LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO 23 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2111

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2003, Nr. 15-597)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio straipsnio 2 dalyje nustatytą paslaugą duomenų subjektui imama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.“

 

2 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio „valdytojas“ įrašyti žodžius „automatiniu būdu“, po žodžio „išskyrus“ įrašyti žodžius „šių duomenų tvarkymą vidaus administravimo tikslais arba“, vietoj žodžių „nustatytus atvejus“ įrašyti žodžius „nustatytais atvejais“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) kai duomenų valdytojas automatiniu būdu ketina tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus šių duomenų tvarkymą vidaus administravimo tikslais arba šio Įstatymo 10 straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais;“.

2. 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio „valdytojas“ įrašyti žodžius „automatiniu būdu“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) kai duomenų valdytojas automatiniu būdu ketina tvarkyti viešas duomenų rinkmenas, jei įstatymuose ar kituose teisės aktuose neapibrėžta duomenų teikimo tvarka;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS