LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO, PAKEISTO 2003 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSTATYMU NR. IX-1908, 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2137

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)

 

1 straipsnis.         Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, pakeisto 2003 m. gruodžio 16 d. įstatymu Nr. IX-1908, 7 straipsnio 2 dalies 23 punkto pripažinimas netekusiu galios

7 straipsnio 2 dalies 23 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________