LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2190

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

11 straipsnyje išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos“, „ir Muitų tarifų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Labdaros ir paramos teikėjų ir gavėjų apmokestinimas

Labdaros ir paramos teikėjų ir gavėjų apmokestinimą Lietuvos Respublikoje nustato mokesčių įstatymai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS