LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL KONSULTANTŲ SKYRIMO

 

2004 m. balandžio 23 d. Nr. 28

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu laikinai einančio Respublikos Prezidento pareigas konsultantais visuomeniniais pagrindais,  skiriu šiuos asmenis:

Leoną Vaidotą AŠMANTĄ;

Tomą BIRMONTIENĘ;

Alfredą BUMBLAUSKĄ;

Zenoną DABKEVIČIŲ;

Algirdą GAIŽUTĮ;

Algirdą KUMŽĄ;

Kazimierą MOTIEKĄ;

Gitaną NAUSĖDĄ;

Česlavą OKINČICĄ;

Artūrą POVILIŪNĄ;

Vytautą VIGELĮ.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________