikimo sąlygos ir laidavimo (kurį prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti AVMI AAS) dydis, jeigu laidavimas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas.

Pranešimo sandėlio savininkui kopija, prašymas, jo priedai (išskyrus AVMI AAS išvadą ir ją pagrindžiančius dokumentus) bei leidimas turi būti siunčiami AVMI AAS.

22. Leidimą AVMI AAS išduoda tik tada, kai sandėlio savininkas pateikia nustatyto dydžio mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir šių taisyklių 8.8, 8.11, 8.14 ir/ar 8.16 punktuose nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su prašymu, mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba valstybės rinkliavos už sandėlio įregistravimą sumokėjimo kvitą, įrodymus, kad buhalterinė apskaita kompiuterizuota ir įdiegtas interneto ryšys (kai kartu su prašymu buvo pateiktas jų kompiuterizavimo/įdiegimo grafikas), akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalai užregistruoti AVMI.

23. Data, kai AVMI AAS sandėlio savininkui išduoda leidimą, laikoma sandėlio veiklos pradžia. Apie išduotą leidimą AVMI AAS elektroniniu būdu turi informuoti VMI prie FM AAS.

 

III. SANDĖLIO REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

24. Sandėliui įregistruoti naudojami duomenys iš pateikto prašymo, VMI prie FM informacinių sistemų registrų ir duomenų bazių.

25. AIS’e yra kaupiami tokie sandėlio registravimo duomenys:

25.1. prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena);

25.2. sandėlio savininko – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

25.3. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

25.4. jeigu asmuo yra PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

25.5. sandėlio savininko buveinės (fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos) adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

25.6. veiklos, kurią leidžiama vykdyti sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, pobūdis;

25.7. leidžiamos laikyti sandėlyje akcizais apmokestinamų prekių rūšys;

25.8. vidutinis akcizais apmokestinamų prekių kiekis, numatomas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti steigiamame sandėlyje vienu metu per dieną;

25.9. vidutinė akcizų suma, apskaičiuota nuo šių taisyklų 25.8 punkte nurodyto akcizais apmokestinamų prekių kiekio;

25.10. sandėlio adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, savivaldybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Jei sandėlis įsteigtas kuro gamybos komplekse, kai dalis šio komplekso (produktų tiekimo vamzdynais su įmonės teritorija sujungti pylimo į autotransporto priemones mazgai, artimiausia geležinkelio stotis, kurią su įmonės teritorija jungia geležinkelio atšaka, taip pat kuro kiekio matavimo priemonės, dėl technologinių reikalavimų esančios greta įmonės teritorijos) yra kitu adresu, tačiau tos pačios AVMI aptarnaujamoje teritorijoje, visi adresai, kuriuose yra sandėlis.

25.11. sandėlio bendras plotas;

25.12. veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdymo trukmė (jeigu veikla buvo vykdyta) iki leidimo išdavimo;

25.13. sandėlyje naudojami apskaitos registrai ir programinė įranga;

25.14. sandėlyje naudojamos akcizais apmokestinamų prekių kiekio matavimo ir apskaitos priemonės;

25.15. teisėtą patalpos (-ų) ir/ar teritorijos (-ų), kuriose yra sandėlis, valdymą įrodančių dokumentų tipas, jų sudarymo data (metai, mėnuo, diena), galiojimo terminai (nuo – iki, nuolat) ir numeriai;

25.16. AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens) išvadų datos (metai, mėnuo, diena) ir numeriai;

25.17. VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimų priėmimo datos (metai, mėnuo, diena) ir numeriai;

25.18. registravimo AIS’e data;

25.19. sandėlio savininko identifikacinis numeris;

25.20. sandėlio identifikacinis numeris;

25.21. leidimo numeris;

25.22. licenciją (-as) išdavusi (-ios) institucija (-os) (kodas, pavadinimas);

25.23. licencijos (-ų) išdavimo data (metai, mėnuo, diena), numeris (-iai), numatoma perregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

25.24. licencijoje (-ose) nurodytos veiklos pavadinimas ir trumpas aprašymas;

25.25. leidimo išdavimo sandėlio savininkui data (metai, mėnuo, diena);

25.26. pasikeitę registravimo duomenys;

25.27. sprendimo panaikinti leidimą data (metai, mėnuo, diena);

25.28. sandėlio išregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

25.29. sandėlio išregistravimo priežastys.

 

IV. LEIDIMO PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

 

26. Leidimas turi būti papildytas, jeigu sandėlio savininkas nori pradėti sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti ar saugoti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime, arba su leidime nurodytomis akcizais apmokestinamomis prekėmis nori vykdyti kitas veiklos rūšis.

27. Leidimas papildomas išrašant naują leidimo priedą, kuriame turi būti įrašomos naujos akcizais apmokestinamos prekės ir su jomis leidžiama vykdyti veikla.

28. Leidimas turi būti pakeistas, jeigu:

28.1. pasikeičia sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė (bet ne pats savininkas, t. y., sandėlio savininko mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) nesikeičia), mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adresas (bet ne sandėlio vieta);

28.2. sandėlio savininkas nusprendžia sandėlyje nebevykdyti tam tikros veiklos ir/arba nebelaikyti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių.

29. Jei leidime ir/ar jo priede išspausdinti neteisingi duomenys ir tokie netikslumai pastebimi iki leidimo išdavimo sandėlio savininkui, tai AVMI AAS leidimą ir jo priedą turi grąžinti VMI prie FM AAS ir nurodyti leidimo grąžinimo priežastis. VMI prie FM AAS tokį leidimą ir (arba) jo priedą turi anuliuoti, o vietoj jo išrašyti kitą to paties numerio leidimą ir/ar kitą jo priedą.

30. Sandėlio savininkas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi apie tai raštu pranešti AVMI AAS.

Jeigu yra taisyklių 26 ir 28 punktuose nurodytos aplinkybės arba jei leidime ar jo priede ne dėl sandėlio savininko kaltės yra nurodyti neteisingi duomenys, arba jeigu leidimas ir/ar jo priedas prarandami, sandėlio savininkas su atitinkamai užpildytu FR0644 formos prašymu (toliau – prašymas), privalo kreiptis į AVMI AAS. Turi būti pateikti du prašymo egzemplioriai, vienas iš jų su AVMI AAS gavimo žyma grąžinamas pateikėjui.

31. Kartu su prašymu turi būti pateikti jo atitinkami priedai ir prašymą pagrindžiantys dokumentai.

32. Kai prašymas pateikiamas dėl:

32.1. taisyklių 26 punkte nurodytų aplinkybių, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymo 1 priedas, pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijų su akcizais apmokestinamomis prekėmis technologinės schemos, techniniai reglamentai, teisės aktų nustatytos licencijos ir pan.;

32.2. taisyklių 28.1 punkte nurodytų aplinkybių, tai kartu su prašymu turi būti pateikti tinkamai užpildytas prašymo 3 priedas ir sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai;

32.3. taisyklių 28.2 punkte nurodytų aplinkybių, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas prekių ir/ar atsisakomų vykdyti veiklos rūšių, sąrašas;

32.4. leidime ar jo priede ne dėl sandėlio savininko kaltės nurodytų neteisingų duomenų, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymo 3 priedas ir leidimas su priedu, kurių kopijos pridedamos prie prašymo, o originalai gali būti grąžinami sandėlio savininkui;

32.5. leidimo ir/ar jo priedo praradimo ar sugadinimo, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas leidimo ir/ar jo priedo praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

33. AVMI AAS gautą prašymą turi įregistruoti AIS’e, įsitikinti, ar yra pateikti visi duomenys ir dokumentai, o jeigu jų trūksta, prašymo teikėjui raštu nurodyti kokių.

34. AVMI AAS, išnagrinėjęs prašymą, turi surašyti laisvos formos motyvuotą išvadą dėl prašymo tenkinimo: patenkinti, tenkinti iš dalies ar netenkinti. Tokia išvada AVMI viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) turi būti pateikta:

34.1. per 10 dienų nuo prašymo papildyti leidimą gavimo, jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų, – per 5 dienas nuo papildomų dokumentų gavimo;

34.2. per 5 dienas nuo prašymo pakeisti leidimą dėl sandėlio savininko pavadinimo (vardo, pavardės), mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo, jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų, – per 5 dienas nuo papildomų dokumentų gavimo;

34.3. per 5 dienas nuo prašymo, pateikto dėl taisyklių 28.2 punkte nurodytų aplinkybių;

34.4. per 3 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl klaidingų duomenų leidime įrašymo ar leidimo ir /ar jo priedo praradimo ar sugadinimo.

35. Jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 26 punkte nurodytų aplinkybių, tai išvadoje turi būti aptarta ar laidavimas už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles turi būti patikslintas.

36. AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens) patvirtinta išvada, ją pagrindžiantys dokumentai, prašymas, jo priedai ir kartu su prašymu pateikti dokumentai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados patvirtinimo turi būti išsiųsti VMI prie FM AAS.

37. VMI prie FM AAS prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus išnagrinėti ir pateikti VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) pasirašyti sprendimą privalo:

37.1. per 10 dienų nuo prašymo, pateikto dėl taisyklių 26 punkte nurodytų aplinkybių, ir AVMI išvados papildyti leidimą gavimo;

37.2. per 5 dienas nuo prašymo, pateikto dėl taisyklių 28.1 ar 28.2 punkte nurodytų aplinkybių, ir AVMI išvados pakeisti leidimą gavimo;

37.3. per 3 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl leidimo ir/ar jo priedo praradimo ar sugadinimo, ir AVMI išvados išduoti leidimo ir jo priedo dublikatą gavimo.

Jei prašymas pateiktas dėl taisyklių 26 punkte nurodytų aplinkybių patenkinamas, VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendime turi būti aptarta ar laidavimas už sandėlio savininko prievoles turi būti patikslintas.

38. Per 3 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl klaidingų duomenų leidime įrašymo, ir AVMI išvados pakeisti leidimą gavimo VMI prie FM AAS prašyme nurodytą leidimą ir jo priedą turi anuliuoti, o vietoj jo išrašyti kitą to paties numerio leidimą ir kitą jo priedą.

39. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą (FR0643 forma) prašymą patenkinti ar tenkinti iš dalies, VMI prie FM AAS ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi:

39.1. išrašyti naują leidimo priedą ir jame įrašyti naujas akcizais apmokestinamas prekes ir su jomis leidžiamas vykdyti veiklas, arba be akcizais apmokestinamų prekių ar veiklos rūšių, kurių atsisakė sandėlio savininkas. Tokiame naujame priede turi būti surašyti visų iki to momento priimtų VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimų, kurių pagrindu buvo leidžiamos (atsisakytos) sandėlyje laikyti tam tikros akcizais apmokestinamos prekės ir su jomis leidžiama vykdyti veikla, datos, numeriai ir tokių pakeistų priedų įsigaliojimų datos, arba

39.2. išrašyti naują leidimą su pakeistais duomenimis ir jo priedą, arba

39.3. išrašyti leidimo ir jo priedo dublikatus (leidimo numeris lieka tas pats), kuriuose turi būti žyma DUBLIKATAS.

40. Apie VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimą netenkinti prašymo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo VMI prie FM AAS raštu turi informuoti sandėlio savininką ir nurodyti tokio sprendimo motyvus, o AVMI AAS turi išsiųsti sprendimą, grąžinti pateiktą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus.

41. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus teigiamą sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną AVMI AAS turi būti išsiųstas pakeistas, papildytas leidimas ir/ar jo priedas, ar leidimo dublikatas, pranešimo sandėlio savininkui kopija ir grąžinamas sandėlio savininko prašymas bei kartu su juo pateikti dokumentai. AVMI išvada ir ją pagrindžiantys dokumentai turi likti VMI prie FM.

42. Pakeistas leidimas, jo papildytas ar pakeistas priedas, dublikatas, išrašytas dėl leidimo ir/ar jo priedo sugadinimo, išduodamas kai sandėlio savininkas grąžina senąjį leidimą ir/ar jo priedą, pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (jei reikia) ir įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas.

Apie išduotą leidimą elektroniniu būdu informuojamas VMI prie FM AAS.

 

V. ATSISAKYMO TENKINTI PRAŠYMĄ APLINKYBĖS

 

43. AVMI viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo) išvadą netenkinti prašymo leisti steigti sandėlį, papildyti, pakeisti leidimą ar pan., o VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) tokį sprendimą gali priimti jeigu yra viena ar kelios žemiau nurodytos aplinkybės:

43.1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 darbo dienų nuo AVMI AAS ar VMI prie FM AAS raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus dokumentus, šio reikalavimo nevykdo;

43.2. sandėlį steigiantis asmuo nėra užsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

43.3. prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui arba prašymą pateikusio juridinio asmens vadovui, taip pat asmeniui, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, teismas savo sprendimu yra apribojęs užsiimti veikla, kuriai jis steigia sandėlį;

43.4. sandėlį steigiantis asmuo turi didesnių kaip 50000 Lt mokestinių nepriemokų, kurias administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;

43.5. sandėlyje nebus užtikrinta taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų akcizais apmokestinamų prekių apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio nesumokėjus akcizų, o asmuo, steigiantis sandėlį, raštiškai neįsipareigojo įdiegti atitinkamų tų prekių apsaugos priemonių;

43.6. sandėlyje, kuriame pageidaujama žymėti ir laikyti pažymėtus akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus tiekti žemės ūkio, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, nėra galimybės šiuos degalus laikyti atskirose talpyklose;

43.7. akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo, saugojimo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, technologinės schemos ir tokių operacijų techniniai reglamentai neužtikrina tinkamo operacijų atlikimo ir mokestinių prievolių vykdymo;

43.8. nustatoma, kad steigiant sandėlį vadovaujantis Akcizų įstatymo 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais, netenkinami Sandėlio steigimo atvejų 2 punkte nustatyti reikalavimai;

43.9. yra kitos aplinkybės, kurios AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens) patvirtintoje išvadoje ar VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendime yra pripažintos svarbiomis ir dėl kurių asmeniui negali būti suteikta teisė steigti sandėlį, papildytas leidimas ir pan.

 

VI. SANDĖLIO IŠREGISTRAVIMAS

 

44. Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 6 str. 6 d. 2 – 5 punktuose ir/ar Atvejuose, kada leidimas gali būti panaikinamas, AVMI AAS motyvuotą išvadą dėl leidimo steigti sandėlį panaikinimo, patvirtintą AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens), ir ją pagrindžiančius dokumentus turi siųsti VMI prie FM AAS.

45. VMI prie FM AAS ne daugiau kaip per 5 darbo dienas privalo išnagrinėti AVMI išvadą ir VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikti pasirašyti FR0641 formos sprendimą panaikinti leidimą steigti sandėlį.

Jei išnagrinėjus AVMI išvadą panaikinti leidimą steigti sandėlį paaiškėja, kad išregistruoti sandėlį nėra pagrindo, apie tai raštu turi būti informuojamas AVMI AAS.

46. Jei sandėlio savininkas pateikia prašymą panaikinti leidimą steigti sandėlį (FR0644 forma), tai AVMI AAS turi jį išnagrinėti ir motyvuotą išvadą teikti tvirtinti AVMI viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui). Išvadoje turi būti nurodyta, ar veikla sandėlyje vykdoma, ar sandėlio savininko mokestinės prievolės, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių laikymu sandėlyje, arba jų gabenimu, yra įvykdytos, paskutinės deklaracijos pateikimo data ir kitos aplinkybės, kurios, AVMI nuomone, yra svarbios priimant sprendimą panaikinti leidimą. Prašymas, išvada, ją pagrindžiantys dokumentai VMI prie FM sprendimui priimti turi būti išsiųsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

47. VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) sprendimą panaikinti leidimą ir išregistruoti sandėlį (FR0643 forma) turi priimti per 5 darbo dienas nuo prašymo ir AVMI išvados gavimo, o VMI prie FM AAS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio sprendimo priėmimo turi išregistruoti sandėlį iš AIS.

48. Sandėlio savininkas apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą turi būti informuotas per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo. Per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie sandėlio išregistravimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ sandėlio savininkas turi grąžinti leidimą jį išdavusiam AVMI AAS.

 

VII. SANDĖLIO REGISTRAVIMO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

49. AIS’e esanti informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti paskleista Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nustatyta tvarka.

50. Duomenys į užsienio valstybes gali būti perduodami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių sutartyse bei Europos Komiteto reglamentuose numatyta tvarka.

51. Sandėlių savininkai turi teisę susipažinti su savo sandėlių registravimo duomenimis, esančiais AIS, raštu reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba papildyti. Pagrįstas reikalavimas turi būti įvykdytas per 10 darbo dienų.

52. VMI prie FM interneto puslapyje nustatyta tvarka turi būti skelbiami tokie sandėlio registravimo duomenys:

52.1. sandėlio savininko pavadinimas arba vardas ir pavardė;

52.2. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

52.3. jeigu asmuo yra PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

52.4. sandėlio savininko identifikacinis numeris;

52.5. sandėlio identifikacinis numeris, adresas (gatvė, namo numeris, miestas), telekomunikacijų rekvizitai (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

52.6. sandėlio veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena);

52.7. sandėlyje vykdoma veikla ir akcizais apmokestinamų prekių grupės, kurios toje veikloje naudojamos;

52.8. sandėlio veiklos pabaigos data (metai, mėnuo, diena).

 

VIII. AIS VARTOTOJO REGISTRAVIMAS

 

53. Sandėlio savininkas sandėlio darbuotojus, kurie turės naudotis AIS, privalo įregistruoti AIS vartotojais. Tam jis turi pateikti AVMI AAS užpildytą taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio prašymą įregistruoti AIS vartotoją (toliau – įregistravimo prašymas). Kiekvieno vartotojo įregistravimo atveju turi būti pateikiamas atskiras įregistravimo prašymas.

54. Jeigu vartotojo prašyme nenurodytas sandėlio identifikacinis numeris, AVMI AAS darbuotojas turi jį įrašyti ir, įdėjęs įregistravimo prašymą į voką (toliau – įregistravimo vokas), jį perduoda AVMI AIS vartotojų prisijungimo prie AIS administratoriui (toliau – prisijungimo administratorius).

55. AVMI AIS vartotojų prisijungimo administratorius turi registruoti AIS vartotoją pagal kiekvieną pateiktą įregistravimo prašymą, suteikti vartotojui atskirą prisijungimo prie AIS vardą ir slaptažodį, užpildyti leidimo prisijungti prie akcizų informacinės sistemos FR0391 formą, ją pasirašyti, įdėti į įregistravimo voką ir perduoti AVMI AAS.

56. AVMI AAS įregistravimo voką turi perduoti asmeniui, kuris pateikė įregistravimo prašymą.

57. Vartotojas, pažeidęs atskiro prisijungimo prie AIS vardo ir (ar) slaptažodžio naudojimo reikalavimus, apie tai nedelsdamas turi informuoti AIS prisijungimo administratorių.

 

IX. IŠREGISTRAVIMAS IŠ AIS VARTOTOJŲ

 

58. Asmuo, norintis išregistruoti AIS vartotojus, AVMI AAS turi pateikti užpildytą taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio prašymą išregistruoti AIS vartotoją (toliau – išregistravimo prašymas). Kiekvieno vartotojo išregistravimo atveju turi būti pateikiamas atskiras išregistravimo prašymas.

59. AVMI AAS darbuotojas į išregistravimo voką įdėtą išregistravimo prašymą turi perduoti AVMI AIS vartotojų prisijungimo administratoriui.

60. AVMI AIS vartotojų prisijungimo administratorius kiekvieną AIS vartotoją turi išregistruoti pagal pateiktą atskirą išregistravimo prašymą, užpildyti Draudimo prisijungti prie akcizų informacinės sistemos FR0392 formą, ją pasirašyti, įdėti į išregistravimo voką ir perduoti AVMI AAS.

61. AVMI AAS išregistravimo voką turi perduoti asmeniui, kuris pateikė išregistravimo prašymą.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Sandėlyje, kuriame gaminamos, perdirbamos ar maišomos akcizais apmokestinamos prekės, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti kitas nei šiame sandėlyje pagamintas ar perdirbtas akcizais apmokestinamas prekes ar šioms prekėms pagaminti reikalingas žaliavas leidžiama tik tada, kai tenkinami Sandėlio steigimo atvejų 2 punkto reikalavimai.

63. Sandėlio savininkas apie pasikeitusius ar atsiradusius naujus taisyklių 25.2, 25.5, 25.10–25.11, 25.13–25.15, 25.22–25.24 punktuose išvardytus duomenis MAĮ nustatyta tvarka privalo informuoti AVMI AAS. Remdamasis tokia informacija AVMI AAS tikslina AIS duomenis, įrašydamas (perkeldamas iš kitų VMI prie FM informacinėje sistemoje esančių registrų, duomenų bazių) tikslinamus duomenis ir tikslinimo datas (metus, mėnesį, dieną).

64. Sandėlių registravimo duomenys, taip pat duomenys apie asmenų, pageidavusių steigti sandėlius arba sandėlių savininkų teiktus netenkintus prašymus nuolat saugomi AIS’e.

65. Šių taisyklių privalo laikytis VMI prie FM ir AVMI AAS, taip pat asmenys, teikiantys AVMI AAS atitinkamus prašymus.

66. Šiose taisyklėse išdėstytų nuostatų nevykdymas ar netinkamas vykdymas asmenims užtraukia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą atsakomybę.

67. AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens) ir VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo įregistruoti (išregistruoti) akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) vartotoją pavyzdys)

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________,

 

(asmens pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris___________________________, PVM mokėtojo kodas________________________________________________________________________,

buveinės arba gyv. vietos adresas__________________________________________________, telefonas____________, faksas __________, el. pašto adresas___________________________.

 

 

____________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

P R A Š Y M A S

ĮREGISTRUOTI AIS VARTOTOJU//IŠREGISTRUOTI IŠ AIS VARTOTOJŲ

 

 

20___m. _______________ d.

 

 

 

Duomenys apie AIS vartotoją:

 

Asmens kodas_________________________________________________________;

AIS vartotojo vardas, pavardė ____________________________________________;

 

AIS vartotojas yra (reikalingą pažymėti X):

 

sandėlio savininkas; registruotas prekybininkas; įgaliotas asmuo; sandėlininkas 

 

Telefonas______________________________, Faksas_________________________;

Elektroninio pašto adresas________________________________________________;

 

Prašau        įregistruoti  ;   išregistruoti   (reikalingą pažymėti X) AIS vartotoją, dirbantį (reikalingą pažymėti X)

 

akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kurio identifikacinis numeris yra toks_________.

_________________________________________________________________________.

(nurodyti vietą, kurioje dirbs registruoto prekybininko AIS vartotojas. Taip pat nurodyti registruoto prekybininko identifikacinį numerį)

 

 

Statiniai IP adresai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________ ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pildomi 2 egzemplioriai   


 

FR0641 forma patvirtinta Valstybinės

Mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28d.

įsakymu Nr. VA-65

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

SPRENDIMAS
PANAIKINTI  LEIDIMĄ STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

_____________ Nr._____________

                                                            (data)                        (registracijos numeris)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 6 str. 6 d. ___punktu, ____________________________________________________________________

                                             (nurodyti, kokių kitų teisės aktų nuostatomis vadovaujantis priimamas sprendimas)

_______________________________________________________________________________ ,

atsižvelgdamas į ____________apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ____m. _______ ____d. išvadą Nr. _________ ir _____________________________________________________________________

(nurodyti priežastis, dėl kurių priimamas sprendimas panaikinti leidimą steigti akcizais

________________________________________________________________________________

apmokestinamų prekių sandėlį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

 

PANAIKINU Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos           ____m. __________ ___ d. sprendimu Nr. _______

                                                     (pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, sandėlio savininko identifikacinis numeris)

 

suteiktą teisę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr. __________________adresu: ____ ,

ir nustatau, kad nuo ________m. _________________________ d. šis sandėlis yra išregistruojamas.

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_____________________                                                             _______                                             

          (pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

                                  A. V.

______________


 

FR0642 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-65

 

TVIRTINU
_________________
(pareigos)
_________________
(parašas)
_________________
(vardas, pavardė)
_________________
(data)
 


A.V.Valstybinei mokesčių inspekcijai

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

IŠVADA

 

_____________________________APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

                    (įstaigos duomenys)

 

Nr. ___________

                                                                                                                           (data)                                                        (registracijos numeris)

 

____________ apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI), išnagrinėjusi ______ m. __________ _____________  d. gautą                                                                                                 

                                                                                                                                          (asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

________________________________________________________________________________________________________________________________

prašymą leisti                                                                                                                                          

(adresas)

steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis) ir patikrinusi pateiktą informaciją bei kitas aplinkybes, reikalingas sprendimui priimti, nustatė, kad:

 

1. Asmuo, pageidaujantis steigti sandėlį:

 

1.1. Juridinių asmenų rejestre registravosi ____________________________________ ;

                                                                                                                                       (data)

1.2. Mokesčių mokėtoju registravosi _______________________________________ ;

                                                                                                                                (data)

1.3. Mokestinių nepriemokų biudžetams ir (arba) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi  / turi

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo turi nepriemokų, rašyti, kada, kokia ir pan. nepriemoka atsirado)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

1.4. Nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi  / turi

 

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo nepriemokų turi, rašyti, kada, kokia ir pan. nepriemoka atsirado)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

1.5. Įsipareigojimus muitinei vykdo  / nevykdo

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo įsipareigojimų nevykdo, rašyti, kokių, nuo kada ir pan.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2. Prašymą leisti steigti sandėlį pateikęs fizinis asmuo/juridinio asmens vadovas (jei prašymą yra pateikęs juridinis asmuo) yra pripažintas kaltu arba turi neišnykusį teistumą už:

 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansams                    ;

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai          ;

nusikaltimų ir baudžiamuosius nusižengimus ūkininkavimo arba ekonomikos ir verslo tvarkai     ;

dokumentų klastojimą                                       ;

 

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsnį, ar teistumas išnykęs)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

2.1. Apskaitos tarnybos vadovas arba vyr. finansininkas (buhalteris) yra pripažintas kaltu arba turi neišnykusį teistumą už:

 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansams                    ;

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai          ;

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ūkininkavimo arba ekonomikos ir verslo tvarkai ;

dokumentų klastojimą                                       ;

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį BK straipsnį, ar teistumas išnykęs)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.2. Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, yra pripažintas kaltu arba turi neišnykusį teistumą už:

 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansams                    ;

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai          ;

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ūkininkavimo arba ekonomikos ir verslo tvarkai ;

dokumentų klastojimą                                       ;

 

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal

kokį BK straipsnį, ar teistumas išnykęs. Jeigu nėra asmens, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, išvadoje tai reikia nurodyti)

________________________________________________________________________________             

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3. Prašymą leisti steigti sandėlį pateikusiam fiziniam asmeniui/juridinio asmens vadovui (jei prašymą yra pateikęs juridinis asmuo) administracinė nuobauda už:

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą

nepaskirta  / paskirta ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą nepaskirta  / paskirta ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nepaskirta  / paskirta ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą arba licencijuojamos veiklos tvarkos pažeidimus nepaskirta  / paskirta ;

Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtų pareigūnų teises nepaskirta  / paskirta ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą nepaskirta  / paskirta ;

 

 

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) straipsnį)

________________________________________________________________________________             

_______________________________________________________________________________ ;

 

3.1. Apskaitos tarnybos vadovas arba vyr. finansininkas (buhalteris)

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą

nebaustas  / baustas ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą nebaustas  / baustas ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nebaustas  / baustas ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą arba licencijuojamos veiklos tvarkos pažeidimus nebaustas  / baustas ;

Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtų pareigūnų teises nebaustas  / baustas ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą nebaustas  / baustas ;

 

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį ATPK straipsnį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________             

_______________________________________________________________________________ ;

 

3.2. Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, už:

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą

nebaustas  / baustas ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą nebaustas  / baustas ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nebaustas  / baustas ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą arba licencijuojamos veiklos tvarkos pažeidimus nebaustas  / baustas ;

Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtų pareigūnų teises nebaustas  / baustas ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą nebaustas  / baustas ;

 

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį ATPK straipsnį. Jei nėra asmens, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, išvadoje tai reikia nurodyti)

________________________________________________________________________________             

_______________________________________________________________________________ .

 

4. Papildomų reikalavimų, pareiškėjo turimuose sandėliuose

nenustatyta  / nustatyta .

 

5. Patalpoje (-ose) ir (arba) teritorijoje (-ose), kur pageidaujama steigti sandėlį:

 

5.1. akcizais apmokestinamų prekių, sandėlyje laikomų taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą, apsauga nuo neteisėto jų nesumokėjus akcizų (visos sąlygos kontroliuoti žmonių, transporto priemonių, prekių judėjimą į patalpą (-as) ir (arba) teritoriją (-as) ir iš jų) bus užtikrinta  / nebus užtikrinta

 

 

(nurodyti, kuo remiantis padaryta išvada, ją motyvuoti)

________________________________________________________________________________             

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.2. Visos sąlygos, reikalingos mokesčių administratoriaus atstovui vykdyti akcizais apmokestinamų prekių kontrolę sandėlyje, taip pat tikrinti, ar teisingai apskaičiuojami ir sumokami akcizai, sudarytos  / nesudarytos  

 

                                                                                                                                                                

(nurodyti, kuo remiantis padaryta išvada, ją motyvuoti)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.3. Visos pagal teisės aktus privalomos apskaitos priemonės įdiegtos  / neįdiegtos

 

                                                                                                                                                                

(jeigu jų dar nėra, nurodyti, ar yra visos sąlygos, reikalingos joms įrengti iki numatomos sandėlio veiklos pradžios, išvadą motyvuoti)

________________________________________________________________________________             

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.4. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota  / nekompiuterizuota ;

 

5.5. Interneto ryšys su Valstybine mokesčių inspekcija yra  / nėra ;

 

 

(jeigu buhalterinė apskaita nekompiuterizuota ar/ir nėra interneto ryšio, nurodyti, ar yra pateiktas jų įdiegimo iki numatomos sandėlio veiklos pradžios grafikas)

________________________________________________________________________________             

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

 

5.6. Muitinės sandėlis įsteigtas  / neįsteigtas ;

5.7. PVM lengvatų sandėlis įsteigtas  / neįsteigtas .

 

6. Sandėlių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse turi  / neturi .

 

7. Prašyme leisti steigti sandėlį nurodytą numatomą sandėlyje laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekį vertinome, remdamiesi                                                                                                                           

                                                                                                                                              (rašyti, pagal kokius dokumentus buvo vertinta)

_______________________________________________________________________________ ,

ir nustatėme, kad                                                                                                                                    

(rašyti, kas buvo nustatyta)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba: 7 punktą pildyti, jeigu pateikiamas prašymas leisti steigti sandėlį Akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais)

 

8. Prašyme leisti steigti sandėlį nurodytą numatomą sandėlyje laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio tikslumą (ar jis nėra dirbtinai sumažintas) vertinome, remdamiesi                                                                        

                                                                                                                                                                                        (rašyti, pagal kokius dokumentus buvo vertinta)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

 

ir nustatėme, kad                                                                                                                                    

(rašyti, kas buvo nustatyta)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Pastaba: 8 punktą pildyti, jeigu pateikiamas prašymas leisti steigti sandėlį vadovaujantis akcizų įstatymo 4 str. 1 dalimi)

 

9. Galimybė pažymėtus dyzelinius degalus laikyti atskirose yra  / nėra

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba: 9 punktą pildyti, jeigu steigiamas sandėlis, kuriame pageidaujama žymėti ir/ar laikyti pažymėtus dyzelinius degalus, skirtus tiekti žemės ūkio, tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms)

 

10. Kita:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

(Pastaba: pildyti, kai reikia išdėstyti kokias nors pastabas)

 

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, darome išvadą, kad                                                                              

(asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

________________________________________________________________________________

prašymas leisti steigti sandėlį adresu                                                                                                      

                                                                                                 (adresas)

yra tenkintinas ; tenkintinas iš dalies ; netenkintinas.

 

Prašymą tenkinti iš dalies/netenkinti nuspręsta remiantis tokiomis aplinkybėmis (pildyti, jei prašymas tenkinamas iš dalies arba netenkinamas):

 

(nurodyti motyvus, dėl ko priimtas sprendimas prašymą tenkinti tik iš dalies)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinių prievolių įvykdymą siūlome užtikrinti                                                                             

                                                                               (jei reikia, rašyti siūlomą mokestinių prievolių užtikrinimo būdą, sumą,

_______________________________________________________________________________.

išvadą motyvuoti)

 

PRIDEDAMA (nurodyti išvadą pagrindžiančių dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių):

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ .

 

______________________                                                                 _                                                 

(pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                                             (vardas, pavardė)

______________


FR0643 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių Inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-65

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ IŠDAVIMO, PAKEITIMO, PAPILDYMO AR PANAIKINIMO

 

                                      Nr.                             __

                                                                                                                           (data)                                                   (registracijos numeris)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 4 str. 2 dalimi ir atsižvelgdamas ____________________________________________________________

                                                                     (nurodyti teisės aktus ir dokumentus, į kuriuos atsižvelgiant priimamas

_______________________________________________________________________________ ,

sprendimas)

išnagrinėjau                                                                                                                                             

(asmens pavadinimas (vardas ir pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, sandėlio savininko identifikacinis numeris, jei yra)

________________________________________________________ prašymą (pažymėti reikalingą)

leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį adresu:                                                                 

ir išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

leidimą Nr.                                     steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr.                 

papildyti ir išduoti naują leidimo priedą;

pakeisti ir išduoti naują leidimą bei jo priedą;

pakeisti ir išduoti naują leidimo priedą;

 

išduoti leidimo Nr.  steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr.  ir jo priedo dublikatą;

panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr. ______adresu:                          

____________________ ir šį sandėlį išregistruoti.

 

NUSPRENDŽIU

Prašymą                          tenkinti;              tenkinti iš dalies;               netenkinti.

 

Sprendimas prašymą_______________________________________________________________

(nurodyti prašymą ir išdėstyti sprendimo sąlygas. Jei prašymas netenkinamas ar tenkinamas iš dalies, nurodyti tokio

________________________________________________________________________________________________________________________________

sprendimo motyvus)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_____________________________                                                                                                    

        (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

A. V.

______________

 


 

FR0644 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-65

_______________________________________________________________________________ ,

(asmens pavadinimas arba vardas, pavardė)

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris________________________________ , PVM mokėtojo

kodas__________________________________________________________________________ ,

Sandėlio savininko identifikacinis numeris (jei yra)_______________________________________ ,

buveinės arba gyv. vietos adresas_________________________________ , telefonas____________,

faksas __________, el. pašto adresas___________________________.

 

 

____________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

P R A Š Y M A S

DĖL LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

20___m. _______________ d.

 

Prašau:

 

Leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.*

 

Leidimą Nr.                                 steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr.         

papildyti ir išduoti naują leidimo priedą;**

pakeisti ir išduoti naują leidimą bei jo priedą;***

pakeisti ir išduoti naują leidimo priedą;****

panaikinti ir šį sandėlį išregistruoti.*****

 

Išduoti leidimo Nr.                         steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Nr.                  ir jo priedo dublikatą.******

 

PRIDEDAMA (priedų pavadinimai ir lapų skaičius):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________                                                                                                    

        (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

 

Pastabos.

Pildoma 2 egzemplioriais.

* Pažymėti ženklu X, kai pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis). Kartu pildyti prašymo 1 ir 2 priedus.

** Pažymėti ženklu X, kai sandėlyje, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą norima pradėti laikyti naujas akcizais apmokestinamas prekes, ir/ar vykdyti naujas veiklas. Kartu pildyti prašymo 1 priedą.

*** Pažymėti ženklu X, kai prašymas, dėl naujo leidimo išdavimo, teikiamas pasikeitus sandėlio savininko pavadinimui arba vardui, pavardei (bet ne savininkui), mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adresui (bet ne sandėlio vietai) arba leidime ar jo priede nurodyti neteisingi duomenys. Kartu pildyti prašymo 3 priedą.

**** Pažymėti ženklu X, kai sandėlyje, atsisakoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti tam tikras akcizais apmokestinamas prekes, ir/ar vykdyti tam tikras veiklas. Kartu su prašymu turi būti pateiktas sąrašas prekių ar veiklų, kurių yra atsisakoma.

Jeigu tuo pat metu kai prašoma papildyti leidimą naujomis prekių grupėmis ar veiklomis yra atsisakoma tam tikrų prekių grupių ar veiklų – ženklu X pažymėti atitinkamus langelius.

***** Pažymėti ženklu X, kai pašoma išregistruoti sandėlį.

****** Pažymėti ženklu X, kai praradus ar sugadinus leidimą ir/ar jo priedą kreipiamasi dėl naujo leidimo ir jo priedo išdavimo. Kartu su prašymu turi būti pateiktas paaiškinimas dėl leidimo praradimo aplinkybių.

______________


 

Prašymo dėl leidimo steigti akcizais

apmokestinamų prekių sandėlį

FR0644 formos 1 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE NUMATOMA VYKDYTI VEIKLA

 

Veikla su akcizais apmokestinamomis prekėmis

Prekių grupės kodas*

Gaminti

 

 

Perdirbti

 

 

Maišyti

 

**

Saugoti

 

 

Atvežti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis) taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą

 

Išvežti iš sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą

 

Pagalbinėms operacijoms

 

 

Laikyti tik valstybės naftos produktų atsargas

 

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes kaip atsargas

laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba)

krovinius tarptautiniais maršrutais

 

Tiekti kurą orlaiviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 1 punkte

 

Tiekti kurą laivams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 2 punkte

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems tikslams

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems tikslams

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytiems tikslams

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytiems tikslams

 

Eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse

 

Tiekti energetinius produktus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau vadinama – KN) 2004 m. versijos

2710 11 31, 2710 11 41-2710 11 90, 2710 19 21-2710 19 29, 2710 19 41-2710 19 49, 2710 19 61-2710 19 69 subpozicijose ir 2711 pozicijoje klasifikuojamus energetinius produktus)

***

 

_____________________________                                                                                                    

        (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pastabos:

* Įrašyti akcizais apmokestinamų prekių, su kuriomis pageidaujama taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą sandėlyje vykdyti tam tikras veiklas, tarifinių grupių kodus pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 patvirtintą Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių (Žin., 2002, Nr. 61-2489, toliau – Klasifikatorius). Jei veikla bus vykdoma ne su visomis tai prekių tarifinei grupei priskiriamomis akcizais apmokestinamomis prekėmis, skliaustuose nurodyti tokių prekių pavadinimus ir KN kodus).

** Nurodyti, su kuo sandėlyje bus maišomos akcizais apmokestinamos prekės (rašyti jų kodus pagal Klasifikatorių). Pvz. (450; 470); (445; 470).

*** Nurodyti energetinių produktų pavadinimus ir KN kodus.

______________

 


Prašymo dėl leidimo steigti akcizais

apmokestinamų prekių sandėlį

FR0644 formos 2 priedas

 

________________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

PRAŠYMO LEISTI STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ PAPILDOMI DUOMENYS

 

Steigiamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) adresas_______________

_______________________________________________________________________________ ,

telefonas _____________________________, faksas____________________________________ ,

elektroninio pašto adresas _________________________________________________________ .

 

Patalpos arba teritorijos plotas (m 2/ha)______________________________________________ .

 

Patalpoje ir/arba teritorijoje:

 

Muitinės sandėlis įsteigtas  / neįsteigtas ;

PVM lengvatų sandėlis įsteigtas  / neįsteigtas ;

Interneto ryšys yra  / nėra .

 

Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų paketas:

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė/ pavadinimas, asmens kodas/įmonė kodas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

Juridinio asmens vadovas: _________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

Juridinio asmens apskaitos tarnybos vadovas arba vyriausiasis finansininkas (buhalteris):

_______________________________________________________________________________ .

(vardas, pavardė/pavadinimas, asmens kodas/įmonės kodas)

 

Sandėlyje bus naudojamos tokios akcizais apmokestinamų prekių matavimo, apskaitos priemonės ir apskaita sandėlyje bei įmonės vidaus auditas atliekami taip:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

 

Sandėlyje bus naudojami tokie apskaitos registrai ir programinė įranga:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

 

Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigti sandėliai (įskaitant tuos, kuriuos steigti išduoti leidimai yra panaikinti) (nurodyti sandėlio adresą, identifikacinį numerį, veiklos pradžią, jei sandėlis išregistruotas ir veiklos pabaigą):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

 

Veikla, kurią numatoma vykdyti sandėlyje, vykdoma nuo__________________________________ .

                                                                                                                                                         (nurodyti metus)

Veikla, susijusi su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdoma nuo_______________________ .

                                                                                                                                                                          (nurodyti metus)

 

Įmonės suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas* ____________________________________ .

                                                                                                                                          (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

Įmonės turimas neįkeistas ir neareštuotas turtas, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti*      .

(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

 

_____________________________                                                                                                    

        (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pastaba: pildyti jei pareiškėjas atitinka teisės aktuose nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą)

______________


 

Prašymo dėl leidimo steigti akcizais

apmokestinamų prekių sandėlį

FR0644 formos 3 priedas

 

________________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

PRAŠYMO PAKEISTI LEIDIMĄ STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ PAPILDOMI DUOMENYS

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) adresas_______________________

_______________________________________________________________________________ ,

telefonas _____________________________, faksas____________________________________ ,

elektroninio pašto adresas _________________________________________________________ .

Sandėlio identifikacinis Nr. ________________________________________________________ .

Leidimo išdavimo data _______________________________ , Leidimo Nr. _________________.

 

Leidimo keitimo priežastis:

 

Pasikeitus sandėlio savininko pavadinimui/vardui pavardei.

Pasikeitus sandėlio savininko buveinės adresui.

Pasikeitus sandėlio adresui.

Išduotame leidime nurodyti neteisingi duomenys.

Kita.

 

Leidime vietoje

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ,

 

įrašyti

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

 

_____________________________                                                                                                    

        (pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                         (vardas, pavardė)

______________


FR0391 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 177

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. VA-65 redakcija)

_______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

(įstaigos duomenys)

 

 

LEIDIMAS

PRISIJUNGTI PRIE AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

________________ Nr. ___________________

(data) (registracijos numeris)

______________________

(surašymo vieta)

 

 

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio/Registruoto prekybininko (rašyti reikalingą), kurio identifikacinis numeris________________________________, darbuotojui __________________________________________________________________________,

 

(nurodyti akcizų informacinės sistemos vartotojo (toliau - Vartotojas) vardą, pavardę naudininko linksniu)

 

kurio asmens kodas__________________________________________________________,

 

LEIDŽIAMA PRISIJUNGTI PRIE AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

 

kompiuteriais, kuriuose įdiegti šie IP adresai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lentelės langeliuose rašyti kompiuterių, kuriais dirbs Vartotojas, IP adresus, pvz.: 112.256.12.19)

 

Suteikiamas akcizų informacinės sistemos (toliau - AIS) vartotojo:

 

statusas________________________________________________________,

(įrašyti AIS vartotojo statusą)

 

atskiras prisijungimo prie AIS vardas ________________________________,

 

ir slaptažodis___________________________________________________.

(Vartotojui draudžiama perduoti kitiems asmenims AIS

prisijungimo vardą ir slaptažodį)

 

Leidimas įsigalioja nuo _______________

(data)

 

 

_______________________ __________________ ________________

(pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                                              (vardas, pavardė)


 

FR0392 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 177

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-65 redakcija)

_______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

(įstaigos duomenys)

 

 

DRAUDIMAS

PRISIJUNGTI PRIE AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

 

________________ Nr. ___________________

(data) (registracijos numeris)

______________________

(surašymo vieta)

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio/Registruoto prekybininko (rašyti reikalingą), kurio identifikacinis numeris________________________________, darbuotojui __________________________________________________________________________,

 

(nurodyti akcizų informacinės sistemos vartotojo vardą, pavardę naudininko linksniu)

 

kurio asmens kodas__________________________________________________________,

 

 

DRAUDŽIAMA PRISIJUNGTI PRIE AKCIZŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

 

kompiuteriais, kuriuose įdiegti šie IP adresai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lentelės langeliuose rašyti kompiuterių, kuriais dirbo minėtas vartotojas, IP adresus, pvz., 112.256.12.19)

 

 

 

 

 

 

Draudimas įsigalioja nuo _______________

(data)

 

 

 

 

 

 

_______________________ __________________ ________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

 


 

FR0648 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA- 65           

                                       

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS

STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

Nr.

 

_____________________________________________________________________________

(akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo kodas)

_____________________________________________________________________________

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

_____________________________________________________________________________________________

(akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO IDENTIFIKACINIS NUMERIS

 

 

________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(akcizais apmokestinamų prekių sandėlio adresas)

_____________________________________________________________________________________________

(apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas ir kodas)

 

 

 

Teisė steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos _________________________ 200 m. ______ _____ d.

(pareigų pavadinimas)

sprendimu Nr.______.       

 

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą leidžiamos laikyti akcizais apmokestinamos prekės ir leidžiama vykdyti veikla nurodyta šio leidimo priede.  

 

 

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžia 200_____________________________d.

 

 

Leidimas išduotas 200      m._______________ d.                                  

 

 

Leidimo galiojimo laikas neterminuotas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                (Parašas)                                            (Vardas, pavardė)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A.V. 


 

FR0648 formos priedas

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE NR._________________ TAIKANT AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ LEIDŽIAMA LAIKYTI TOKIAS AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES IR VYKDYTI TOKIĄ VEIKLĄ:

 

 

 

(nurodyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą leidžiamas laikyti akcizais apmokestinamas prekes ir leidžiamą su jomis vykdyti veiklą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame priede nurodytos akcizais apmokestinamos prekės ir su jomis leidžiama vykdyti veikla nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimais (nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimo datą, numerį ir sprendimu nustatytų pakeitimų įsigaliojimo datą):

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                 (Parašas)                                                                (Vardas, pavardė)

A.V.