LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. D1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2003, Nr. 84-3834), 6.29 ir 11.5 punktais bei siekdamas užtikrinti vandens ir su juo susijusių ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantų pastovumą,

1. Tvirtinu:

1.1. Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (pridedama);

1.2. Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą (pridedama).

2. Pavedu Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją organizuoti šiuo įsakymu patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis nuostatų ir apribojimų, nustatytų Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše, vykdymo kontrolę.

3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 263 „Dėl leidimų plaukioti mažosiomis plaukiojimo priemonėmis Lietuvos Respublikos vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2607).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187

 

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (toliau – Aplinkosaugos sąlygos) taikomos plaukiojimo priemonių naudotojams, naudojantiems plaukiojimo priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus Baltijos jūrą.

2. Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše (toliau – Sąrašas) nurodomi vandens telkiniai, kuriuose plaukioti plaukiojimo priemonėmis draudžiama arba nustatyti apribojimai bei išimtys.

3. Aplinkosaugos sąlygose ir Sąraše naudojamos svarbiausios sąvokos:

3.1. plaukiojimo priemonės – laivai ir kiti plaukiojimui skirti arba plūduriuojantys įrenginiai. Plaukiojimo priemonės skirstomos į savaeiges ir nesavaeiges;

3.2. savaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri turi judėjimui skirtą vidaus degimo variklį;

3.3. nesavaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri neturi judėjimui skirto vidaus degimo variklio (irklinės valtys, plaustai, vandens dviračiai, burinės plaukiojimo priemonės ir kt.);

3.4. vidaus vandenų keliai – laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kur yra navigacijos ženklų arba locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris;

3.5. navigacijos sezonas – tai laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo;

3.6. lėta eiga – mažiausias leistinas greitis, kuris būtinas saugiam savaeigės plaukiojimo priemonės valdymui (bet kuriuo atveju greitis turi neviršyti 6 km/h).

4. Burinėms plaukiojimo priemonėms, turinčioms pagalbinį vidaus degimo variklį, bei plaukiojimo priemonėms, judančioms elektros variklio pagalba, galioja Aplinkosaugos sąlygos, kurios taikomos plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Vandens telkiniuose arba jų dalyse (išskyrus Aplinkosaugos sąlygų 15 punkte nurodytus atvejus), kur savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama, savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukti tik su išjungtais vidaus degimo varikliais ir tik tuo atveju, kai tokie telkiniai ar jų dalys susisiekia su vandens telkiniais ar jų dalimis, kur plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nedraudžiama.

5. Asmenims, vykdantiems gelbėjimo darbus, ir pareigūnams, atliekantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, valstybinę vidaus vandenų laivybos bei vandenų kelių priežiūros ir darbų vykdymo vandenų keliuose kontrolę, Aplinkosaugos sąlygose nustatyti apribojimai plaukioti plaukiojimo priemonėmis netaikomi.

6. Plaukiojimo priemonės turi būti nustatyta tvarka įregistruotos, techniškai tvarkingos.

 

II. APLINKOSAUGOS SĄLYGOS

 

7. Naudojant plaukiojimo priemones, draudžiama teršti vandenį. Netinkamas naudoti bei nuskendusias plaukiojimo priemones jų savininkas privalo pašalinti iš vandens telkinio.

8. Vandens telkiniuose (išskyrus saugomose teritorijose esančius vandens telkinius), kurių plotas mažesnis kaip 10 ha, savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama, nuo 10 iki 200 ha ploto vandens telkiniuose draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ), o didesnio kaip 200 ha ploto vandens telkiniuose – 110 kW (150 AJ).

9. Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kurių plotas mažesnis kaip 50 ha, draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o didesniuose kaip 50 ha ploto vandens telkiniuose draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas viršija 4 kW (5,4 AJ), išskyrus Sąrašo 13, 21, 22, 23 ir 28 punktuose numatytas išimtis.

10. Vidaus vandenų keliams priskirtuose vandens telkinių ruožuose ir vandens telkiniuose, nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą, savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumas neribojamas.

11. Draudžiama ne lėta eiga plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų (išskyrus upes ir vidaus vandenų keliams priskirtus vandens telkinių ruožus) bei paplūdimių ir maudyklų teritorijų.

12. Plaukiojimo priemonėmis draudžiama įplaukti, išskyrus gelbėjimo tarnybas, į nustatyta tvarka įteisintų maudyklų teritorijas, jeigu nėra pažymėtų vietų, skirtų plaukti plaukiojimo priemonėmis.

13. Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose draudžiama plaukioti laivais ant oro pagalvių, nusileisti lėktuvams su plūdėmis (hidroplanams), išskyrus avarinio nusileidimo atvejus.

14. Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus Kauno HE tvenkinį (Kauno marias), taip pat nesaugomose teritorijose esančiuose mažesnio kaip 500 ha ploto vandens telkiniuose draudžiama plaukioti vandens motociklais, išskyrus Sąrašo 30 punkte numatytą išimtį.

15. Gamtinių rezervatų, zoologinių, botaninių-zoologinių ir telmologinių draustinių vandens telkiniuose, išskyrus Sąrašo 21, 22 ir 23 punktuose numatytas išimtis, leidžiama plaukioti tik nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis mokslinių tyrimų bei stebėjimų tikslais, suderinus su:

15.1. atitinkama valstybinio rezervato, biosferos rezervato ar valstybinio parko (kai gamtinis rezervatas, zoologinis, botaninis-zoologinis ar telmologinis draustinis yra atitinkamoje saugomoje teritorijoje) direkcija, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys;

15.2. atitinkamu Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai vandens telkinys yra valstybiniame zoologiniame, botaniniame-zoologiniame ar telmologiniame draustinyje;

15.3. atitinkama savivaldybe, jeigu vandens telkinys yra savivaldybės įsteigtame zoologiniame, botaniniame-zoologiniame ar telmologiniame draustinyje.

16. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti visuose vidaus vandens telkiniuose, išskyrus Aplinkosaugos sąlygų 15 punkte nurodytus atvejus.

17. Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis vandens sporto tikslais vandens sporto įstaigoms ir organizacijoms teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose akvatorijose tik nustatytai sporto rūšiai šviesiuoju paros metu (pradedant 1 val. prieš saulėtekį ir baigiant 1 val. po saulėlydžio) visą navigacijos sezoną.

Nesaugomose teritorijose esančius vandens telkinius ar jų akvatorijos dalį vandens sporto treniruotėms ir varžyboms organizuoti vandens sporto įstaigų ir organizacijų prašymu nustato ir skiria atitinkama savivaldybė. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis turi būti laikomasi šių Aplinkosaugos sąlygų ir savivaldybės nustatytų papildomų apribojimų ar reikalavimų.

18. Bendrojo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentais gali būti numatyti vandens turizmo maršrutai, kuriuose būtų galima plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija Aplinkosaugos sąlygų 8 ir 9 punktuose nustatytus apribojimus.

19. Valstybiniuose ne miestų teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose, esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose, draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones (plaukiojančius vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir kt.), išskyrus plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas, kurie gali būti nustatyta tvarka įrengiami ir naudojami.

Privačiuose ir miestų teritorijose esančiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, plūduriuojančias priemones galima laikyti ir naudoti tik jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas suderinus su atitinkama savivaldybe bei regiono aplinkos apsaugos departamentu, o jeigu vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje (išskyrus šio punkto pirmoje pastraipoje išvardytus atvejus) – ir su saugomos teritorijos direkcija.

20. Plaukiojimui vandens telkiniuose savaeigėmis ar nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis savivaldybės gali nustatyti griežtesnius apribojimus ir reikalavimus negu nustatyti šiose Aplinkosaugos sąlygose.

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

21. Asmenys, pažeidę Aplinkosaugos sąlygose nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pastaba. Informaciją apie valstybinės reikšmės ežerų ir tvenkinių plotus galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4394) patvirtintame Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių ir jų plotų sąraše, vidaus vandenų kelius – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 73- 1709; 2001, Nr. 35-1201) patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąraše ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3-728“Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 18 „Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“(Žin., 2004, Nr. 18-561) patvirtintame Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąraše, saugomas teritorijas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (http://www.vstt.lt).

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 187

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas (saugoma teritorija)

Ežero (tvenkinio) plotas, ha

Kodas

Ežero inventorinis numeris

Apribojimai

1.

Anykščių r.

Šventosios up. (Šventosios kraštovaizdžio draustinis)

 

12210001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Šventosios kraštovaizdžio draustinio ribose.

2.

Anykščių r.

Mūšėjaus ež. (Anykščių RP)

90,7

12231562

30-41

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

3.

Biržų r.

Širvėnos ež. (Biržų RP)

325,4

42040061

8-6

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

4.

Druskininkų

Vilko ež. (Vilko botaninis draustinis)

89,2

10030227

61-156

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

5.

Kauno m. Prienų r. ir Birštono

Nemuno up. Nemuno up. (Nemuno kilpų RP)

 

10010001

 

Draudžiama plaukioti 500 m upės ruože žemiau Kauno HE užtvankos, išskyrus vidaus vandenų transporto priemones, skirtas turistų, keleivių ir krovinių pervežimui vidaus vandenų keliu.

Draudžiama plaukti ne lėta eiga nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Nemuno ruože nuo Prienų tilto iki Birštono m. ribos, išskyrus vidaus vandenų transporto priemones, skirtas turistų, keleivių ir krovinių pervežimui vidaus vandenų keliu.

6.

Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.

Kauno HE tv. (Kauno marių RP)

6350,0

10050001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Pažaislio motorinių valčių prieplaukos iki įlankos Samylų k. arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu ir nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą. Šiame ruože savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik Pažaislio motorinių valčių prieplaukoje, prie aikštelės Grabučiškėse ir krantinės Samyluose.

Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Samylų k. įlankos iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse.

Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Kruonio HAE iki Piliuonos gyvenvietės pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus šio ruožo praplaukimą ir nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą.

7.

Klaipėdos r.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

 

20020001

 

Draudžiama plaukti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ne lėta eiga.

8.

Lazdijų r.

Snaigyno ež. (Veisiejų RP)

207,5

10030250

61-83

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

9.

Lazdijų r.

Ilgio ež. (Veisiejų RP)

61,6

10030181

61-131

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

10.

Molėtų r., Švenčionių r.

Asvejos (Dubingių) ež. (Asvejos RP)

982,2

12130039

42-109

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės įlankoje.

11.

Molėtų r.

Kertuojų ež. (Labanoro RP)

545,2

12140320

43-173

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

12.

Plungės r.

Ilgio ež. (Žemaitijos NP)

113,8

17030041

2-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

13.

Plungės r.

Platelių ež. (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ištisus metus. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai, suderinus su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, vykdoma speciali žvejyba.

Sportinių treniruočių ir regatų metu, šių renginių organizatoriai, plaukiojimo saugumui užtikrinti, gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių galingumas neturi viršyti 40 kW (54 AJ). Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius turi būti suderintas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

14.

Prienų r., Birštono

Verknės up. (Nemuno kilpų RP)

 

10011050

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Nemuno kilpų regioninio parko ribose.

15.

Rokiškio r.

Rašų ež. (Sartų RP)

188,5

12230018

20-95

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

16.

Skuodo r., Kretingos r.

Salanto up. (Salantų RP)

 

17010410

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Salantų regioninio parko ribose.

17.

Skuodo r.

Mosėdžio I tv. (Salantų RP)

56,0

20050100

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

18.

Šiaulių r.

Bijotės ež. (Kurtuvėnų RP)

60,7

14040005

15-36

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

19.

Šilalės r.

Paršežerio ež. (Varnių RP)

193,4

30030062

24-1

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

20.

Šilutės r. Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r.

Minijos up. (Nemuno deltos RP, Minijos ichtiologinis draustinis)

 

17010001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukimą vidaus vandenų kelio upės ruože Minijos žiotys-Lankupiai (19 km).

21.

Šilutės r.

Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

 

-

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Aukštumalėje ir Purvalankyje.

Draudžiama plaukti ne lėta eiga savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvyte, Vytine, Šakute, Vorusne, Skatule, Pakalne, Rusnaite. Šiuose vandens telkiniuose draudžiama sustoti ne prieplaukose, išskyrus nustatyta tvarka vykdant stintų verslinę žvejybą Pakalnėje ir Skirvytėje.

Draudžiama plaukti ne lėta eiga savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Upaite (išskyrus plaukiojimą apžvalginiu maršrutu, nurodytu šio Sąrašo 23 punkte) ir bevardžiu upeliu, jungiančiu Upaitę su Atmata, nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos.

22.

Šilutės r.

Krokų Lankos ež. (Nemuno deltos RP)

878,8

10031790

22-2

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukimą lėta eiga organizuoto vandens turizmo tikslu (ekskursija) apžvalginiu maršrutu Atmata-Duobelė-Krokų Lanka-Tulkiaragės siurblinė-Krokų Lanka-Duobelė-Atmata.

23.

Šilutės r.

Kuršių marios (Nemuno deltos RP) Kniaupo įlanka (Nemuno deltos RP)

41300,0

 

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje, išskyrus lėta eiga įplaukimą į Nemuno deltos šakas arba išplaukimą iš jų į Kuršių marias. Draudžiama sustoti rezervato teritorijoje.

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukimą lėta eiga organizuoto vandens turizmo tikslu (ekskursija) apžvalginiu maršrutu Minija-Upaitė-Kniaupo įlanka-Atmata-Minija.

24.

Švenčionių r.

Kretuono ež. (Aukštaitijos NP)

861,0

12130044

44-25

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

25.

Švenčionių r.

Siaurio Mažajo ež. (Labanoro RP)

57,8

12131140

43-192

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis pietinėje ežero įlankoje nuo sąsmaukos ties kvartaline linija tarp Pasiaurės girininkijos 8 kv. ir Prūdiškės girininkijos 104 kv. (Švenčionėlių miškų urėdija).

26.

Telšių r.

Saloto ež. (Varnių RP)

76,3

17030014

13-10

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

27.

Trakų r.

Drabužio ež. (Aukštadvario RP)

53,4

10030863

57-90

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

28.

Trakų r.

Galvės ež. (Trakų INP)

361,1

12030201

57-123

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas didesnis kaip 4 kW (2,7 AJ), išskyrus nustatytą akvatoriją, skirtą akademinio irklavimo bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto tikslams (treniruočių ir varžybų metu).

Sportinių treniruočių ir regatų metu, šių renginių organizatoriai, plaukiojimo saugumui užtikrinti, gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių galingumas neturi viršyti 40 kW (54 AJ). Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius turi būti suderintas su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

29.

Trakų r.

Lukos ež. (Trakų INP)

87,7

12030200

57-138

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

30.

Trakų r.

Margio ež.

121,3

10031010

57-59

Draudžiama plaukioti vandens motociklais ežero dalyje, kuri nepatenka į Trakų r. savivaldybės valdybos 1999 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 265 nustatytą ežero dalį, skirtą plaukioti vandens motociklais.

31.

Trakų r.

Skaisčio ež. (Trakų INP)

282,0

12030202

57-124

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

32.

Trakų r.

Totoriškių ež. (Trakų INP)

76,0

12030219

57-127

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

33.

Varėnos r.

Ūlos-Pelesos up. (Dzūkijos NP)

 

11010550

 

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Ūlos upės atkarpoje, esančioje Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos“ (Žin., 1997, Nr. 40-972) patvirtinta Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema, plaukiojimą aukščiau nurodytomis plaukiojimo priemonėmis organizuoja ir informaciją teikia Dzūkijos nacionalinio parko direkcija.

34.

Zarasų r.

Duburio ež. (Duburio hidrografinis draustinis)

99,3

12230952

20-87

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

35.

Zarasų r.

Kumpuolio ež. (Kumpuolio hidrografinis draustinis)

87,0

12230941

20-62

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

36.

Zarasų r.

Šiurpio ež. (Gražutės RP)

66,9

12230322

32-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

37.

Zarasų r.

Švento ež. (Gražutės RP)

425,9

12230256

32-45

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

38.

Zarasų r.

Zaduojo ež. (Sartų RP)

137,2

12230942

20-78

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

 

PAAIŠKINIMAI:

NP – nacionalinis parkas,

INP – istorinis nacionalinis parkas,

RP – regioninis parkas.

______________