LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2139

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156; 1996, Nr. 68-1635; 1997, Nr. 64-1497; 2000, Nr. 92-2888; 2003, Nr. 104-4648, Nr. 116-5256)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas 19 punktu

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 19 punktu:

19) Lietuvos banko nekilnojamasis turtas.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio paPILDYmas

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 112-4089; 2002, Nr. 43-1605; 2003, Nr. 104-4646)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 6 dalies papildymas 10 punktu

Papildyti 4 straipsnio 6 dalį 10 punktu:

10) Lietuvos bankas.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 82-2478)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1 straipsnio 2 dalyje po žodžio „bankams“ įrašyti žodžius „išskyrus Lietuvos banką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos visoms įmonėms, viešosioms įstaigoms, bankams, išskyrus Lietuvos banką, ir kredito unijoms (toliau – įmonės), kurios įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2001, Nr. 62-2233)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnyje po žodžio „asmenys“ įrašyti žodžius „išskyrus Lietuvos banką“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Rinkliavų mokėtojai

Rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2001, Nr. 52-1811)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnyje po žodžio „asmenys“ įrašyti žodžius „išskyrus Lietuvos banką“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Mokesčių mokėtojai

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą (toliau – mokesčiai) moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, pramoninio dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13- 474, Nr. 123-5550; 2003, Nr. 48-2108; 2004, Nr. 25-746)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio papildymas

Papildyti 5 straipsnį 6 dalimi:

6. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą atleidžiamas Lietuvos bankas.“

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 51-951)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

2 straipsnyje po žodžių „juridiniai asmenys“ įrašyti žodžius „išskyrus Lietuvos banką“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Konsulinį mokestį moka užsienio ir Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, užsienio valstybių piliečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės už Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje jiems teikiamas konsulines paslaugas, atliekamus notarinius veiksmus ar išduodamus juridinę galią turinčius dokumentus.“

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS

 

(Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890)

 

1 straipsnis. 57 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

57 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS